ትፈልጡ’ዶ ሃገርና ቢሊዮናት ዶላራት ኣብ ዓመት ከም ትሕሰም? ካብ መንን ስለምንታይን?

cropped-2121ብተወልደብርሃን ገብረ

ሎሚ ቅነ ሓደ ሰብ ኢመይል ሊኡኹለይ ነይሩ። ንሱ – “መንግስቲ ኤርትራ ወፍሪ ኣየተባብዕን ኢዩ ትብል’ሲ እዘን ኣብ ዕደና ዘውፍራ ዘሎዋ’ኸ ኣይሰማዕካን ዲኻ?” ኢሉ ይሓተኒ። መልሲ ስለ ዘይሃብኩዎ “እንታይ ዳኣ ኣጽቂጥካ መልሲ’ባ ሃበኒ?” ክብል ደጊሙ ጽሒፉለይ። ካብ ምስኡ ምሳኹም ክዛተየሉ ስለ ዝመረጽኩ ግና ተጸበየኒ ኢለ መሊሰሉ ይብለኩም። ብሕትኡ ኣይተገረምኩን። ምኽንያቱ ሰይጣን ስርሑ ናብ ጎይታ ምኽሳስ ኢዩ። ደርሆ ፋሕጢራ ትረኽቦ ሕቶ ሒዝካ ምምጻእ ልሙድ ናይ ካድር ስራሕ ምዃኑ ከይረሳዕኩም።

ተጸበየኒ ስለ ዝበልኩዎ ግን መልሰይ እንሆ። ብቐዳምነት ወፍሪ ዕደና ወፍሪ ናይ መንግስቲ ምስ ናይ ግዳም መሻርኽቱ እምበር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን። ነይሩ እንተ ዝኸውን ሸረኻታት ኣምሳያ ወፍረን ኣብ 3 ኣዋርሕ ክረኽባ እንከለዋ ህዝብና ዋላ ኣይርከቦ ክንደይ ኣታዊ ካብ ዕደና ተረኺቡ ምፍላጡ እውን ኣኻሊኢዩ ነይሩ። ምናልባት እዚ ሓውና ዘይተረደኦ ብርኪ ሸረኻታት ዕደና እቲ መንግስቲ ባዕሉ ክገብሮ ስለ ዘይክእል እምበር ክገብሮ ዝኽእል ነይሩ እንተ ዝኸውን ከምታ ንኤርትራውያን ሰብ ርእሰ-ማል ኢዶም ንድሕሪት ጠውዩ ገንዘቦም ዘሪፉ ገለን ንኣንጎላ ገለን ንጁባ ዘፋነዎም ነዘን ሸረኻታት’ውን ኣይ ምሓደገንን ነይሩ። ካብዚ ንላዕሊ ክህቦ ዝኽእል መልሲ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን።

ናብ ኣርእስተይ ክምለስ።

ሕቶይ “ትፈልጡ’ዶ ሃገርና ቢሊዮናት ዶላራት ኣብ ዓመት ከም ትሕሰም? ካብ መንን-ስለምንታይን?” ዝብሉ ኢዮም። መቸስ ህውኽ ኢልኩም ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ? ካብ መንግስታት ኤሮጳ? ካብ ካናዳ? ወዘ ተረፈ ትብሉ ኣይትሳኣኑን ትኾኑ። ብዝኾነ ግን ንመብዛሕትኹም ይጠፍኣኩም ኢዩ ኢለ ስለ ዘይኣምን ኣድርሩኒ ኣይብለኩምን። በቲ ካብ መን? ዝብል ሕቶ ክጅምር። ካብ ኤርትራውያን ብዝብል መልሲ ነዚ ሕቶ ተመሊሰ ክሳብ ዝመጾ፡ ናብ ሳልሳይ ሕቶይ ክስግር። ስለ ምንታይ? ንዝብል ንኽትምልሶ ኣዚዩ ከቢድ ኢዩ። ንኽምልሶ’ውን ስልጣን የብለይን። ኣገዳስነት እዛ ሕቶ እንተ ተራኢኩም ግን ተሌፎናትኩም ኣልዒኩም ናብ ኣስመራ ክትድዉሉ ይምሕጸነኩም። ይምሕጸነኩም ምኽንያቱ ሃገርናን ህዝብናን ብሰንኪ ሕሰም መነባብሮ ይሳቐዩ ስለ ዘሎዉ። ንመብዛሕትና ሕሰም ህዝብና ድቃስ ዝኸልእ ጉዳይ ኢዩ። ዋላ ውሑዳት ይኹኑ’ምበር ዘይዓጦም ወገናት ከም ዘለዉ ግን ረሲዔ ኣይኮንኩን። ጎረቤቶም እንተ ጠመየ ዝራሃዎም ዝመስሎም ‘ለባማት’ ኣይሰኣኑን ይኾኑ። ብዝኾነ ምድዋል ኣይትረስዑ!

