ሕጋዊ ንግዲ እንተ ኣጊድካዮ ዘይሕጋዊ ንግዲ ከተፍቅድ ኣሎካ-ካልእ ዳኣ እንታይ?

Eggsብተወልደብርሃን ገብረ

ኢሪ-ቲቪ ኣዘውቲራ ትፍንዎ ዜና ኢዩ። ካብ ቤት-ጽሕፈት ብቊልን እንስሳን ዉጺኢታቶምን ንኡስ-ዞባ ተሰነይ ተወኪሳ ዝረኸበቶ ሓበሬታ እዚ ዝስዕብ ይርከቦ፡-

“ቤት-ጽሕፈት ብቊልን እንስሳን ዉጺኢታቶምን ንኡስ-ዞባ ተሰነይ፡ ህዝቢ ጥዕና ዝዕድጎም ነገራት ከረጋግጽን ከምኡውን ብዘይሕጋዊ ኣገባባትን ግቡእ ምርመራን ዝኣተዉ ከይኮኑ ጥንቁቅ ክኸውን ጸዊዑ። ሓላፊ እቲ ቤት-ጽሕፈት ኣቶ ዘርእሰናይ ጸጋይ ንኤሬና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝኣተዉ ሃለኽቲ ኣብ ጥዕና ሰባት ኣሉታዊ ሳዓቤናት ከኸትሉ ስለ ዝኽእሉ ዜጋታት ንቁሓት ክኾኑ ኣዘኻኺሩ። ንሱ ነዚ ዝሓበረ ንጥዕና ወዲ ሰብ ዝሃስዩ ከም እንቋቁሖን ድንሽን ዝኣመሰሉ ዓይነታት መግቢ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ናብ ሃገር ክኣቱ ኣብ ዝፈተንሉ ብምትሕብባር ህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ድሕሪ ምትሓዙ ኢዩ።”

ኣብ መወዳእታ ትብል ጋዜጠኛ ኢሪ-ትቪ “ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዘርእሰናይ ናብ ሃገር ዝ ኣቱ ሃለኽቲ ዘድሊ ጥዕናዊ ረቋሒታት ዘማለአ ሕጋዊ ኣገባብ ዝተኸተለን ምስ ዘይከውን ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዘሎዎ ብምግላጽ ነጋዶ ነዚ ተገንዚቦም ብፍኑውን ዘይሕጋዊ መንገድታትን ዝ ኣቱ ንብረትን ሃለኽትን ክጥንቀቑን ክቁጠቡን ተማሕጺኑን” ትብል።

እዚ ሓዱሽ ዜና ኣይኮነን። ኣብ ከረን፡ መንደፈራ፡ ኣስመራ ካለኦት ከተማታት ኤርትራን እዋኑ ዝሓለፈ ሃለኽቲ ተባሂሉ ሓዊ ክቃጸል ምርኣይ ንቡር ኢዩ። ንሕጋዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ብጎሮሮ ሓኒቕካ ብእግሩ ከተንፍስ ክትክልክሎ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ዝገርም ህዝቢ ክነቅሕ ኣሎዎ እንዳ ተባሃለ ዝፍኖ ዜና ይኹን ጸብጻባት ካብቶም ባሃልቱ ንላዕሊ ንቁሕ ምዃኑ ዘይምርደኦም ኢዩ። ዝጨነቆ ህዝቢ ኣይኮነን ጊዚኡ ዝሓለፎ መንግቢ ካብ እንዳ ጓሓፍ ለቃቂሙ ከብዱ ክነስዕ ዘይከኣል ኣይኮነን።

መንግስቲ ሕጋዊ ንግዲ እንተ ኣጊዱ ዘይሕጋዊ ንግዲ ከተባብዕን ክሕብሕብን ኢዩ ዘሎዎ። ስለዚ ሓብሓቢ ዘይሕጋዊ ንግዲ ህዝቢ ዘይኮነ መንግስቲ ኢዩ። ነዚ ክዋሓጠሎም ዘይደሊዩ ወገናት ክህልዉ ይኽእሉ ኢዮም። ግን ዝገርም ኣይኮነን። እቶም ዘይሕጋዊ ንብረት ይኹን መግቢ ኣእቲኹም ዝባሃሉ ዘለዉ ነጋዶ ምስቶም ናይ መንግስቲ ነጋዶ ክወዳደሩ ስለ ዘይድለዩ እምበር ብሓቂ ንሶም በይኖም ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ስለ ዝነጥፉ ኣይኮኑን።

እቲ ዝገርም ግን ኣብ ተሰነይ እንቋቁሖን ድንሽን ብኮንትሮባንድ ኣቲዩ ክሽየጥ እንከሎ ኢዩ። ተሰነይ መሶብ ኤርትራ ኢያ እንተ ተባሃለ ዝተጋነነ ኣይኮነን። ግን ኣብ ተሰነይ ዘሎ ህዝቢ ብድንሽን እንቋቁሖን ሕጽረት ክሳቐ ዘስደምም ኢዩ። ብዚ ምኽንያት ኢዩ ባይቶ ዞባ ማእከል ዘይሕጋዊ ንግዲ ክግታእ እንተ ኾይኑ ሕጋዊ ንግዲ ክተባባዕ ኣሎዎ ዝበለ።

ምሉእ ትሕዝቶ እቲ ዜና ንምስማዕ ኣብዚ ጽቐጥ

 • binyam

  ane eko zigermeni ezom ziqawemu riesom temalioma diyu tesedido ? eti enqaqho cheqawit kulu ms derho diyu kaliot yeewaf zikone ab alemna sigiat yehdiru bebigizieu kaa sebat yiqetl alo hmam yeewaf :: slezi mengsti eritrea nezi hmam nimiegat enqaqeho ziatu kklkl aykieln diyu :: ab kalie hagerat biabiy neger kisab millionat derawh eko eyom ziqetlu :: hanatsi teqawami kan yelon ?

  • Nathan

   Binyam ..Hahahahaha kan akiluwa nisa eya eta aqmi riesika? Qidm xibuq gerka anbibo entay texahifu alo n melsi mihab aytitehawek

   • beal biniam imo abey kirdiom. higdef tegasisomom indiyom