ሚኒስተራትና ምምሕዳራ’ውን ባጀታ’ውን ስልጣን የብሎምን፡- መልሲ ንመስከረም

You may also like...

 • ገበረማርያም

  ኣፍቀርቲ ኢሰያስ እምበር እፈቀርቲ አርትራ ኣይኮንኩምን

 • Habtom ፖለቲካዊ እገዳ እንተልዩ ኣብ ሃገር ክትገብሮ እትደሊ ኤኮኖሚያዊ በይኑ ብኸመይ እዩ ዝኸይድ ፖለቲካን ኤኮኖሚን ንምንታይ ነጻጺልካ ክትርእዮም ፈቲንካ ኤኮኖሚን ፖለቲካን ኣብ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ተፈላለያ ሃገራት ክትገብሮ እትደሊ ብሓደ ተሳኒዩ ዝኸይድ ብሽርክነት ንቕድሚት ዝጥምት መስርሕዩ ብዛዕባ ኣሜሪካ ከምቲ ንስኻ ዝርድኣካ ኣይኮነን ዝርድኣና እዚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ቅሉውላው ነጸብራቕ ናይቶም ኣብ ኣሜሪካ ምምሕዳር ዝነበሩ ፍሹል ፖሊሲዩ እዚከኣ ንዓና ንኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ሰሪሖም ክነብሩ ንዝደልዩ ኣሜሪካውያንን ህዝቢ ዓለምን ዝትንክፍ ስለዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ይመስለኒ ግን ዘይተረደኣኒ ነገር ንምንታይ መሬትና ተፈሪዱ ክነሱ ክሳብ ሕጂ ኣይተተግበረን ንምንታይ ኦባማ ንመንእሰያት ክወጹ ዕላዊ መደረ ገሩ ንምንታይ እተን ምዕራባውያን ብሕጊ ንዝተፈርደ ተግባራዊ ኣይገበራን ንምንታይ ብስም መሰል ደቂ ሰባት ብዝብል ንመንግስትን መሪሒነት ኤርትራን ከሲሰን ነዘን ሕቶት ንምንታይ ዘይመለስካየን ሕጂ ኸኣ ብገለ ንሕና ንፈልጥ በሃልቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ፈላሊኹም ክትርእዩ ትፍትኑ ኣለኹም እዚ ከኣ ቀደም ዝነበረ ከንቱ መስርሕ ስለዝኾነ ዝስዕበኩም ኣይክህሉንዩ ብዝተረፈ ሰላም ንዓኻ ይኹን ቻው

