መንዩ ሰብ መንዩ እንስሳ ርእይቶይ ኣብ ጽሑፍ ግርማይ የማነ

eritrea-solar-power-water-access-hlኣሕፈሮም ብእምነት

መንዩ ሰብ መንዩ እንስሳ ብዝብል ኣርእስቲ ግርማይ የማነ  ዝተባህለ ሰብ ንዝጽሓፎ ጽሑፍ መስከረም ከም ሓደ ዓቢ ቍምነገር ዘለዎ ኣርእስቲ ገሩ ኣብ ወብሳይቱ ለጢፉዎ ርእየ  ኣዝዩ ገሪሙኒ። መንዩ ሰብ መንዩ እንስሳ ክፈልጥን ክፈላልን ዘይክእል ሰብ እንተልዩ ከኣ  እዚ ዝኽተል ርእይቶይ ክሕግዞ ተስፋ እገብር።

ሰብ ማለት እቲ ብኣርእያ ስላሰ ዝተፈጥረን ንጽቡቕን ክፉእን ክፈላሊ ዝኽእል ኣእምሮ ዝተዓደለን ናይ ብሓቂ እቲ ዝመስሎን ዝኣምነሉን ሓቂ ዝብሎን ክገልጽ ዝኽእል ናይ ሎሚ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ጽባሕ ንደቁን ደቂ ደቁን ንሃገሩን ራህዋን ሰላምን ቅሳነትን ከውርስ ብሕልና ዝሰርሕን ዘውርስን ብሉጽ ፍጥረት እዩ።

እንስሳ ማለት እቲ ንሰብ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኡ ክሕግዝን ክሰርሕን ዝተፈጥረ ባዕሉ ብድሌቱ ዘይኮነ በቲ ዋንኡ ሰብ ዝመደበሉን ዝሓሰበሉን ዝነብር ሰብ እንተደለየ ዝሓርዶ እንተዘይደለየ እውን ዝሸጦ ዝልውጦ ናይ ባዕሉ ውሳነን ምርጫን ዘይብሉ ሰብ ዝገበሮ ኮይኑ ዝነብር ፍጥረት ኢዩ።

እቲ ናይ ተፈጥሮ ህያቡ ምስ ትሓድገ እሞ ንሱ ብዘይመረጾን ዘይደልዮን መንገዲ ካልኦት ብዝገመረጹሉን ዝወሰኑሉን  ኣሜን ኢሉ ዝቕበልን ዝመሓደርን ሰብ  ከኣ ካብ ሰብ ብምርጫኡ ኣብ እንስሳ ተለዊጡ  ኣሎ ማለት እዩ።

ኣቶ ተወልደበርሃን ገብረ ኣብ ትሕቲ እቲ “ሚኒስተራትና ምምሕዳራውን በጀታውን ስልጣን የብሎምን-መልሲ ንመስከረም” ዝብል ኣርእስቲ ኣብ 9 መጋቢት 2017 ዘውጸኦ ጽሑፍ ኣነ ከም ዘንበብኩዎን ዝተረድኣንን ብዛዕባ ሓዋላ ኢዩ።  ተወልደብርሃን ነቲ ብስደት ኤርትራውያን ሃገር ተጠቃሚት ኢያ ዝብል ኣባሃላ ገሊኦም ምናልባት ኣውን እቲ  ንሱ ዝጠቐሶ ኣበሃህላ ዶር. ሙሴ ምስግና ኣብ ረድዮ ኣሜሪካ ንዝሃቦ ርእይቶ ክኸውን ይኽእል እዩ። ተወልደብርሃን ሓደ ዜጋ $100 ወይ $200 ዶላር ኣብ ገለ ኣዋርሕ ወይ ኣብ ዓመት ንስድርኡ ስለ ዝሓወለ (ዝለኣኸ) ሃገር ብዙሕ ተጠቃሚት ኣይገብራን ኢዩ ክብል ገሊጹ። እዚ ማለቱ ግን ሰብ ንስድርኡ እንተሓገዘ ሃገር ወይ መንግስቲ ኣይትሓገዘትን ማለቱ ኣይመስለንን።