ናብ መቦቆል ሕቶይ ክምለስ- “ትፈልጡ’ዶ ሃገርና ቢሊዮናት ዶላራት ኣብ ዓመት ከም ትሕሰም?

ሃገር’ዶ ትሕሰም ኢያ ሰብ’ምበር ኣይትበሉ። ሕቶ ‘ለባማት’ ክገብሮ ደልየ’ምበር ኣነስ መዓስ ጠፊኡኒ። ዝሕሰም ዘሎ መንግስቲ እምበር ሃገር ከም ዘይኮነት’ዳኣ ከማኹም ይርዳኣኒ። ኣጆና ኣይንፍራሕ። ኮራይን ተዓባይን መሪሕነት ኢዩ ዘሎና። ስለ ምንታይ ቢሊዮናት ዶላራት ይሕሰም ኣሎ ግን ሃብቲ ዜጋታት ከም ናሃቱ ወይ ሃብቲ ሃገር ገይሩ ስለ ዘይርእዮ ኢዩ። እምበር ናብ ኢዱ ትኽ ኢሉ ዝኣቱ ዳኣ 2% ትኾቡላይ ክብል’ዶ ኣብ ጎደናንታ ይረአ ኣየሎን’ዩ? ህዝብና ሳላ ገዛእትን ሳላ ሕማቅ ምሕደራን መሪሕነቱን እንተ ዋሓደ ¼ ወይ ልዕሊኡ ዝኸውን ኣብ ሃገራት ዓረብን ምዕራብን ፋሕ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ሃገሩ ንብረት ክገብር፡ ገንዘቡ ከቐምጥን እናሳዕ ናብ ሃገሩ ክገይሽን እንዳ ደለየ ኣብቲ ዘሎ ስርዓት እምነት ስለ ዘይብሉ ግን ኣይገበሮን። በዚ ምኽንያት ሃገር ቢሊዮናት ዶላራት ትኸስር፡ ህዝባ ድማ ብሕሰም መነባብሮ ይሳቐ ኣሎ። ስርዓትና ግን እዘን ዝባሃላ ዶላራት ከም ቆልዓ ኣብ ኢዳይ እንተ ዘይተረኪበየን ሃገርን ህዝብን ክሓልፉ ይሕሸኒ ኢዩ ዝብለና ዘሎ። ካድር እንተ ዘይኮይኑ ነዚ ርኹስ ሰነ-ሓሳብ ለኒናውያን መን ይቕበሎ?