  • ስለፍትሒ

   ኣየ ብርሃነ ዕደ!
   ቅኑዕ ፖሊሲ ከምዘለና ዘረድእ ሓሳብ ከይትዛረብ በየናይ ኣእምሮ። ጸማም ሓደ ደርፉ ከምዝበሃል ወያነን ኣሜሪካን ክትብል መሬት ዓሪቡካ። መብዛሕትኡ ጊዜ እቶም ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ሰባት ወያነ፡ ዓጋመ ዝብላ ቃላት ክደጋግሙ መሬት ይዓርቦም።
   ብዛዕባ ትምወል ዝበልካዮ ግና ሽሕኳ ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝምወል ሰብ ኣይኮንኩን እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ቤቶምን ንብረቶምን ገዲፎም ካብ ዓዶም ነፊጾም ከምዝወጹ ዝገበሮም፡ ነዚ ጻዕራም ህዝቢ ናብ ተመጽዋታይ ቀይርዎ ዘሎ መን ምዃኑ በየናይ ቀልብኻ ክትፈልጦ። እዚ ናይ መደናገርቲ ፖለቲካ ሰሚዕካ ከም ፓፓጋሎ ስለዝደጋገምካዮ ዝፈለጥካ ይመስለካ ይኸውን። ናይቶም ገና ኩሉ ዘይረኣዩ ኣብ ንኡስ ዕድመኦም ትምህርቲ፡ ሓዳርን ስራሕን ተነፊጉዎም ባርነት ምስ መረሮም ሃጽ ኢሎም ናብ እግሮም ዝመርሖም ዝጠፍኡ ዘለው መንእሰያት ገዲፍና፡ እዞም ብዝተፈላለየ ሞያ ጸብለል ዝበሉ ምሁራትከ? ካልእ ይትረፍ ነታ ክሊማኣ ዘይምኖ ዓዶም ገዲፎም ዝጠፍኡ ዘለው ኣሜሪካን ወያነን ድዮም ሓቢሎሞም። እዞም ንህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብቑዕ ኣገልግሎት ክህቡ ዝኽእሉ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ምስራሕ ምስሰኣኑ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ተዘሪዎም ሃገራት እንዳማቶም ዘማዕብሉ ዘለው ነጋዶ ኤርትራውያንከ ኣሜሪካን ወያነን ገንዘብ ስለዝምውሉዎም፡ ዝዓደጉዎም ወይ ስለዘታለሉዎም ዲኻ ክትብለና?
   እዛ ዓዲ ሓቂ፡ ዓዲ ርትዕን ፍትሕን ዝነበረት ሃገር’ምበር መጻወቲ ጓሓላሉን ባሃማትን ኮይና።
   መን ይፈልጥ ካብቶም ደቆም ኣብ ጽኑዕ ኣስፊሮም ልዕሊ ጳጳስ ካቶሊክ ክኾኑ ዝፍትኑ ተበለጽቲ ትኸውን፡ መን ይፈልጥ ካብቶም ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣብ እንዳ ሻሂ ተጋሕቲኖም ዘረባ ዝኣርዪን ዘበጻጽሑን፡ ኣምሳያ ሓሶቶም ከኣ ቁንጣሮ ዝትኮበሎም ሕልና ኣልቦታት ሓደ ክትከውን ትኽእል። መን ይፈልጥ ካብቶም ኣብ ኤርትራ መሻርኽቲ ናይ ውሑዳት መጸይቲ ደም ህዝቦም፡ መዳኸሪ ናይቶም ጎሓላሉ ስለዝኾንካ ጉንዖ ዝምጠወልካ ሽዩጥ ትኸውን። መን ይፈልጥ ከብቲ ዘበን ውበ ዝጸመመ ውበ ክብል ይነብር ዝበሃል እቲ ናይ ቀደም ህዝባዊ ግንባር ምስ ናይ ሎሚ ህግደፍ ንምፍላይ ዘጸገመካ የዋህ ክትከውን ትኽእል። እምበር ሃገር ብቑጠባ ዓንያ ስለዘላ እንታይ ይገበር እንዳተባህለ፡ ኣብ ህንጻ ሃገር እዮም ዘለው ኢልካ ካብ ኣርእስቲ ወጻኢ ሃለውለው ምበልካ። መቸም ንእግረ መንገደይ ደኣ ገለ ዝሰምዑ እንተተረኽቡ ኢለ እየ ዝዛረብ ዘለኹምበር ኣቶ ብርሃነስ ክንደየናይ ከይስቆረካ።
   እንተ ብጉርሕካ እንተ ብገርህካ ትብሎ ኣይትፈልጥን ዘለኻ’ሞ እግዚኣብሄር ይቕረ ይበለልካ።

 • Habtom ንኹሉ እየ ኣንቢበዮ ኣብደገ ኮይና ዝብላዕን ዝስተን እንዳማረጽና ብጽቡቕ ቃላት ተጠቒምና ከምዚ እንተዝገብሩ ከምዚ ጌጋታት ኣሎ ካብምባል ንምንታይ ስለምንታይ ኢልና ክንሓትት ኣለና እየ ዝብል ዘለኹ ደሓር ከኣ ኣብ ስራሕ ክሳብ ዘለው ብዘይጌጋ ፍጹም ኮይኖም ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ኮፍ ዝበለ ጥራሕ እዩ ዘይጋገ ንምንታዩኸ እቲ ብውጹእ ሓሶት ዝተበገስ ናይ ክልተግዜ እገዳ ጸገም ዘይግለጽ እቲ ብስም ሰብኣዊ መሰል ዝተደጎነ ኣንጻር ሃገርን መሪሒነትን ንምንታይ ዒላማ ከምዝነበረ ዝሕባእ ብሕጋዊ ዝተፈርደ ኤርትራዊ መሬት ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ነጻ ዘይኮነ ንምንታይከ እተን ዘፈራረማ ሃገራት እወንታዊ ተራ ዘይተጻወታ ንምንታይ እዩ ኦባማ ንምንእሰያት ክወጹ ከምዘለዎም መጸዋዕታ ዕድመ ዝገበረሎም ብጠቕላላ ክንርእዮ ዘለና ብዛዕባ ሃገርና ካብ 1998 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ተጻብኦታት ከይንህሉ ዝግበር ዘሎ እዩ ነዚኩሉ ተጻዊሩን መኪቱን ከም ሃገር ክንህሉ ዝገበረ መንግስቲ ኤርትራ ክትፈለልዩ ምፍታን ብድሕሪት ዝተወጠነ ወያናውን ምዕራባውን ሽርሒ ስለዝመስል ቅቡል ኣይኮነን እዚከኣ ናተይ ውልቃዊ እምነተይ እዩ

  • Habtom

   ብርሃነ
   እዚ ትብሎ ዘለኻ ምኽንያት ፖለቲካዊ ኢዩ። እገዳ ልክዕ ፍትሓዊ ኣይኮነን ግን ወተሃደራዊ ምዃኑ ኣይትዘንግዕ። ቁጠባዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘንበረ መንግስቲ ኤርትራ እምበር ምዕራብ ወይ ኣሜሪካ ኣይኮኑን። ስለዚ ብናትካ ትንተና እቶም ፈቐዶ ኣፍሪቃ ዘሎዉ ኣውፈርቲ ኤርትራ ኣሜሪካ ኣይኮነትን ክስደዱ ጌራቶም ዘላ።