እቲ ኣበሃህላ ኤርትራ ኣፍራዪ ዜጋኣ ጥዒሙዎን ቀሲኑን ኣብ ሃገሩ እንተዝተርፍ ብዝያዳ መፍረየ ንማለት ይመስለኒ። ብዓብዪ ቁጽሪ ካብ ሃገር እንዳ ወጸ ነዚ ንእሽቶ ገንዘብ ስለ ዝልኣኸ ጥራሕ ሃገር ተጠቃሚት ኣይኮነትን ዝብል ሓቀኛ ስነ ሞጎት ተወልደብርሃን ከኣ ብርእይቶይ ቅኑዕ እዩ። እዚ ማለት ሰብ ከምዚ ናይ ኤርትራውያን ከፊኡዎን ካብ ጭቆናን ግፍዕን ክሃድም ጥራሕ ኣይኮነን ዝስደድ። ሃብታም እውን ንግዱ ኮነ ትንህርቱ ከዕብን ከማዕብልን ዝሓሸ ናብራ ክነብርን ብሕጋዊ መንገዲ ይስደድ ወይ ሃገር ይቕይር እዩ። ተወልደብርሃን  ኩሉ ዜጋ ኣብ ሃገሩ ጥዒሙዎ ክነብርን ንስደት ክጸልእን ምምናዩ  ከኣ  ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ንመሰሉን መሰል ህዝቡን ክቃለስን ንሃገሩን ንመንነቱን ንመጻኢ ወለዶኡ ክሰርሕን እሞ ነቲ ዘይምዕሩይን ዘይሕጋውን ስርዓት ጸራሪጉ ከልግስ ምሓሸ ማለቱ ይመስለኒ። ብርግጽ ከኣ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ሓቂ ንሱ እዩ።

ብተመክሮ ካብ ንርእዮን ንፈልጦን ካብቶም ሃገሮም ገዲፎም ዝስደዱ ኣህዛብ ክንደይ ካብ ሚእቲ’ዮም ጠቕሊሎም  ንሃገሮም ዝምለሱ  ንዅላትና ስዉር ኣይኮነን።  ኵሉ ብሞያ ዝሰልጠነን ዘይሰልጠነን መንእሰይ ሃገር ገዲፉ ስለ ስተሰደ ሃገር ትጥቀም ኣላ ዝብሉ እንተልዮም ብፍላይ ከኣ ተማሂርና ዝብሉ ፊደል ዝቖጸሩ እንተዀይኖም ግን ብሓቂ ከምኡ ኮይኑ ስለ ዝኣምኑሉ ዘይኮነ  ተልእኮ ጥራሕ እዩ። እዚ ከኣ ከም ብዓል ግርማይ የማነ ተስፋይ ተወልደ ዝቕበሉዎን ዝምድሩሉን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ኣሚኑሉ ህዝቢ ብኣማኢት ኣሽሓት ሃገሩ ገዲፉ ንኽስደድ ዝሰርሓሉ ዘሎ  ቀንዲ መስርሕ እዩ።

ኣቶ ተወልደብርሃን  ኣብ ናይ 10 መጋቢት 2017 “ትፈልጡ’ዶ ሃገርና ቢሊዮናት ዶላራት ከም ትሕሰም? ካብ መንን ስለምንታይን?” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቱ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ እንተ ዝነፍዕ እቶም ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታት ንሃገሮም ብዝተፈላለየ ወፍሪ፡ ገንዘቦም ኣብ ናይ ሃገሮም ባንክታት ብምቅማጥ፡ ብሓላ፡ ብቱሪዝምን ካልእን እታ ሃገር ዝያዳ ተጠቃሚት ምኾነት ኔራ ምባሉ ከኣ ነቲ ፊደል ዝቖጸረ ንኽርድኦን ንኽኣምኖን ብዙሕ ዘጸግም ኣይኮነን። ኣብ ዓለም ብዙሕ ኣሽሓት ኤርትራዊ ዜጋ ኣሎ። እዚ ኤርትራዊ ዜጋ ከኣ ኵሉ ብዘይ ሕግን ኣገባብን ብሊብያ ገሩ ዝተሰደ ኣይኮነን። ብስራሕ፡ ብትምህርቲ፡ ብንግዲ፡ ከምኡ’ውን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ደገ ዝነብርን ገንዘብ ዘለዎን ህዝቢ ኣሎና። መንግስቲ ውሕስነት እንተዝህቦ ከኣ እዚ ህዝቢ እዚ ገንዘቡ ኣብ ሃገሩ መውፈረ ዝብል  ቍጠባዊ ትንተና ኣቶ ተወልደብርሃን  ዝድገፍ እምበር ክንቀፍ ዝግብኦ ኣይኮነን።

