ሙሁራዊ ዳህሳስ ቃለ-መጠይቕ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወቂ-ብርዲዮ ኣሰና-1ይን 2ይን ክፋላት

2121ተወሳኺ ብኣስመራ ኦንላይን

ኣዳላዊ ራዲዮ ኣሰና ኣማኑኤል ኢያሱ ንቃለ-መጠይቕ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣመልኪቱ ን4 ምሁራት ኤርትራውያን ማለት ዶ/ር ገብረመስቀል ሃብተዮናስ፡ ኣቶ ኖኢል መድሃኔ፡ ዶ/ር ተ/ማሪያም ማሓሪን ኣቶ ተ/ኣለም ኣርኣያን ኣዘራሪቡ። ኣብ ጭቡጣት ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ተበጊሱ ከምዚ ዓይነት መኣዲ ምድላዉ ኣገዳስን እዋናዉን ኢዩ። ካልእ ዘልዓሎም ሕቶታትን ኣተኣላለያ ክትዕን ዝነኣድ ነይሩ። ብወገን ተንተንቲ ኣዝዩ ዝነኣድ መልስታትን ትንተናታትን ነይሩ። እዚ ክተባባዕን ቀጻልነት ክህልዎን ኣስመራ ኦንላይን ተታባብዕ።

2ይ ክፋል ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቕ

1ይ ክፋል ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቕ!

 • ነስተውዕል ደቂ ሃገር
  ከመይ ቀኒኹም የሕዋት ፥ ኣብዚ ጎዲሉ ፥አብዚ ተስሪሑ ፥ ድአ ንበል አምበር ምንም ኸምዘይ ተስርሐ ገርካ ምዝራብ ኤሪትራ
  ዋላ -ሐንቲ ኸምዘይ ተገብረላ ገርካ ምዝራብ ቅንዕ አይኮነን ። ምኽንያቱ እቲ ኣብ ዐዲ ቐይሕ ተሰሪሑ ዘሎ ኮልጅ ፥ኣብ ሐልሐለ ፥
  ኣብ ባጽዕ ፥ ኣብ ማይ ነፍሒ ፥ኣብ ሐመልማሎ ዘሎ ኮለጃት ባዕሉ ይዛረብ። ብወገነይ አብ መንደፈራን ፥አብ ተሰነይ፥ አብ ኸረን
  ኣቁርደት ፥ ባረንቱ ፥ አብ ዐሰብን ድማ አብ ዝቕጽል ዐመት ኮልጃት ተሰሪሑ ክንርእን ዕድመ ይሃበና ከም ኡ ከአ ተወሳኪ ዲጋታት
  ተሰሪሑ ንክንርኢ ይግበሮ። እሞ ንመንግስቲ ንዝጎዶሎ ምሕባርን ንምምላእ ርእይቶ እንተሃብና ቕኑዕ ይመስለኒ ። ሰላምን ጥዕናን ንኹሉና !!!!!!!!!

  • ዝኸበርካ ኣፈወርቂ፡-
   ብቀዳምነት ንተሳትፎኻ እንዳ ኣመስገንኩ ግር ንዝበለካ ምስ ይቅሬታ መልሲ ክህበካ ይፈቱ። ብቐንዱ ኣይተሰርሐን ዝበለ የለን። እቲ ዝርካቡ ዝግባእ ኣገልግሎት ይህብ የሎን ኢዩ እቲ ጉዳይ። ሕራይ ኣነ ኮነ ካል ኦት ዝብሉዎስ ኣይትእመን ኣይትቀበሎውን መራሒ ሃገር ባዕሉ ኣገልግሎት ከይ ሃበ ሞይቱ እንዳበለና ንሕና ኣይሞተን ክንብል ንናይ መን ረብሓ? ዝተማሃሩ መንእሰያት ኣይተ ጠቅምናሎምን፡ ዝተሃንጸ ትሕተ-ቅርጺ ኣገልግሎት ከይሃበ ዓኒዩ፡ ዝብሉን ካለኦትን እኮ ናትና ኣባሃሃላ ጥራሕ ኣይኮነን። ስለዚ ካብ ክዉንነት ክንርሕቅን ብተስፋ ንዘየሎን ንዘይኮነን ሃንቀው ምባል ሎሚ ግዚኡ ስለ ዘይኮነ ብሓባር ንለውጢ ክንትስእ ኣሎና። ህዝብናን ሃገርናን ነፍቅር ካብ ኮና ንሽግራቱ ድምጺ ካብ ምሃብ እንታይ ይዓግተና? ሎሚ ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ካብ ምሽጋር ብዛዕባ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ዉሑዳት እሞ ካኣ ብጉዳይ ህዝቢ ዘይግደሱ ከም ኣማልኽቲ ከነምልኾምን ንዝገበሩዎን ንዘይ ገበሩዎን ከነሞግስ ዝግባእ ኣይኮነን። ድልየትናን ድልየት ህዝብናን ዝተሰርሑ ትሕተ-ቅርጽታት ዝግባእ ኣገልግሎት ክህቡን ዝጎደሉ ክምልኡን እምበር ናይ ፖለቲካ ፓፓጋሎታት ክንከውን ኣይግባኣናን ኢዩ።

   ምናልባት መልሰይ ዘይቅኑዕ ኮይኑ እንተ ረኺብካዮ ካብ ልቢ ይቅሬታ ይሓተካን ሃናጺ ርእይቶካ ክትቅጽሎ ግን የተባብዓካ።
   ተወልደ