   ሓውና ብናትካ ሕሰብ እምበር መንግስቲ ዝበሎ ምድጋም ንህዝብናን ንሃገርናን ከም ዘይጠቅም ድሕሪ ሕጂ ክርዳኣካ ይግበኦ። ብዕራይ እንተ ጸደፈ ኣሜሪካ፡ ጤል እንተ ሓመመት ኣሜሪካ፡ ንስኻ እንተ ሓሚምካውን ኣሜሪካ ክትብለና ቁሩብ ተሪፉካ ኣሎ። ክትፈልጥ ጸላኢ ኩሉ እንተ ገበረ፡ ንሕናኸ እንታይ ክንገብር ነይሩና ኢልካ ክትሓስብ እምበር ንዘይንቆጻጸሮ ነገር ምኒን ክንብል ኣይግባኣናን ኢዩ። እቲ መንግስቲ ምኒን ክብል 10 ተታት ዓመታት ገይሩ ኣሎ። ነቲ ባዕሉ ክሰርሖዝኽእል ዘይ ሰረሐ ኣሜሪካ ትኹን ካልእ እንታይ ክገብርሉ ኢዩ ዝጽበ ዘሎ?

   ስለዚ ናትካ ንገረና እምበር መንግስቲ ኤርትራ ወገሓ ጸልመተ ዝደጋግሞ ኣይትንገረና።

   • HAGERAWI

    AZAWIRU ZEY HASEB KEM HABTON TEWELDEN WETEHADERAWI EGEDA EYU NEBSOM ENDATALELU YNEBRU. MENGSTI AMERIKAN SAABTOMN EGRI EGRI MENGSTNA ENDAKEDU KEYNSHIMET KEYNEWFR ZGBRWO MAHLEKATAT MEWEDAETA YEBLUN. LBI GBER DEHRI WHJ AYTKID.

   • HAGERAWI

    DOBKA KEYHNZEZ NZELAETKA ENDA AETEKU NAAKA ZEGDU ENTEKOYNOM BHGI ZTEWEDA NEGER ZEYWDEWO ENTEKOYNOM EGEDA DO AYKONEN. MENESEYATNA AB AGELGLOT JIHO KEM ZTEHAZU ZEGEBERU NSOM DO AYKONUN. AZAWIRKA HISEB

 • እቲ ዝገርም ወያኔ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ተቛውሞ ምስበዝሖ ሓደ ሓደ ውልቀሰባት ንዕና ንኤርትራውያን ከታልሉ ሓድስቲ ጸሓፍቲ ቅልቅል ይብሉ ኣለው እዚ ከኣ ኩልና ኤርትራውያን ስለንፈልጦ ዘጸግም ኣይኮነን ስለዚ ካብ ብዛዕባና ትጽሕፉን ተዕልሉን ብዛዕባ ድኽነትን ጥሜትን ኢትዮጵያ ንምንታይ ስለምንታይ ኢልኩም እንተትካትዑ ምሓሸኩም

  • Habtom

   ብርሃነ,
   ላምስ ብኢዳ ንዝቐርባ ብእግራ ትሓክኽ ይባሃል። ንሕቶ እዚ ጻሓፋይ ኣብ ክንዲ ምምላስ ንምንታይ ኮለል ትመርጽ ኣለኻ ኣይርዳኣንን። ውልቃዊ ጥቅሚ እንተዘይሃሊካ ስሌኻ ኢዩ ዝሓትት ዘሎ። ህዝብን ሃገርን ተሪሂዎም ንዓኻ እንታይ ይኸብደካ። ኢትዮጵያ ትሙት ኣይትሙት ን ኢትዮጵያውያን ይምልከቶም። ወሸለ ሸለው ኣይብሉን። ህዝብና ዝብል ዘሎ ንሕሰምና ዝኸውን መድሃኒት ድለዩ ኢዩ። ከም መህደሚ ኢትዮጵያ ዶ ወያነ ንዓና እንታይ ይጠቅመና? ህልና እንተሊካ ንጌጋታት ዝእረመሉ ሓሳብ ሃብ። ህዝብን ሃገርን ብልምዓት ክዓቢዩ ዶ ኣይትደልን ኢኻ? ስለ ምንታይ? ጻሓፋይ መንግስቲ ጌጋታቱ ይኣርም ኢዩ ዝብል ዘሎ ምበር መንግስቲ ይተኣለ ከማን ኣይበለን። ስለዚ ኣባሃላካ ንትዕዝብቲ ዝዕድም ኢዩ። ከማካ ዝበሉ መልሲ ምስ ሳኣኑ ሸንኮለል ዝብሉ ዓያሹ መዓስ ሲኢና ኤርትራ። ስለዚ ተተኣረምካ ይሕሸካ።