ህዝቢ ንኸይስደድ እናተቓወምካ  ነቲ ድሮ ኣብ ስደት ዝነብር  ዘሎ ህዝቢ ገንዘቡ ኣብ ሃገር እንተዘእቱ ኢልካ ምዝራብ ከኣ ጌጋ ከም ዘይኮነ ብዓል ኣቶ ግርማይ ንኽርድኡዎ ስለዘይደለዩ ወይ ዓቕሚ ስለዝሓጽሮም እምበር ዋላ ሓንቲ ዝተሓላለኸ ዘደናግር ጕዳይ የብሉን።

ስለምንታዩ ሓቂ ምዝራብ ወይ ምእማኑ ዘሸግረና? እቲ መንግስቲ ንኹሉ ማዕጾ ስለ ዝዓጸዎ ሃገርና ተጠቃሚት ኣይኮነትን። ኣይኮነን ቁሩብ ኣዋህሊሉ ንሃገሩ ተመሊሱ ንህዝቡን ንሃገሩን ክጠቅም ዝኽእል ሰብ ዋላ እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝቢ እውን እንተ ኾነ ብኢዱን እግሩን ተታሒዙን ተኾርሚዩ ከም ዝነብር ተገሩ ምህላዉስ ሕቡእ ኣይኮነን።  ኣቶ ተወልደ ሓዋላ ኣይጠቅምን ኢዩ ኣይበለን። እኹል ኣይኮነን ግን ይብል ኣሎ። ሃገር ህዝባን ኣፍራዪ ዜጋኣን እንዳ በረሰ  ሃገር ጽቡቕ ኣላ ክብል ዝኽእል ሰብ እንተ ሃሊዩ ግን ሕጂ’ውን ዕቡድ ወይ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ዘይሰብ ጥራሕ እዩ።

ንምዃኑ ስለ ምንታይ ኢዩ መንግስቲ ንደቂ ሃገር ወፍሪ ዝኽልከል ዘሎ?  ስለምንታይ መንግስቲ ባጤራ  ክልውጥ ተገዲዱ? ስለምንታዩ መንግስቲ ህዝቢ  ገንዘቡ ከም ዝደለዮ ካብ  ባንክ  ከየውጽእ ዝኽልክል? ስለምንታዩ  ህዝቢ ገንዘቡ ኣብ ክንዲ ኣብ ባንክ ኣብ መተርኣሱ ከቐምጦ ዝግደድ ዘሎ? ግርማይ የማነ ነዚ ሕቶ’ዚ ክምልስ ዓቕሚ ይኹን ሕልና የብሉን።  እንተ ዝህልዎ  ነዞም ክልተ ኣባሃላታት ንኽፈላልዮም ኣምበይ መጸገሞን ነይሩ።

ስለዚ ሓውና ግርማይ ዝነቓሕካ መሲሉካ እምበር ኣቶ ተወልደብርሃን ኣብ መስመሩ ኢዩ ዘሎ። ንስኻ ግን ከምቲ ሰብ ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ዝገለጽናዮ ብርእስኻ ስለ ዘይትኸይድ ንዝተባህለ ትደጋግም ኣሎኻ። ሓዋላን ወፍርን ፈላሊኻ ክትርኢ እውን ኣይከኣልካን። ንምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ብጽቡቕ  ይነብር ኣሎ ዝብል እምነት ድዩ ዘሎካ? ኣበይ ሃገር ዲኻ ትነብር? ኣብ ሃገርከ ዘመድ ወይ ሰብ የብልካን ዲኻ? ሕጂውን ሃገርና ነቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ዜጋ ስራሕ እንተ ዘይፈጢራ ህዝቢ ብሓዋላ ክነብር ኣይክእልን ኢዩ፡ ዜሩ ዜሩ ሃገር ብቁጠባ ምልማሳ እውን ክትቅጽል ኢያ። ተጠቃሚት ክትከውን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ብወፍሪ ተተባቢዑ ገንዘብ ዘለዎ ብገንዘቡ ጕልበት ዘለዎ ከኣ ብጕልበቱ ብምስራሕ ሃገር ከማዕብልን ስራሕ ንመንእሰያት ክፈጥርን እንተ ተኻኢሉ ጥራሕ እዩ።  ስለዚ ናተይ ምኽሪ ንዓኻን ከምዚ ናትካ ርእይቶ  ዘለዎም ዜጋታትን እዘን ዝስዕባ ኢየን፡-

