“ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ” – ሓዱሽ ናይ 12 ኣዋርሕ ውጥን መንግስቲ ኤርትራ

You may also like...

 • hh

  መን ዶ ኣይትካፈልን ኢኻ ኢሉ ከልኪሉካ እዩ ኣታ ተወልድ ደይ ባዕልኻ ኢኻ ጸግዒ ጸግዒ ትብል ዘለኻ እሞ ሰብ ተሓጉሱ ባዓላቱ ኣኽቢሩ ኢልካ ክንድዚ ቅንኢ ሕዙካ ነዚ ኩቡር ብዓልና ከተናኣእስ ሕፈር።

 • ሚኪኤል

  ተወልደብርሃን ዲዮም ኢሎምኻ?
  ናይ ቅርሕንቲ ጽሑፍካ ኣደቂሱካ ሓዲሩ ይኸውን። እምበር ህዝብን መንግስትን ኤርትራንሲ ከምቲ ክትርእዮ ዝቐንኻ ፍተዎ ጽልኣዮ በቲ ክቡር መዓልቲ ናጽነቶም ክሕጎስ እዮም ቀንዮም። በዚ ኮነ በቲ ንዓይ ዝገረመኒ ግን ካን መዛረቢ ስኢንካስ ብዛዕባ ቴማ በዓል ናጽነት እንቺ መንጺ እንዳበልካ ክትሕንጥጥ ምውዓልካ ዘገረመንንዘስሓቐንን እዩ። ኣቦታትና ክምስሉ ” ስም ይመርሕ ጧፍ የብርህ” ኢሎም።

  ቴማ እኮ ካብ ጽቡቕ ትምኒት ሓሊፉ ዘገልግሎ የብሉን። መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ድማ ” ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ” እንተበሉ መን ከብድኻ ረጊጹ ቴማና ኣርመልና ምስበለካ ኢክሃ ከምዚዶ ከምቲ ክኸውን ኔርዎ ክትብል ግዜኻ ተጥፍእ።

  ክተፈቱ ክትጸልእ፡ ኣነ ብወገነይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ’ዛ ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ “ብርሃን” ትብል ቃል ምእታዎም ዘይኮኑ፡ ወለድኻ ስም ክህቡኻ ከለዉ ብርሃን ትብል ቃል ምእታዎም እዮም ጉጉያት። እቶም ንስድራኻ ሰሚዖም ንስምካ ዘጋውሑ በሃማት ፈለጥትኻ ድማ ዝገደዱ ጉጉያት። እቲ ምኽንያት፡ ኤርትራ ከምዚ ናትካን መሰልትኻን ዓቕምን ድሌትን ሃገር ከየመዛዘንካ ዘዚመሰለካ ድሕሪ ኮምፕዩተር ኮይንካ ዚዛረብ ዘይኮነ፡ብግብሪ ኣብ መሬት ተስፋ ከይቆረጹ ዚሰርሑ እዮም ዘድልዩዋ። እምበር ህዝባዊ ግንባር ደኣ ቀደም ኣብ’ቲ እዋን ጽልግልግ ከሎ ዘይተጋገየዶ ሎሚ ሃገራት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ሰጊድ ሰላም እናበሎም ኪጋገ ኢልካዮ። መዓስ እሞ ርቡጽ ኣእምሮ ሃልይዎ።

  ዎደሓንካ

  • Teweldeberhan

   ኣበይ ኢልካዮ ሚኪኤል! ብርሃን ማለት ንውጽኢት ስራሕ እምበር ስራሕ ኣይኮነን ኢየ ኢለ። ወለደይ ምስ ተወለድኩ ኢዮም ተወልደብርሃን ኢሎምኒ። ክድቅሱ እንከለዉ ኣይኮኑን ስም ኣውጺኦሙለይ።

   ታራ ባትራይ ምዃንካ ግን ብሩህ ኢዩ። ቀደም በትሪ ንመጓሰ ንምኹብኳብ ኢና ንጥቀመሉ ዝነበርና። ንኸምዚ ከማኻ ኣድገ በቅሊ ማለት ኢዩ። ጥረ ሂበካ ኣይቀረብካንን ዘሎኒ ካልእ ምርጫ ዱላ ኢዩ። ካብዚ ንላዕሊ ዱላ የብለይን። ወድሓንካ።