 • አታ መን ይብሉኻ ንስኻ ዘይትምሕረና መን ሰብ ቆጺሩካ ኢኻ ብዛዕባ ኤርትራ ትዛረብ በቶም ቶኺቦም ዘንቡሩኻ ዘለዉ ጭፍራ ወያነ ሕሰብ

 • HAGERAWI

  IN HIS TODAY ARTICLE HE IS TELLING US ERITREANS FROM ABROAD CAN CONTRIBUTE BILLIONS OF DOLLARS. LOOKS THIS ARTICLE AND THE NEW ONE. HOW HE IS TRYING TO CHEAT PEOPLE WITH HIS SMART SWEET VENON. DON’T TRUST WORDS. LET SEE DEEDS

 • ጽሑፍ ብጽሑፉ ናትካ ውልቃዊ ሓሳብ ስለዝኾነ ንኽትካታዓሉ ጌጋ የብሉን እቲ ሕማቕ ነገር ግን ኣብ ደገ ኮንካ ኣብ ጥጡሕ ቦታ ናይ ሰላም ናብራ እንዳነበርና ኣብ ክንዲ ማይ ቢራ እንዳሰተና ዝብላዕ እንዳማረጽና ነቶም ለይትን መዓልትን ብደገን ብውሽጥን ንኤርትራዊነትና ከፍርሱ ላዕልን ታሕትን ምስዝብሉ ብብረት እንዳተኸላኸሉ በተሓደ ሃገር ምስዝሃንጹ እዚ ክኸውን ኣለዎ እንዳበልና ምውርዛይ ኣብቲ ሃገር እንታይ ጸገም ከምዘሎ ዘይምፍላጥ ይመስል እንድሕሪ ኣነ ዓቕሚ ኣለኒ ዝብል ውልቀሰብ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ናብ ሃገር ኣትዩ እጅጌኡ ዓጺፉ ክሰርሕን እንታይ ሽግር ከምዘሕልፉ ብኽልተ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ክጥምት ይቐልል ስለዚ ምጽሓፍን ምዝራብን ቀሊልዩ ኣብባይታ ዘሎ ርኢኻ ናብ ተግባር ንምቕያር ግን ከቢድ ምዃኑ ምፍላጥ ኣድላይ ይመስለኒ

  • ስለፍትሒ

   ኣቶ ብርሃነ፡
   ዘረባ ኣደይ ለቱ ኣየውፍር ኣየእቱ ዝብሉዎ ከምዚ ናትካ ይመስል። ነዚ ኣርእስቲ ዝምልከት ሓሳብ አንተለካ ግዳ ወስ በለና፡ ጓል መንገዲ ደኣ 25 ዓመት ዘረብረበና እንዳኣሉ፡ ቢራ፡ ቆሎ ዝብሉ ቃላት ኣብ እንዳ ቢራ ይኹኑኻ።

   • ስለፍትሒ ቅድሚ ኩሉ መን ምዃንካ ብዘይገድስ ኣብጌጋ ዓለም ትነብር ከምዘለኻ ክሕብረካ ይፈቱ ዋላ ትጥቀመሉ ስምውን ህያብ ኣቦኻን ኣደኻን ዘይኮነ ዘይናትካ እዩ ብኸምዚ እንዳነበርካ ብዛዕባ 25 ዓመታት ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ናጽነትና ንዓና ንኤርትራውያን ሓበን ንዓኻትኩም ውድቀት ከምዝኾነ ክሕብረካ ይፈቱ ደሓር ከኣ ናይ 25 ዓመት ጽቡቑን ሕማቑን ክትፈልጥ ስለዘይትኽእል ብደገ እንዳተመወልካ ስለትነብር ናትካ ውልቃዊ ጸገም ስለዝኾነ ሕሰበሉ

 • ስለፍትሒ

  ዝኸበርካ ኣቶ ተወልደብርሃን፡
  እተውጽኦም ጽሑፋት እዋናውያንን ኣዚዮም ጠቐምትን ኢዮም፡ ዕዙዝ ምስጋናይ ይብጻሕካ። መስከረም እንተኾነ ጽቡቐት መዛረቢ ዛዕባታት ወስ ከብል ጀሚሩ ኣሎ፡ ይመልኣሉ።