 1. እቲ ኣቶ ተወልደብርሃን ተጋራጫዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ዝበልካዮ ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርኩዎ ደረጃካ ዘርኢ ኢዩ። ምኽንያቱ ሃገር ካብ ስደት ዝነብሩ ዜጋታታ ሓዋላ ጥራሕ ኣይኮነትን ትጽበ። ወፍሪ፡ ሳይንስን ተክኖሎጂን፡ ክእለትን ሞያን፡ ቱሪዝም ካልእ ብዙሕን ትጽበ። ንዓኻን ዝኸማኻን ግን ነዚ እቲ ስርዓት ስለ ዘይደልዮ መስሓቕ ኢዩ።
 2. ተወልደበርሃን ነቲ ብውልቅና ንፈልጦ ብስነ ጽሑፍ ንኹልና ብሓባር መልእኽቲ የሕልፍ ኣሎ። ኩሉ ጽሑፋቱ ናይ ተባዕ ሰብ ጽሑፍ ኢዩ። ብሃገሩ ዝግደስ ምዃኑ’ውን ካብ ጽሑፋቱ ምርዳእ ከቢድ ኣይኮነን። ይብል ኣሎ ሃገርና ብቁጠባ እንተ ዘይዓበየት ሃገራዊ ረባሓና ክህሰ ኢዩ። ህዝብና ኣብ ገዛእ መሬቱ ሓሪሱን ነጊዱን ከይ ነብር ይስደድ ኣሎ ይብለካ ኣሎ። ንስኻን ከማኻን ግን ንስደት ከተተታባብዑ ንሕሰም ህዝብን ሃገርን ካኣ ከተናውሑ ጸደፍደፍ ትብሉ ኣለኹም። መንግስቲ ኤርትራ ስደት ከም ዘተባብዕ ኣብ ኣደባባይ ዓው ኢሉ ክዛረብ ንሰምዕ’ኮ ኣሎና ኢና። ስለዚ ንዓኻን ከማኻን ዝኣመሰሉ መሳርሕቲ ሒዙ ከምኡ እንተ በለ ኣይገርመናን ኢዩ።
 3. ተወልደብርሃን ሓሳብ የበግስ ዘይተገብረን ክግበር ዘሎዎን ኣብ ዝብሉ ካኣ ብዙሓት ኣርእስትታት ኣበጊሱ ኣሎ።  ርግጸኛ ኢየ ተወልደብርሃን ኩሉ ዝብሎ ከኸውን ይኽእል ኢዩ ካብ ዝብል ከም ዘይነቅል። ምኽንያቱ ንሱ ውልቀሰብ ኢዩ። ሓሳብ የልዕል ሰብ ይሓስበሉን ይካታዓሉን ዝዓበየ ርእይቶን ሓሳብን ካኣ ናብ ግብሪ ዘይቅየረሉ ምኽንያት የሎን። ንስኻን መሰልትኻን ግን ሓቂ ክትጻወሩ ስለ ዘጸግመኩም ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ዘይኮነ ትዓሚትኩም ነቲ መንግስቲ ዝሓገዝኩም ስለዝመስለኩም ንምሁራትን ናይ ቍጠባ ክኢላታትን ከተነኣእሱ  ትጓየዩ  ኣሎኹም።
 4. ተወልደብርሃን ዘልዕሎም ዘለዉ ጉዳያት እውናውያን ኢዮም። ቅድሚ እዚ ንስኻ ክትካላኸለሉ ትፍትን ዘሎካ መንግስቲ ብቓልዕ ኣብ 25 ዓመታት ዝገበርናዮ ነገር የሎን ዝሃነጽናዮ ትሕተ-ቅርጽታትውን ስኣን ዝከናኸኖ ዓንዩ ዝበለ ባዕሉ እቲ ፕረሲደንትኻ እምበር ተወልደብርሃን ኣይኮነን።

