ሕንቅል-ሕንቅሊተይ?

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ሓደ መንእሰይ ድብትርና ክመሃር ንጎንደር ከደ። ሕራይ!

እዚ መንእሰይ ን5 ዓመታት ድብትርና ክመሃር ብስድርኡ ተላኢኹ ሓንቲ ማዓልቲ’ውን ትኹን ከይተማሃረ ድሕሪ 5 ዓመታት ንሃገሩ ክምለስ ይውስን። ግርም!

በቲ ወለዱ ዝለኣኽዎ መሰረት ትምህርቱ ብዝግባእ ዘይምክትታሉ ዘተሓሳሰቦ መንእሰይ ዝግባእ ናይ ድብትርና ትምህርቱ ከም ዝተማህረ ከምስል ሓደ ተንኮል መሃዘ። ሃየ!

ካብ ጎንደር ተበጊሱ መረብ ኣብ ዝበጻሓሉ ኣብ ርእሱ ካብ ጎንደር ብዝተማልኣ ምዕመምያ ንርእሱ ብናይ ደብተራ ማዓርግ ኣጠማጠማ ጠምጢሙ መረብ ተሳጊሩ ዓዲ በጽሐ። ሕጂ ሕራይ!

እቶም ብምምላሱ ዝተሓጎሱ ስድርኡን ካህናትን ዲያቆናትን ገዳም እቲ ዓድን ናይ እንኳዕ ዳሓን መጻእካ ኣቀባብላ ድሕሪ ምግባር ሰንበት ኮይኑ ቅዳሴ ኣተወ። በል እስከ ቀጽል!

ወያ ናይ ትምህርቲ ጊዚኡ ብኸንቱ ዘባኸነ መንእሰይ መዐመሚኡ ገይሩ ብኽብሪ ኣብ ጎኒ ሊቃውንቲ ካህናትን መእመናንን ደው ኢሉ ቅዳሴ እናተኸታተለ ቅዱስ መጽሓፍ ዝንበበሉ ጊዜ ኣኺሉ ንኸንብበሎም ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ መድረኽ ቀረበ። ግርም! ቀጽል!

መስቀሉ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓንሳብ ንላዕልን ንታሕትን ካላኣይ ሳዕ ካኣ ንጸጋምን ንየማንን ብምዉጥዋጥ ከንብብ ጀመረ። ኣየንዋሕካልናን’ዶ? ድሓን ቀጽል! ኣይትታሃወኹ!

ከንብብ ይኽእል ስለ ዘይነበረ “ንዘይፈልጥ ዘንብብ ዘለኹ ይመስሎ-ንዘይፈልጥ ዘንብብ ዘለኹ ይመስሎ-ንዘይፈልጥ ዘንብብ ዘለኹ ይመስሎ” ብምባል ብዘይ ምቁራጽ ደጋገመ። ወይ ጉድ!! ድሕሪኡ’ኸ?

በዚ መንእሰይ ግር ዝበሎም ዉሑዳት ካህናት ደው ከብል ሓተትዎ። ሕጂ ግርም!

ካለኦት ንገዛእ ርእሶም ዝተደናገሩ ካህናት ካኣ ጽቡቕ ኣለኻ ቀጽል በልዎ። ኣብዚ እንሀልካ ጸገም። ነገር ተበላሻ!! ኣወድኡኒ! ቀጽል ሕራይ!

ድሕሪኡ ዳኣ ኣብ መንጎ ቀጽል ዝብሉን ደው ኣብል ዝብሉን ካህናት ታዕታዕ ኮይኑ። እቶም መእመናን’ከ? ዘይወዳእኩ!! ኣወድኡኒ!! ወይ ጉድ!! ቀጽል በል!

እቲ ደብተራ ጎንደር ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይቲ ገዳም ደው ኢሉ በቶም ጽቡቕ ኣሎ ኢሎም ዝከራኸሩ ዝነበሩ ካህናትን መእመናንን እዳሳሓቐ ይዕዘቦም ነበረ። በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ! ንደገፍቱ ይስሕቖም ነይሩ? ዘይተወዱኡኒ? ሕራይ እስከ ወዳይ ወድእ!!

ድሕሪኡ ዳኣ እታ ገዳም ኣብ ክልተ ተመቂላ መእመናና ካኣ ከምኡ። ተመቂሎም? እወ! ኣይወዳእኩን ኣወድኡኒ!! በል’ስከ እንታይ ኮነ?

ድሕሪኡ ድማ እቶም ካህናት ኣብ ክልተ ተገሚዖም እቶም መእመናን ካኣ ምስኦም ኣብ ክልተ ደምበ ደገፍትን ተቓወምትን ኮይኖም ተፈላልዮም። ከምዚ’ኸ ኣሎ ዲዩ? ሕጂ ኣበይ ኣሎ እቲ ደብተራ? ኣወድኡኒ!! ሕራይ ቀጽል!

ድሕሪኡ እቲ መደናገሪ ደብተራ ምስቶም ደገፍቱ ካህናትን መእመናንን ኮይኑ ነቶም ሽርሑ ዝፈለጥዎ ካህናትን መእመናንን ካብቲ ገዳም ኣባሪሩ ንገዛእ ርእሱ ርእሲ እቲ ገዳም ብምዃን ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ኣሎ ንብለኹም። እቶም ካለኦት’ከ ናበይ ከዱ?

ንሶም ዳኣ ገሊኦም ካብታ መረበቶም ዝኾነት ዓዲ ጊዒዞም ገሊኦም ምርጫ ዘይብሎም ካኣ ኣብ ትሕቲ እቲ ደብተራ ኣለዉ። ወይ ጉድ! ጉድ’ዩ! ሕጂ’ድኣ እቶም መረበት ዓዶም ገዲፎም ዝኸዱ ኣበይ ሃገር ኣለዉ? ቀሪበ’የ ክውዳኣልኩም ሓንሳብ!

ንሶም ፈቀዶ ዓድታት ፋሕ ኢሎም ይነብሩ ኣለዉ። ንሓድ ሕዶም’ውን ሰላም የብሎምን ይባሃል። እንታይ ኣራኸቦም?

ገሊኦም ሽግርና እቲ ደብተራ ኣይኮነን ጎረባብቲ ዓድታትን ክንዩኡ ዘለዋ ጎደቦታትን ኢየን ኢዮም ዝብሉ። ሓንቲ ካብአን ጎንደር ኢያ። እተን ርሕቕ ኢለን ዘለዋ ጎደቦታት እውን ኩለን ጸላእትና ኢየን ባሃልቲ ኢዮም። እቶም ዝተረፉ ካኣ ጸላኢና እቲ ደብተራ ኢዩ ይብሉ። በዚ ድማ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣብ ኣኹሱም ዝተማሃሩ ደብተራታት ፈጢሮም ይነብሩ ኣለዉ ንብለኩም። መስደመም ኢዩ!! ኣብ ክንዲ ብሓባር ነቲ መረበቶም ዘሕደጎም ደብተራ ምብራር ንሓድሕዶም ተፈላሊዮም ዝበሃል ነገር ኣሎ?  

በል’ስካ ክንሓተካ! ሕራይ ሕተቱ። እዚ ዝበልካዮ ዛንታ ኣበይ ዓዲ’ዩ ተፈጺሙ? እዚኣስ ምሳኹም ክባኣስ ኣይደልን ኢየ! ንኻልኦት ሓቲትኩም መልሳ ርኸብዋ።

ቻው!