  ከም ኣብ ጽሑፍካ ዝገለጽካዮ ኣብ ህዝብና ቀደም ልሙድ ኣይነበረን ዝበሃል፡ ሎሚ እዋን ገኒኑ ዝርአ ክትሓስቦ ዝገርመካ ኩነታት ኣሎ። ንዘይትኣምነሉ ነገር ምውዳስ።
  መንግስቲ ዘይትኣምነሉ ንህዝቢ ዝጎድእ ነገር ክገብር እንከሎ ከከም ኩነታት ናይቲ ውልቀሰብ ዝፈላለያ ሰለስተ ምርጫታት ኣለዋ ዝብል እምነት ኣሎኒ።
  1. ብጋህዲ ምቅዋም
  2. ብሕቡእ ምቅዋም
  3. ትም ምባል፡ ኣብ መንግስታዊ ስልጣን እንተሊኻ ከኣ ስልጣንካ ምግዳፍ (resign)።
  እንተዘይኮነ ንዘይትኣምነሉን ጎዳኢኻን ንዝኾነ ነገር ብኸመይ ጽቡቕ ኣሎ ኢልካ ክትድግፍ ትኽእል ወይ ኣብ ከስርሓካ ዘይክእል ቦታ ተኾዲምካ ትዕዘብ።

  ናብ ምኒስተራትና ምስእንምለስ ከኣ ተሓተቲ ድዮም ኣይኮኑን ንዝብል ብወገነይ ካብ ናትካ ዝፍለ ርእይቶ ኣሎኒ፡ ኣዳዕዲዖካ ተሓተቲ’ምበር።
  ስለምንታይ፡
  * ነቲ ኩሉ ኣብ ሃገር ዘሎ ዝርግርግ ማለት ቅዋም የለን፡ ስሩዕ ባጀት የለን፡ ክሰርሕ ዝኽእል ባይቶ የለን፡ ተሓታትነት የለን ወዘተርፈ ዝብሉ ዝዘርዘርካዮም ነጥብታት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ካብ ሓደ ናብቲ ሓደ ብደረጃ ዝፈላለ ዝለዓለ ኢድ ኣለዎም።
  * ኣብቶም ንለውጢ ዝጠለቡ እሞ ክሳብ ሕጂ ኣብዘለውዎ ዘይፍለጡ ኩልና ዝጠለምናዮም ሰበስልጣን ምጥፍኦም ይኹን ክሳብ ሕጂ ናብ ፍርዲ ንኸይቀርቡ ወይ ከይፍትሑ ትም ኢሎም ምርኣዮም ዝለዓለ ሓላፍነት ኣለዎም። ገሊኦም እሞ ኣብቲ ዝተኣስርሉ እዋን ኣብ ፎቖዶ ኣኼባታትን መራኸቢ ብዙሓንን ጸሎሎ ዝለኸዩዎም ዶ’ይኮኑን? እዚ ገስረጥ ምሕደራ ድምር ናይ ከምዚኦም ዝመሰሉ ነገራት ዶ’ይኮነን?
  ዘይትትኩስ ብረት ኣዕጢቑ ናብ ኩናት ንዘእተወካ ኣዛዚ፡ ንባዕሉ ትቕይሮ ወይ ትሰርሕ ብረት ቀይረለይ ትብሎ፡ ዓቕሚ እንተሲኢንካ ከኣ ምቹእ ኣጋጣሚ ኣብዝረኸብካሉ ገዲፍካዮ ትሃድም፡ ኣብ ቅድሚ ጸላኢኻ ዘይትትኩስ ብረት ዓጢቕካ ኮፍ ኢልካ ጸኒሕካ ምስትቕተል፡ ነቲ ኣዛዚ ኣቕቲሉኒ ኢልካ ክትወቕሶ ምስምንታይ ይቑጸር?
  ኣብ ዘይቅኑዕ/ከስርሖም ዘይክእል መንግስቲ ተኾይጦም ዝኾነ ኣጋጣሚ ምስዝረኽቡ ጨለ ዘረባ እንዳዋጠዩ ጽቡቕ ከምዘለና ይምድሩ። ሃገር እናበረሰት ከም ባምቡላ ተኾዲሞም ክዕዘቡ ንርእዮም ኣሎና። ብግቡእ ከስርሓና ኣይክእልን ንዝብልዎ ስርዓተ መንግስቲ(ሲስተም)እዘን ሰለስተ ምርጫታት እየን ዘለውኦም። እታ ናይ መውዳእታ ምርጫ ከኣ ስልጣንካ ምግዳፍ እያ፡ ዝደኸመት ካብ ተሓታትነት ተድሕን ውሳኔ፡ ከም ጲላጦስ ኢድካ ተሓጺብካ ምርሓቕ።
  ከምቲ “ዓሻ ሰበይቲ ነጋዳይሲ እንተተመልሰ ንበልዕ እንተሞተ ከኣ ንሰምዕ” ዝብል ምሳሌ ኢዩ ነገሮም። ሓደ መዓሸዊ ዝኸውን ንእሽቶ ነገር ተሰሪሑ ወይ ተረኺቡ እንተተባሂሉ ከካብ ዘለውዎ ኣብ መስኮት ተለቭዥን ተቐልቂሎም፡ ብዙሕ ከስምዑና ምዃኖም ዘይተርፍ ኢዩ፡ ኣይግበሮ ደኣምበር ሃገር ካብዚ ዘላቶ ዝኸፍእ እንተረኺባ ከኣ ፕረስደንት ምስራሕ ከሊኡና ክብሉና እዮም።