ኣብ መወዳእታ ምኽረይ ንኣቶ ተወልደብርሃን ገብረ

ኣቦታትና ክምስሉ “ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣጽንዕ” ይብሉ። ንስኻ ነቲ ንሶም ህዝቢ ብቓልዕ ክዛረበሉን ክመያየጠሉን  ዘይደልዩዎ ኣርእስትታት ብምልዓልካ ርእሶም ከም ዝሓመሙ ፈሊጥካ ዕርፍኻ ኣጽንዕ። ህዝቢ ብጥምየት ክሳቕዩን ብፍርሕን ራዕድን ከይደቀሰ ከም ዝሓድርን ሃገሩ ገዲፉ ጥይትን ፈንጂን ከይፈርሔ ክስደድ  እናገበሩን ህዝቢ ኤርትራ ካብዚኦም ራህዋን ሰላምን ቅሳነትን ክርከብ ትጽቢት ክትገብር የብልካን።  ኵሉ ብመዓልቱ ክሓልፍን ራህዋ ክመጽእን ምዃኑ ግን ታሪኽ ዘረጋግጾ ሓቂ እዩ። ንስኻ ኮነ ካልኦት ደቂ ሃገር  ንመሰል ህዝብኹምን ሃገርኩምን ትገብሩዎ ዘሎኹም ቃልስን ተስምዕዎ ዘሎኹም ድምጽን ከኣ ነቶም ክሰምዑን ክመሃሩን ዝደልዩ እምበር ነቶም ብድሌቶም ተፈጥሮኣዊ ሰብነቶም ዝገደፉን ካብ ብርእሶም ብርእሲ ካልኦት ከነብሩ  ዝመረጹን  ኣይኮነን። ኣጆኹም ቀጽሉዎ።

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና!!

ዓወት ንሓፋሽ

 • ወይ ጉድ ሎሚስ ከኣ ጉድ ኽንሰሚዕ ኢና ኢሰያስ አፈወርቂ ንህዝቢ ኤሪትራስ ካብ ሐዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሐቢሩ ከይነብር (ተነጥቆ ) ተወሲዱ ። ናይ ሐሶት ጋዜጤና ሰናይ ገብረመድህን አምሐሪክ ቃለ መጠይቕ SBS ህዝቢ ኤሪትራ ቐያሕቲ ደቑ ኸፊሉ ዝረኸቦ
  ኸነአእሶ ጉድ ስማዕ !!!!!!!!!
  ( ካብ ኣውስትራሊያ)

  • “ሓው ህዝቢ ኢትዮጵያ” -ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓው ይኹን ሓብቲ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ከም ዘረፍቲ እምበር ከም ሓው ወይ ሓብቲ ቆጺሩዎም ኣይፈልጥን ኢዩ። ግን እንታይ’ሞ ዝወደቀ ገረብ ፋስ ይጻወተሉ ኢዩ ነገሩ ኣፈወርቂ።

