ሓተታ

asmarahutኣስመራ-ኦንላይን

ኣብ ናይ 24 ታሕሳስ 2016 ፈነው ኢሪ-ቲቪ መንግስቲ ኤርትራ “ገስጋስ 2016ን መጻኢ ኣመቱን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ሓተታኡ ንምዕባለታት 2016 ብምዝርዛር ኢዩ  ጀሚሩዎ። ነቶም ፖለቲካዊ መኽሰባት 2016 ዝበሎም ገዲፍካ እቶም ንቑጠባዊ መኽሰባት ዝምልከቱ ኣመዝጊበዮም ዝበሎም ንምጥቃስ፡-

 • ብምቕያር ባጤራ ናቕፋ ዝተጀመረ ቅርጻዊ ቁጠባዊ ምትዕርራይ
 • ማክሮ-ቁጠባዊ ርግኣት ንምርግጋጽን ሕጋዊ ኣሰራርሓ ንምትእትታውን ብዛዕባ ዝተገብረ ስራሕ
 • ምትእትታው ደረጃ ብደረጃ ወሰኽ ሰራሕተኛታት
 • ብዛዕባ ኣብ ሕርሻ፡ ትሕተ-ቅርጺ ሕርሻን ዝግበረሉ ዘሎ ተወሳኺ ወፍርታትን
 • ምዕባይ ቀረብ ጻዓት ናብ ዝበረኸ ድረጃ ዘሰጋግር ከም ዝኾነ
 • ምፍጣር ሰፊሕ ባይታ ንሰብ-ኣዊ ዓቕሚ ንምምዕባል ኣብ ኣካዳሚያውን ሞያውን

ክንዮ’ዚ እቲ መንግስታዊ ሓተታ ቁጠባ ኤርትራ ዕቤት ከመዝግበሉ ናብ ዝኽእል መድረኽ ይሰጋገር ከም ዘሎ ሓቲቱ። እቲ ሓተታ “ንኹሉ ተጻብኦታት ብምስጋር ሱር-በተኽ ቁጠባዊ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ስትራተጂያዊ ወፍርታትን መደባት ልምዓትን ክንትግብር ኪኢልና ኣሎና” ድሕሪ ምባል “ዓመተ-2017 እምባኣር ብቑልጡፍ ገስጊስና ናብ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ነማዕድዎ ዘለና ብሩህ መጻኢ ንምብጻሕ ጻዕርናን ናህርናን እነዛይደላ ዓመተ-ስራሕን ጉያን ክትከውን ይግባእ።”  እቲ ሓተታ ክልተ ወሰንቲ ረቛሕታት ንዕቤት ኢሉ ዝጠቐሶም-ኣፍራይነት ዜጋታትን ትካላዊ ብቕዓትን” ኢዮም ይብል።

ብምቕጻል “ክንዲ ዝኾነ ኣብዚ ትስፉው መድረኽ ንዘብጻሓና ጻዕርን ተወፋይነትን ዝመለለዩኡ ሃገራዊ ክብሪ ዓቂብና ኣፍራይነት ዝዕምር ኣብ መንእሰያት ልዑል ሞያን ክእለትን ዝኹስኩስ ኣሳታፍን ኣተባባዕን ናይ ስራሕ ባይታ ምፍጣር፣ ምሕደራ ጸጋታትን ዓቕሚ-ሰብን ዝያዳ ምውርጻጽ ከድልየና ኢዩ” ብምባል ሓተትኡ ይዛዝም።

ኣስመራ-ኦንላይን ንትሕዝቶ’ዚ መንግስታዊ ሓተታ በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ብሓጎስ ይቕበሎ፡-

 1. ብትሕዝትኡ ካብቶም ዝሓለፉ ሓተታታት ፍልይ ስለ ዝብል
 2. ቁጠባዊ ለውጢ ንምምጻእ ስለ ዝእምት፣
 3. ኣገዳስነት ፍራይነት ዜጋታትን ትካላዊ ብቕዓትን ብምግንዛቡ፣
 4. ማክሮ-ቁጠባዊ ርግኣት ንምርግጋጽን ሕጋዊ ኣሰራርሓ ምትእትታዉ
 5. መንእሰያት ልዑል ሞያን ክእለትን ዝኹስኩስ ኣሳታፍን ኣተባባዕን ናይ ስራሕ ባይታ ምፍጣር ብምጥቃሱን
 6. ምሕደራ ጸጋታትን ዓቕሚ-ሰብን ዝያዳ ምውርጻጽ ከም ዘድሊ ብምሕታቱን።

ይኹን’ምበር ኣስመራ-ኦንላይን ክንዮ እዚ መንግስታዊ ሓተታ መንግስቲ ኤርትራ ብግብሪ ነዞም ዝቕጽሉ ምኽሪ ትልግስ፡-

 1. ቁጠባዊ-ዕቤት ብዘይ ተሳታፍነት ብሕታዊ ወፍሪ ስጉሚ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ተራ ብሕታዊ ጽላት ብግልጺ ክእመን ይግባእ።
 2. ተራ ብሕታዊ ጽላት ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዓቢዪ ኢዩ። እዚ ታሪኽ’ዚ ክድገም ይግባእ ነይሩ። ሕጂውን ኣሎ እቲ ዕድል።
 3. ክንዮ ሓተታት ብጊዜ ዝልካዕ ዝጭበጥ ውጽኢት ብካርታ (ሮድ-ማፕ) ዝምራሕ ስርዓተ ቁጠባን ካልእን ክህልወና ይግባእ። እንተ ዘይ ኮይኑ ካብ ታሓታትነት ንምህዳም ብዘይ ጭበት ሓተታ ንድሕሪት ከም ምህዳም ኢዩ ዝቑጸር። ብመሰረቱ ሓተታ ፖሊችይ እምበር ውጥን ወይ ካርታ ኣይኮነን።
 4. ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣሰራርሓ እዚ መንግስታዊ ሓተታውን ከም ዝኣመነሉ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ኢዩ ጸኒሑን ዘሎን። ብቐንዱ ደድሕሪ ዝተቐልቀሉ ምዕባለታት ዝኸይድ ኣሰራርሓ’ምበር ብመደብ/ውጥን ዝኸይድ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ብፍላይ ድማ ኣብ ቁጠባዊ መርሆ ኣይጸንሐን። እዚ ክእረምን ንግዳዊ ፖሊሲን ንግዳዊ ሕግን ብዘፍቅዶ መርሆ ክቅለስ ኣለዎ ንብል።
 5. መንግስቲ ህዝቢ ኤርትራ ብተስፋ ዝዕንገል ህዝቢ ከም ዘይኮነ ፈሊጡ ሓርካፍ ኣካየድኡ ክእርም ጊዜ ኣለዎ።

ብዝተረፈ ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ጽቡቅ ዕድል ንምነየሎም።

ሩሑስ ሓዱሽ ዓመት 2017!!