  ኣንታ እንታይ’ዩ ወሪዱና ዘሎ፡ ፕረስደንት መሳርሕቲ ስኢኑ ዝብል በቲ ሓደ ወገን፡ ፕረስደንት ምስራሕ ከሊኡና ዝብሉ ከኣ በቲ ሓደ ማዕዶ ኮይኖም መጻወቲ ክገብሩና። ቀደም ኣዋልድ ንደስ ዘይበለተን ዝቕበለኣ መርዓት “ኣዴኺ’ዶ ሓትኖኺ ይሕሻ፡ ኩለን ሓደ እየን ይለሓሳ” እናበላ ይደርፋላ ነበራ። ፕረስደንት መሳርሕቲ እንተሓሚቖሞ ካብ ዘይቀየሮም፡ ሚኒስተራት/ ኮምሽነራት/ ኣመሓደርቲ ከኣ ፕረስደንት ምስራሕ እንተኸሊኡዎም ወይ ከምዘስርሖም ይገብሩዎ ወይ ስልጣኖም ይገድፉ። እዚ ካብዘይገበሩ ግና ካብ ተሓታትነት ናበይ ከምልጡ።

  የግዳስ፡ መን ይፈልጥ ኣብታ ካልኣይቲ ምርጫ ጸኒሖም ናብታ ቀዳመይቲ ምርጫ ብሓባር ተላዒሎም ገለ ተኣምር ለውጢ ነታ ዕድመ ንእስነቶም ኣብ ቃልሲ ዘብለዩላ ሃገርን ን25 ዓመት ዘንብዑዎ ለዋህ ህዝቦምን እንተከሓሱዎም።

  እግዚኣብሄር ንፍትሕን ሰላምን ዝኸውን ሓሳብን ውህደትን ይሃበና ።

  • ስለ ፍትሒ፡

   ንተሳትፎኻን ሪኢቶኻን የመስግን።

   ኣይተጋገኻን። ምናልባት ካብ ዘግሉጽነት ኣቀራረባይ ከይ ከውን ይፈርሕ ኢየ። ብሓፈሻ ክብሎ ዝደለኹ ግን ነቲ ምምሕዳራዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ፖለቲካውን ድኽመኣታት ብቐንዱ እቲ ርእሲ ሃገር ዝኾነ ባዓል መዚ ኢዩ ሓላፍነት ዝወስድ ንምባል ኢየ። ውልቀ ሓላፊ ይኹን ተራ ሰብ ገበን እንተ ሰሪሑ ግና ናይ ጊዜ ጉዳይ እንተ ዘይኮይኑ ካብ ተሓታትነት ከምልጥ ኣይኮነን። መሰረታው ሕሰም ህዝብና ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ምምሕዳራውን ኢዮም። እዚኦም ካኣ ብሰንኪ ዘይቅኑዕ ፖሊሲ መንግስቲ ብፍላይ ድማ እቲ ፕረዚደንት።

   ምኽንያቱ ህዝቢ ብናብራ እንተ ኣማሪሩ፡ ማሕበራውን ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት ብኣግባብ እንተ ዘይረኺቡን፡ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ኢዩ ዘበግስ። እቲ መልሲ ኩልና ከም ንርደኦ ሃገር ብቑጠባ ስለ ዝደኸመት ኢያ። ስለዚ ህዝቢ ኣይረሃዎን መንግስቲ’ውን ባጀታዊ ድኽነት ኣሎዎ ከምኡ እንተ ኾይኑ ድማ ትርጉም መንግስታዊ ቅርጺ ኣይረኣየንን። ነዚ ኢየ ካኣ እቲ ሽግር ጉጉይ ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ምምሕዳራውን መሪሕነት ናይቲ ፕረዚደንት ኢዩ ዝብል ዘለኹ። ምኽንያቱ እቲ ፕረዚደንት ካብ ናቱ ሪኢቶ ወጻኢ ካልእ ሪኢቶ ኣይቅበልን ኢዩ። ነታ ሃገርውን ብስርዓት ክመርሕ ድሌት የብሉን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ንኻለኦት ሰበ-ስልጣን ሓላፍነት ከነሰክም ዘይኮነስ ነቲ ገባርን ሓዳግን ክኸውን ኣሎዎ ንምባል’ውን ኢየ።

   ተሳትፎኻ ቀጽል!

 • Pamper

  Kulu weyo…….kulu weyo….