 • Menyu rahwa zemxiee? Hasabkum beka bzaeba genzeb genzeb beka? Holistic approach zeyblu economy keydu keydu egrgirn hnfishfishn eyu zemxiee.tewelde b theory ztemahro wey zmeselo tezaribu alo gn zresoo wey zeyestebahlelu gn poleticawi mahberawi kunetat gimt zehabesha wey zeyekatete eyu.tmhrtu nay economy zelezkone nkulu yfelto elka zeyhseb eyu.wella ab economy entemexina tewelde bzaeba etom genzeb zelowom terah eyu ztabek zelo. What about etom mewaelom bzey demozn wey wuhud rebha darga bnaxa zserha ke ywexaee? Kemuu tekoynu emo poleticawin mahberawin mrgigaee hadegatatwn kemxiee ykeleyu. Zezhabekan zezmeselekan kulu mxhafn gn ageb.eritrea eza nfelta si entay produce tgebr? Zgeziee Tezeykoynu ndege zshiyet zeyblna eka? Ab Uganda wey ab Juba keydom zserhu natatom tkmi halyom ember neti hizbi zelowuwo halyom aykonun. Abta ndeliya eritrea gn nhzibka ktemix Ageb. Bhigi Juba wey eti mengisti slezetebabom aykonen? $$$ slezelo negaday kea seldi nab zelowo eyu zkeyd. Emo tewelde dea entay eyu zbl zelo ? Ametawi etwat nay hagere eritrea yfelto diyu? Abzi seriha abti seriha zeykone bdekik ktfelto yedli.mengisti n wuhudat aykonen zserh. Slezi bwuhud atawi Hager nbzuh ktali tekoynka naygdin control ketebz bahriyawi ykown. Tewelde bilionat amlituna ybl alo msuu zmexiee poleticawin mahberawin xilwuu gn aytentenen.Slezi gimitawi article eyu xihifu zbl emnet aloni.temahire eye emo Kab beal president nlaeli yfelt eye zbl koynu gn nnebsu terah eyu zeeshiwa zelo.tewelde nwulkawi seb zmlket ember nhager zmlket aykonen xuhufka.kem hadas Hager 1/2 brki nay mining mwunan keman ketdnko narka kem mhur seb bzaeba seb kemdlayu mshatn malate gn atawinan=wexaenan ms kone then ezi xuhufka may be value khlwo ykel.bzkone rieytoka mhab meselka eyu gn nay kemzmesleni eyu zbhal ember kem 100% rgxegna seb nkndey mestenkr segirom zmexu mnshawn mkfaen nay muhurat aykonen. Hizbawi gnbar poleticawi eknomikaly anxar abeyti hayalat zseare wudb eyu. Dkmetatu enaareye zkeyd dma eyu Kab falmayu.hopefully ab kereba giza more mining awetat knrekb emo more produce kngebr entejemirna shiuu ab wushiti zelo hizbna kem dlayu khishish kgimir eyu.entezeykoynu kem nay tewelde hasab kulu memelisu ksded eyu ember hawala ykun kemdlayka mngad zemxioo lewti aykhlun eyu. Nezi miskir kea mebzahten africa hagerat wela kem beal naygeria keyterefawn seben ksded jemiru alo.bhaxiru Sala shaebya dehan yetowu bisha hiji hiji ember eritrea entay nsheto neruna? Adegti terah do aykonkan? Slezi tewelde kabti zbelkayo bilionat nlaeli zterekbe rebha kem zelo astebahl. Holistic zkone article nktxhf tesfa ygebr.wela HGDF yhalwo gn kabuu nlaeli neritrea zhalyela alo elka gn zeyhsebn wey ka kaliee alem eyu kmexee. Wey mewedaeta alem eyu. Mknyatu kaboom nlaeli ztewefeye darga yelen.

  • Nohh ዘይንሱዩ ዘዛርበና ዘሎ ስራሕን ተግባርን ዘየዛምድ ጽሑፋት ነቶም ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎም ብዛዕባ ውልቃዊ ትርፎም ጥራሕ ዝሓስቡ ብዛዕባ ህላወ ሃገርን ህዝብን ዘይዓይጅቦም ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ካፒታሎም ጥራሕ ዝሻቐሉ ምዕራባዊ ኣተሓሳስባዩ በዚ ኢና ኣቶ ተወልደብርሃን ኣብጌጋ መስመር ኣለኻ ዘብለና

 • filmon

  I really appreciate Mr. Teweldebirhan Gebre , you are doing very nice job .. don’t warry about HIGDEAWIAN they are always pretending as if they are working for the country , we all know those people are serving for their own interest . just continue your educational writing . God bless you .. we are proud of you.

 • Wedi Haile
  ህግደፋውያን ሻዕብያውያን ሃገራውያን ኤርትራውያን ኩሉ ካብ ኤርትራ ዝተፈጥረ ደሙን ዓጽሙን ምስ ሃገሩ ዘሎ እምቢ ንመግዛእቲ ኢትዮጵያ እምቢ ንኣንድነት ሃብቲ ሃገር ኣብ ሃገር ንደቂ ሃገር ክኸውን ስለዝበለ ርእሲ ሕማም ሒዙኩም ላዕልን ታሕትን ክትብሉ መዓልታዊ ንርኤኩም ኣለና በሉ ምሕረት የውርደልኩም

