ሂወት ደቂ ሃገር ዘየገደሶ መራሒ፡ ገንዘብን ሃብትን ሃገርን ህዝብን ከገድሶ ኣይንጽበን

president-of-isaiasቅሉዕ መልእኽቲ ንኣቶ ተወልደብርሃን ገብረ

ብቀለታ ኪዳነ

ሃገር  ገንዘባ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝባ  እውን ዝስደድ ተሰዲዱ ዝእሰር ትኣሲሩ  ተጸንቂቑ ብዘይካቶም  ነንሓድሕዶም እናትሓላልዉ ንዓኡ ክሕልዉዎ ባዕሉ ኣብ ሰራዊት ሒዙዎም  ዘሎ እቲ  ካልእ ኣብ ሃገር ተሪፉ ዘሎ ኣረጊትን ቆልዓ ሰበይትን ኣዝዩ ውሑድን ኢዩ። ንሱ ከኣ ዶባት ጥሒሱ ክሃድም ዓቕሚ ዘይብሉ ከምኡ’ውን ብሊብያን ስሃራን ገሩ ክስደድ  ንርእሱ ዝመዘናን  ክእለት ዘይብሉን  ጥራሕ ኢዩ።

እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ከኣ እቶም ትማሊ ንሃገርን ህዝብን ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ከውጽኡዎ ዕድመ ንእስነቶም ብምኽፋል ዝተጋደሉን ነዚ ሰብኣይ ተሰኪሞም ዝኣተዉን ተጋደልቲ ህዝባዊ ግምባር  ከይተረፈ ሎሚ ኣብቶም  ጸላእትና ዝብሉዎም ዝነበሩ   ስርዓት ወያነ ትዓቝቦም ምስጢራትን ሃለዋትን ሃገርን ሓይልታት ምክልኻላን ብዘሕፍር ኵነታት ብማዕከን ዜናታት ወያነ  ክግለጹ  ክንሰምዖም ንውዕል ኣሎና።

ብርእይቶይ  ከኣ ኣብ ሂወተይ ካብዚ ዝኸፍእ ሰሚዔ ኣይፈልጥን።

ኣቶ ተወልደብርሃን  ‘ትፈልጡ’ሃገርና ቢሊዮናት ዶላራት ኣብ ዓመት ከም ትሕሰም? ካብ መንን ስለምንታይን?  ብዝብል ኣርእስቲ ዝሃብካዮ  ዘሕዝን ዓንቀጽ ከኣ እቲ መንግስቲ ቢልዮናት ገንዘብን ሃብትን  ደቂ ሃገር ንኸይኣቱ  ይነጽግን ሃገር ይሕምስን ምህላዉ ንዓይ ብዙሕ ኣይገረመንን። ምኽንያቱ ካብ ገንዘብ ሂወት ሰብ ይዓቢ። ሂወት ሰብ ዘየገደሶ መራሒ ከኣ ገንዘብን ንብረትን   ደቂ ሃገር ከገድሶ ማለት ዘይሕሰብ ኢዩ።

በል ናይ ብሓቂ ክንዛረብ እንተደለኻስ እቲ ዝገርም ናቱ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ።

ንሃገርናን  ስዉኣትናን   ሎሚ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኢሳያስ  ጥራሕ ኣይኮነን ጠሊሙዎም።  ኵሉ ነዛ ሃገር ክሰርሓላ ዝግብኦ፡ ኵሉ ክቃለሰላ ዝግብኦ፡ ኵሉ ክበኽየላ ዝግብኦ፡  ኵሉ ክስውኣላ ዝግብኦ፡ ብዘስደምም ፍጥነት ክትጠፍእ እናርኣየ መብዛሕትኡ ህዝቢ  ስቕ ኢሉ’ዩ ዝዕዝብ ዝሎ ። ወረ ገሊኦምስ  ነዚ ጥፍኣትን ስደትን ደቂ ሃገር ዝድግፉን ስቕ በሉ ሃገር ባዕሉ ዘምጽኣ’ያ ዝደለየ ይግበራ ዝብሉ እውን ኣለዉ።

ብሓጺሩ ብርእይቶይ  ንወልቃዊ ጠቕምናን  ረብሓናን ብምቕዳም  ንርእሰይ ጥራሕ  ኣብዛ ዘሎኹዋ ኣይምጽኡኒ እምበር  ናይ ካልኦትስ እንታይ ገደሰኒ ብምባል ንሃገርናን ህዝብናን  ዳርጋ መብዛሕትና   ጠሊምናዮም ኢና።

መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ብዜና ማዕከናቱ  ዝብለናን ነቶም ብዘይ ገደብ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝጽዋዕ ሃገራዊ ባርነት ሒዙዎም ዘሎ  ጸላእቲ ኣለዉኒ እሞ ከይደፍሩንን ሃገር ከይትውረርን ‘የ ሒዘዮም ዘሎኹ   ዝብሎ ምኽንያት  ሓቂ  ከምዘይኮነ እውን  ባዕሉ ብግብሪ የረጋግጾ  ኣሎ።