 • Filmon

  ተዓወት ብልቢ ብስም ውጽዕ ሕዝቢ ከመስግነካ ይደሊ ፡ ኩሉ ጽሑፋትካ ይከታተሎ እዩ ፡ አዚዩ ሓቂናን ናይ ተባዓትን ጽሑፍ ብምኻኑ የመስግነካ ፡ ብሰንኪ ምስሉያት ናይ ማዕከን ሓበሬታ ህዝቢ ትክክለኛ ሓሳባት ክረክብ ይጽገምን ፡ ይዳነገርን ኔሩ ፡ ከምዚ ሕጂ ዝበልካዮ መስከረም ከይሓፈሩ ” መሳርሕቲ ሲኢኑ’ምበር ፕረዚደንት ኢሳያስ’ሲ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ” ዝብልዎ ዝገርምን ዝሕፍርን እዩ ቁሩብ መስከረም መን ክሓፍረሎም እዩ ፡ ኩሉ ሰብ ዓበይቲን ቆልዕን ከይተረፈ ፈሊጦሞ ዘለዎ ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ዓቢ ጸገም ሃገርን ህዝብን ኮይኑ ዘሎ ፡ ከይሓፈርካ መሳርሕቲ ሲኢኖም ክትብል ፡ ዒብ ቁሩብ እቲ ሓሳት ዓቀን አለዎ ፡ እንተ አቶ ተወልደብርሃን ጸባ ስተ ጸባ አስቲካና ብቁኑዕ ትንታኔካን ፡ ሓልዮት ዝሕብካን ፡ ተዓወት ፡ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ።

 • Hagerawi

  Excellent!!

 • Anonymous

  Dear Tewoldebrhan,

  Thank you for your elequent and matured reply.

 • HAGERAWI

  MUSLYNET NAY PETTYBOURGUE BAHRYAT EYU. AKMI ZELEWO MINSTER SIK ELU ZRI ENTEKOYNU B KAAT YEBLUN MALET EYU. LELI ETI PRESIDENT DMA NSU YHTET EMBER.KAB AB ZEYAMNELU KTSERHU MOT YHSHOM.
  IT IS THE USUAL PETY BOURGHA BEHAVIOR TO CAMOFLAG AS INDEPENDENT THINKER.
  NO QUETION CONTRARY TO YOUR VIEWS WE HAVE DETERMINED COLLECTIVE LEADERSHIP.

 • ኣብርሃም የውሃንስ

  ዝኸበርካኣቶተወልደብርሃን
  ብዛዕባ ኵነታት ኤርትራ ብእንግሊዝኛ ኮነ ትግርኛ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ተመሓላልፎ ጽሑፋት እከታተሎ እየ። ብጣዕሚ ሃገራውን ሓላዪ ህዝቢአርትራ ምዃንካ ጽሑፍካ ስለዘረጋግጽ ምስክረይ ዘድልየካ ኣይኮነን። ገለ ሃገራውያን’ና ባሃልቲ ንስልጣንን ሃብቲ ሃገር ብሒቱ ዘሎ ውልቀ መላኺ ከሞግሱን ንመሳኪን ግዳያት ክገብሩን ዓንገረር እንተ በሉ ክገርመና የብሉን። ምክንያቱ ፍረ ምልኪ ስለ ዝኮኑ። ንእሽቶ ቅንጣብ ሕልና ዘይብሉ ሰብ ገዲፎም ነቶም ስልጣንን በጀትን ዘይብሎም ምኒስተራት ክሓምዩን ብጕድለታትክኸሱንዝደልዩ ዘለዉ ከኣብርእይቶይ እቲ ሃገራዊ ድሕነትዝብሃል ናይ ብሓቂ ግን ሃገራዊ ጥፍኣት ክጽዋዕ ዝግብኦ ንሃገርን ህዝብንከበሳብስ ዝውዕል ዘሎ መሳርሒ ጭቆና ዘዋፈሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ህዝብና ሓላፍነቱን ግቡኡን ፈሊጡ ሕጊ ኣኽቢሩ ዝኸይድ ድስፕሊንዝመልኦ ጥዑይ ሕብረተሰብዩ ነሩ። ሎሚ ግን ባህሉን ስርዓቱን ኣነባብራኡን ጸይቖም ምሉኽን ትኣዛዝን መደናገርን ሃካይን ዘይጽዓረሉ ረብሓተጸባይን ጠላምን ክኸውን እንደገና ፈንጢሖም ሰሪሖሞን ኣባላሽዮሞን እዮም።
  በዚ ንሃገርካን ህዝብኻን ተካይዶ ዘሎኻ ትምህርቲ ርዒዶም ብዙሓት ክጸርፉኻን ክዘልፉኻን ይርኣዩ ኣለዉ። ትጽበዮ ነርካት ኸውንዝብል እምነት ስለዘሎኒ ግን ከሕምመካይኽእልዩ ዝብል እምነት የብለይን። ምኽንያቱ ሎሚ ኣብ አርትራን ኽትነብር ሓሳዊ፡ ሰራቒ፡ ፈራሕ፡ ምሉኽ፡ ብልብኻ ዘይትኣምነሉ ክትዛረብን ንጭቆናን ግፍዕን ከተመስግን ትውዕል ክትከውን ኣሎካ። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ኣፉ እንተዘይረገመት እታ ጸገምን ሓሳረ መከራን ትጸግብ ዘላ ልቡ ባዕላ ከይረገመት ኣይክትተርፍን ኢያ። ከምቲ ‘’ነገር ዘይጸገበ ሜስ ይዕድል መርገም ዘይፈርሕ ከኣድኻ ይብድል’’ ዝብሃል እቲ ነዚ ድኻ ህዝቢ ኤርትራ ክብድልን ከጋፍዕን ንብረቱ ክምንዝዕንዝውዕል ዘሎ ብዓል መዚ ከኣ ጽባሕ ከምቶም ኵሎም ዝወደቑን ዝተጓሕፉን ክጕሓፍ ክንርእዮኢና። ካብ ኣፍ ድኻታት መንዚዑ ዝእክቦንዝሓብኦን ዘሎ ገንዘብ ከድሕኖን ክጠቕሞንኣይክእልን እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ናትካ ዝበሉ ሓደ ሓደ ክረክብዕድለኛ ኢዩ። ታሪኽ ዘረጋገጾ ሓቂ ስለዝዀነ ክወግሕ እዩ። ህዝቢምሳኻዩ ዘሎ ኣይትሰከፍ ጽሑፍካን ትምህርትኻን ህዝባዊ ሓልዮትካን ቀጽሎ።
  ሓወትንሓፋሽ