   • ስለ ፍትሒ

    ኣቶ ተወልደብርሃን፡
    “ከመይ’ዓልካ ኢለዮ ንእምኒ ሰብ መሲሉኒ” ዝብል ደርፊ/ምስላ ንከም ሚኪኤል-ኣብዲ ዝመሰሉ በሃማት ንምግላጽ ዝተባህለ ይመስለኒ። ትሕዝቶ ጽሑፍካ ክንዮዚ ትርጉም ዘይህብ ናይ ሕጂ ቴማኦም፡ ዓመት መጸ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብመጻንሒ ዝኸውን ዘይትግበር መብጽዓታት ከምዝረብረበ ንምዝኽኻር ምዃኑ በሃማት ክርድእዎ ኣይክእሉን እዮም።
    ጽሑፋትካ ኣዝዮም መሃርቲ እዮም፡። ኣይትተሓለል፡ ንባሃማት ክትምልስ ግዜኻ ኣይተጥፍእ።

    • ተኽለ

     እዋይ ኣንታ ለባም እንክጋገስ መራግእቲ ኣይገድፍን ዝብልዎስ ለካ ከምዚ’ዩ። ተወልደብርሃን ተምለስ። ተመለስ-ድኣ ጽዕነት ከቢዱካ ተዝብል ኣሎኻ።

     • Nahom Abadi

      ዘቢልኩም ዘለኹምሲ ንስኹም ኣምለኽቲ ናይ ጸይቐ ግኑን ውልቐ መላኺ ኢኹም ልዑል ፈጣሪ ባዕሉ ናብ ልብኹም ይምለሰኩም ምእንቲ እዚ ለዋህ ህዝቢ ክርህዎ።

    • Alemseged Hagos Abraham

     ጸባ ስተ በያማት ኮነ ኢሎም ዝጽይቁ ኮይኑ ይስም ኣኒ እምበር ኣብ ሃገርናስ ደርማስ ምእባለ ኣሎ ኢዩ? ኣመት መጸ መጠበሪ ቴማ ካብ ምሕሳብ ህዝቢ ክሰርሕ እንተዝፍቀደሉ ኔሩ ደርማስ ምእባለ ቀደም ምተጋህደ ኔሩ ኣብዚ 26 ኣመታት ግን ደርማስ ውድቀት እነሀለ ባሃማት ግና ህዝባዊ ግምባር ዘየለ ክነሱ ናይ ቀደም ኣወታት ያኢ ህዝቢ ከም ዘይተሓወሶ ኣምሲሎም የቅርብዎ ኣለዉ። ሎሚ ህዝባዊ ግምባር ብ ህግደፍ ተተኪኡ ሕልምታቱ ቂህሙ ካብ ህዝቡ ተነጺሉ ብሓሶትን ዘብለጭልጭ ቃላትን ተደጊፉ ኣብ ኣዲ ሃሎ 10 ሓረስቶት ክገብርዎ ዝክእሉ ዲጋ ኣብ ምስራሕ ግዜ ሃገርን ህዝብን የባክኑ ኣለዉ