  • Wedi Haile

   Selam Berhane
   Higdefawian kab Mars zimetsu extraterrestrial zibelom yelen entay di’ea neti wiElet nay jigna hizbawi ginbar kihidu nihager ab delhamet zeEtewe silezikone kab sefar harich tserfi nilaeli keman yigibiO. Haqu eyu nay Phlipin president zinebere Marcos zibelo…Sewra kitmerih yiqelil kab mengisti. NiAbinet kihibeka Eritrea netsa miswetset kulen enten dergi zigedefen muwutat companies kem beAl Coca Cola biAbal ESEPA eya timahader neira. Kabeu Hizbawi ginbar netom kedemti nay dergi zineberu nishudushte awarih nitehaduso misededetom abten zinebera companies power vacum yifter emo nihade jigna nay Hizbawi Ginbar manager nay enda Coca Cola yigebruwo. Ezi jigna tegadalay bezeyka riEsi Mirakh niskha biyeman etewen ane dima bigoni kiAtwen ember welahanti endo nay management silzeynebro enda Coca Cola kabti Dergi zigedefa nitahti endateremeset keyda. KabEU himaq zereAyu serahtegnatat enda Coca Cola nizimilketo akal tirAnu yesimiE emo kabEU neti jigna tegadalay Hizbawi Ginbar nabti niEU zimaemo bota yisediwo. Ezin wedi khemzin eyu wela netom degefti mengisti zikhona qich zemtsiAlna zelo. Silezi natey abahahla higdefawian are chewing more than they can swallow. Ezi silezikhone kulu seb wela Berhane bisinetsuhuf habtam entedeA koynka abta terbihala bota kitiserih yigibaAka ember ezi higdef diyu aykonen endabelka neta hager kab nay AbaGobye zilahmeme akayda enda akayedkaya hagerna dehan elka ninebskha miEshaw gizieu zihalefo eyu.

 • Wedi Haile

  Selamat Ato Teweldebirhan Gebre
  Ni higdefawian kabta seferti harich elka kab tsiwo’om meAlti wala zichibitiwon zihiziwon tefiEwom eyu zelo. Ajoka qetsilo eka.

 • ኣዜብ ኣስመሮም

  ተወልደብርሃን ብዙሕ ሃተፍተፍ እንተበሉ ኣይትገደስሎም። ዓቕሞም ንሳ ጥራሕያ።

 • ኣሕፈሮም ብእምነት (ተወልደብርሃን)ኣይፈልጡንን ኢልካ ዋላ ብዝተፈላለየ ኣስማት እንተጸሓፍካ ዘይንፈልጠካ ከይመስለካ ሓደ ግዜ ብገብረ ሓደ ግዜ ብተወልደብርሃን ሓደ ግዜ ዘይስም እንዳሃብካ እንተጸሓፍካ ሕጂ ንኹሉ ረኺብናዮ ካበይ ምዃንካ ነቶም ብዙሕ ዓመታት ምስኦም ዝተጓዕዝካ ብዛዕቦኦምን ብዛዕባኻን ሕሰብ ብሂወት ከለኻ ከይሞትካ ብዛዕባ ኤርትራና ግደፎ ኣይብጻሓካ ኣይናትካ ኣለናሉ ባዕልና ክሕብረካ

  • ብርሃነ,
   ተጠንቂቕካ ሪኢቶካ ኣቐምጥ። ሃተውተው ኣይትበል ስርዓት ገይርካ ተዋሳእ። ሃናጺ ሪኢቶ እንተ ኣሎካ እዚ ድሕረ-ገጽ ከአንግደካ ኢዩ ኣይኮነን ቦታካ ድለ።

 • HAGERAWI

  WHY YOU CAMOFLOUGE AS SOME ONE ELSE. THIS IS TEWELDEBRHAN ARTICLE NOT AHFEROM. MAY BE YOU WANT TO MAKE ANOTHER FAKE NAME

  • hagerawi,
   You will be sent to the trash bin if you continue with your backward and uncivil engagement. Go elsewhere and find your place b/c this site is not for you!!

   • HAGERAWI

    WHAT WILL YOU DO IF HAVE STATE POWER WHEN YOU BECOME DICTATOR ON THIS SMALL RENTED PAPEPER. YOU DO NOT WANT TO KNOWN YOU ARE CHEATER. YOU ARE RED HANDED CHEATING. THERE IS NO AHFEROM THERE IS NO TEWELDEBRHAN THEY ARE THE SAME PEOPLE WITH FAKE NAMES.