ጸላኢ ዘፍርሖን ዘስግኦምን መንግስቲ  ሰራዊቱ ኣይብትንን ባዕሉ ሓይሉ ኣየዳኽምን ህዝቡ ኣየጥፍእን ኢዩ። እቲ ዝህቦ ምኽንያት ሓቂ  እንተዝኸውን እሞ ፕረሲደንት ኢሳያስ ሃገር መከልላኸሊ ሓይላ ከይዳኸም  ዝሓልን ዝስከፍን እንተዝኸውን ንምንታይ ሰራዊቱ ስኣን ምሕደራን  ስኣን ጽቡቕ ኣትሓሕዛን ብጥሜትን ብዕርቃንን ብስድራቤታዊ  ጸገማትን ተጨኒቑ ሃገር ገዲፉ ብኣማኢት ክስደድ ይውዕል ኣሎ? መፍትሒ ክረኽበሉ ምተገደደ።

በዚ ክመራመርን  ነዚ ክርዳእን ዘይክእልን መስዋእቲ ክኸፍል ድሉው ዘይከውን ህዝብን ግን ብምንም ዓይነት ሽግር ክሓልፈሉን ኣብ ራህዋ ክበጽሕን ኣይክእልን ኢዩ።

ንምዃኑ ስለምንታዩ ፕረሲደንት ኢሳያስ ንቓልሲ ህዝባዊ ግምባርን ህዝቢ ኤርትራን መሪሑ ንነጽናት ኤርትራ ከም ዘየምጽኤ ሃገር ኣብ ከምዚ ዘላቶ ንኽትወድቕ እሞ ህዝቢ ጸጊቡ ንኸይሓድር ሕሩጭን ቢሑቕን ከይተረፈ ዝቆጻጸር ዘሎ? ዝብል ሕቶ ብዙሓት ዝሓቱዎ  ዘለዉን መልሲ ዘይተረኽቦን ኢዩ።

እወ ነዚ ሕቶዚ ዝተፈላለየ ትንተናታት ይወሃቦ ኢዩ። ከዕግብን ከእምንን ዝኽእል መልሲ ግን ክሳብ ሎሚ ኣይተረኽበን።  እቲ ክሳብ ሎሚ ብጭቡጥ ተረጋጊጹ ዘሎ ሓቂ መንግስቲ ኤርትራ ነታ ሃገር ኣብ ከምዚ ዘላቶ ትሕቲ መሬት ኣእትዩዋ ዘሎ ስኣን ዓቕሙን ክእለት ምምሕዳርን ዘይኮነ ሓደ ክብጻሕ ዘለዎ ዕላማ ከም ዘሎን እቲ ጕዳይ ኮነ ኢልካ ይግበር ምህላዉን ኢዩ።

እቲ ዝኸፍኤን ኣዝዩ ዘሕዝንን ግን ነዚ እከይ ተግባራትን ዕላማን ኣብ ግብሪ ንምውዓል ገለ ደቂ ሃገር ክድግፉዎን ክትሓባበሩዎን  ይርከቡ ምህላዎም ኢዩ።

እዚ ማለት ግን ሃገር ዝቃለሰላን ዝስውኣላን ኵሉ ተጸንቂቑ እቲ ዝሕሰባላ ዘሎ እከይ ዕላማ ክብጻሕዩ ዝብል ዘይኮነ ዋላ ሓደ ጅግና ብገለ ቦሎኽ ኢሉ ንህዝቢ መሪሑ ሃገር ከድሕንን ንለበዋ ስዉኣት ከተግብርን ዝኽእል ሰብ ኣይክርከብንዩ ዝብል እምነት የብለይን። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዓለሙ ዝበዝሔ ሓጥያት ስለዘይብሉ ሓንቲ መዓልቲ ክርህዎን ካብዚ ሎሚ ኣጋጢሙዎ  ዘሎ ሕሰምን ጭቆናን ግፍዕን ዝመልኦ ምምሕዳር ክላቐቕን  ከም ዝኾነ’ውን እኣምን።

ዘለዓለማዊ ክብርን ዝኽርን ነቶም በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን  ዝሓለፉ ጀጋኑ!!

  • Nathan

    ንምዃኑ ስለምንታዩ ፕረሲደንት ኢሳያስ ንቓልሲ ህዝባዊ ግምባርን ህዝቢ ኤርትራን መሪሑ ንነጽናት ኤርትራ ከም ዘየምጽኤ ሃገር ኣብ ከምዚ ዘላቶ ንኽትወድቕ እሞ ህዝቢ ጸጊቡ ንኸይሓድር ሕሩጭን ቢሑቕን ከይተረፈ ዝቆጻጸር ዘሎ? ዝብል ሕቶ ብዙሓት ዝሓቱዎ ዘለዉን መልሲ ዘይተረኽቦን ኢዩ።
    Eti melsi n Abraham wedu nab siltan nimimxae bayta nmititah eyu mikiniaytu hayal bquteban hayli zelewo meniesey entexenihuwo dea kemey gerom n Abraham kikibeluwo hade meraaya natu kea bebiqurub bota kihbo nirieyo alena etom zitehababeruwo zelewu dima natom dihre bayta shigr silezelewom eyom