  • ህላዌ ሰናይ

   ንሚኬኤልን መሰልቱን

   ኣቶ ተወልድብርሃን ገብረ ከምቲ ኩሉ ጊዜ መሃርን፣ ውድዓውን ሚዛናውን ከምኡውን ብሱል ምኽሪ ኣቕሪቡ ኣሎ። ንስኻ ብሓቂ ተሕዝን ሰብ ኢኻ። በል ስማዕ። ተራ ጸርፍን ወዛል ዘረባን ናይ ደናቑርን ዓያሹን ናውትን መሳርሕን እዩ። ንስኻውን ክትፈልጦ ኣለካ ኢለ ይኣምን። ድሑራትን፣ ዓያሹን ደናቑርን (ናይ ምሁራት ደናቑርውን ይሕውስ) ግን በቲ ድሕረቶምን ትሑት ስሚዒቶምን ዝተላዕለ ንዝመጽዎም ንብቕዓቶም ዘቃልዑ ብደሆታት ዝገጥምዎም ብነውራም ጸርፍን ዘለፋታትን ኣዩ። እዚ ተግባራቶም ድማ ንደረት ኣልቦ ዝኾነ ድሕረቶምን ብቕዓተ ድኽነቶምን ኣነጺሩ ዘመልክት እዩ። ለባምን፣ ውርዙይን፣ ብሱልን ፈላጥን ዝዀነ ከምኡውን እርኑብን በሊሕን ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ግን ከም ኣራዊት ወይ እንስሳ በረኻ ኣፉ ክፊቱ ክምዚ ናትካ ክናኸስን ክናዳሕን ኣይጓየን። ሕቶን ርእይቶን ብምኽርን ብልሓት፣ ብትሕትናን፣ መሃዚ ኣእምሮን ይህብ። ኣብቲ ሰብ ዘይኮነ ኣብቲ ዛዕባ ኣቶኲሩ ይምልስን ይካታዕን። እንተዘይተሰማሚዑን ወይ ናይ ምምላስ ዕቕሚ እንተወሐዶ ግን፣ ተዓዚቡ ወይ ተማሂሩ ይሓልፎ እምበር ከምጺ ክማኻ ኣይጻረፍን ወይ ወዛል ዘረባ ኣይዛረብን። ንስኻ በላዕ ሳዕሪ ድማ ነቲ ኩሉ ዝርእዮ ጉድለትን ዘይብቑዕ ኩሉ መዳያዊ ምሕደራ ኣሎ ኣይትበሉ፣ ሕቂ ኣይትዛረቡ ትብል ኣሎኻ በቲ ዕሙትን ትንፈር እምበር ጤል እያ ዝብል ድኹም ኣታሓሳስባኻ። ዓዱን ህዝቡን ዝፎቱ ዜጋ ብመጀመርያ እዚ ጽቡሕ ተሰሪሑ ኣዚ ግን ጎዲሉ፣ እዚ ድማ ተባላሽዩ፣ ከምዚዶ ክግበር ኣይነበሮን ኢሉ ዪቕርብ። ከምቲ ሓደ ጀርመናዊ ስልምንታይ ኢኻ ነዛ ዓድኻን መንግስትኻን ብዙሕ ወቒስካዮም ተባሂሉ ምስተሓተተ። ስንፍልጠታዊን። ጠጠው ኣቢሉ ዘሕስብን፣ ኣሃ፣ ዋእ፣ ለካ፣ እህም፣ ወይለይ፣ ወዘተ ዘብልን ሓጺር መልሲ ሂቡ “ዓደይ ስለ ዝፈቱ ። ካብዚ ንላዕሊ ክትገብር ትኽእል ኔራ። እቶም ዘማሓድርዋ ግን ኣይነፍዑን። ነቲ ክትገብሮ እትኽእል ከይትገብር ወይ ከይተዓምም ዬዕንቅጽዋ ኣሎው”። በል ለብም ዝሓወይ ነዚ ናይ ህግደፍ ስርዓተ ምሕደራ ዝውቅስ ዜጋውን ኣስተውጽኦ ኣሎዎሞ ብስነ ሓሳብ ተማጎቶ። በትሪ እንዳኣውጣወጥካን ብሕም ዝበለ ይተሓጐም እንዳበልካ ኣይኮነን ሃገር ዝህነጽን ዝማሓደርን። ነዚ ዘሎ ድኹምን ዘይእርኑብን መንግስታዊ ምሕደራ እንተተውቕሰ። ኮረንቲ ከም ዝሓዘ ሰብ ኣይተንፈጥፍጥ ኣይተንቀጥቅ። እንተኽኢልካ እጃምካ ኣበርክት። ካብ ለባማትን ፈላጣትን ኣርሒቖምን ኣዕሚቖምን ስሓስቡ ደቂ ሃገር ተማሃር።

   እንታይ ክገብር ነዚ ንኽጽሕፍ ኣገዲድካኒ። ባሃምነትካ ክጻውሮ ስለዝይካኣልኩ። ምስ ብዙሕ ይቕረታ።