 • Romay Abraham

  ዝኸበርካ ሓው ተወልደብርሃን
  ጽሑፋትካ ኩሉ ግዜ እከታተሎ ኢየ። እዋናዊ ጉዳያት እንዳልዓልካ ብዙሕ ሓበሬታትን ጠቓሚ ትምህርትን ናብ ህዝቢ ተመሓላልፎ ድማ ኣዝዩ ዝምስገን ኢዩ። ካብ ኩሉ ድማ ሃገራዊ ረብሓ ( National Interest ) ስለ ተቐድም እቶም በብእዋኑ ትጽሕፎም መሃሪ ጽሑፋትካ ብዝተፈላለዩ ውልቀሰባት ብዙሕ ከምዝንበቡ ዘካትዕ ኣይኮነን። ግዜኻ ኣጥፊእካ ስለ ሃገርካ ዘለካ ፍልጠት ንህዝብኻ ከተካፍል እትገብሮ ሓርኮትኮት ድማ ከማኻ ዝበሉ ምሁራት ሃገራውያን ይብዝሑልና ኢና ንብል። ድሕረገጽ ወይ Back ground ናይ Asmara Online ግን እታ ናይ ቀደም ትጽብቕ ኮይኑ ይስምዓኒ። ክፍት ከተብላ ከላኻ ጥራሕ ደስ ትብል መሳጢት ኢያ ነይራ። ንምንታይ ከምዝቐየርካያ ግን ናትካ ምኽንያት ይህልወካ ይኸውን.
  ብዝተረፈ እትገብሮ ዘለኻ ኣበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን’ሞ ቀጽሎ፡ ኣጆኻ።
  ሮማይ ኣብራሃም

  • የቐንየለይ ሮማይ፡
   ብመሰረት ሪኢቶኻ ድሕረ-ገጽ ክቕይሮ ክፍትን ኢየ።

 • binyam

  girim wehale aqemamta qalat :: ane kaa temeharay kelekus mishimdad yezewtr eye nere walawn kisab 20 filiyos shemdide kiwetso ayetsegmemm neru :: niskawun kemzi kemay shemdadi eka timesil atsehafaka :: gn qdmi nebsika miriay nebsi edamatka mimiedawu gerkayo tiray zeykones teraqiqkalu keman :: eti mengstn hagern biqendu kaa etom halefti koynom neza hager entay yigebru alew entay ke yiserhu alewu temiye ente elkani wiski entezemtaalka wey tsemie entebelkani zitekeshene megbi etezemtsalka etay mibelka ? enategadele hagerna zemehayshin zihliwun ezi zibelkayo mengsti ms zibelkaya kulu mikefelkayom do kab peresident jemirka ? gn kedika kemti hzbi sebesltanatn kulom behafesha kemti zegelglwo zelew nihagerka agelgl emo shieu eka kab mishmdad tegbarawi tikewn ajoka kid ab eritrea hzbi eyu zelo aytifrah ab semay aykonka zeleka adi seb hmam mot kalien zelewo eka tinebr zeleka ::