ሎሚ ካብ ፍርቂ ሚሊዮን ንላዕሊ ኣብ ዓረብን ምዕራብን ዝነብር ዜጋ ኣሎ። ከምቲ ዝበልኩዎ እዚ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ገለ ነገር ክገብር ዝደልን ዝሕልንን ኢዩ። ብዓቢዪ ደረጃ ክውፍር ዝደሊ’ውን ብ10ታት ኣሽሓት ኢዩ። ካብ ፍርቂ ሚሊዮን ንላዕሊ ዝኸውን ህዝቢ እዛ ሃገር እንተ ዋሓደ 2-4 ቢሊዮን ዶላር – ይዕበ ይንኣስ ብወፍሪ፡ ብሓወላ፡ ብምቕማጥ ገንዘብ ኣብ ሃገርን ብብዝሒ መገሻን ክትረኽበሉ ዘይትኽእል ዋላ ሓደ ምኽንያት ኣይነበረን። መራሕትና ግን ጸላእትና ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ክህሉ ኣይደልዩን ኢዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ንኸይህሉ ኣንጻርና ክሰርሑ ጸኒሖምን ኣለውን ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። እቲ ሓቂ ግን ጸላእቲ ኤርትራ እንተ ደልዮም ንሶም ይግደፍዎ’ምበር ህዝቢ ኤርትራ ባይታ እንተ ዝረኽብ ናይ ደገ ወፍሪ ብዙሕ ኣይመሻቐለናን ነይሩ።

ናይ ደገ ወፍሪ ጽቡቕ’ኳ እንተ ኾነ ቀጻልነት ግን የብሉን። እዚ መራሕትና ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ከይህሉ ኣሜርካን ሳዓብታን ዕቅፋት ኮይነና ዝብሉዎ እምባኣር ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢዩ። ሕራይ ኣሜሪካን ሳዓብታን ከምኡ ገይረን ኢልና ንቀበሎ። ስለምንታይ እቲ መንግስትና ንብሎ ንሃገራውያን ኣውፈርቲ ኣባሪሩን ይነጽግ ኣሎን ኢልና ክንሓትት’ከ ግቡእና ዲዩ? ቀንዲ ስክፍታ መሪሕነት ኤርትራ ወፍሪ ንሃገራውያን እንተ ኣፍቂድና ህዝቢ ክርህዎ ኢዩ። እንተ ሪሂዎ ካኣ ክንቆጻጸሮ ኣይንኽእል ኢና ካብ ዝብል ስንኩፍ ፍልስፍና ኢዩ። ሎሚ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ህዝቢ ተሰሪዑ ብኹፐን ክሽምት ክትርእዮ ኣየሕፍርን?

ካልእ ምኽንያት ዘሎዎ ሰብ ኣሎ? ዋላስ መንግስቲ ኣገዳስነት ወፍሪ ዜጋታት ስለ ዘይፈልጥ ኢዩ?

ስለዚ ሃገርን ህዝብን ክጠምዩ ይሕሾም ካብ ቢሊዮናት ዶላራት ሃገራውያን ኣውፈርትን ንሶም ዝፈጥርዎ ስራሕን ሃገራዊ ሃብትን። ወይ ድማ ከም ቆልዓ ኣብ ኢዶም ክህቦም ኣለዎ። ኣብ ምንታይ ኣውዒልኩሞ ኢልካ ክትሓቶም’ውን ኣየፍቅዱልካን ኢዮም። ዝሓትት’ውን ውሑድ ኢዩ። ኣብዚ እቲ ስትራተጂካዊ ረብሓ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ኣሎ። ቅድም ቀዳድም ዜጋታታ ተስፋ ቆሪጾም ፋሕ ይብሉ ኣሎው ጥራሕ ዘይኮነ፡ ፋሕ ምስ በሉውን ኣብ ሃገሮም ተመሊሶም ገለ ነገር ንኽገብሩ ባይታ የብሎምን። ስለዚ ኤርትራዊ ሃገራውነት ይቕህም ኣሎ። ሎሚ ኣብ ሚዲያታት መንእሰያትና ጥራሕ ዘይኮኑስ እንተላይ እቶም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝሰንከሉ ዘሕፍር ዘረባታት ክዛረቡ ምስማዕ ንቡር ኮይኑ ኣሎ። ካብዚ ዝዓቢ ሓደጋ ኤርትራዊ ሃገርነት ኣሎ? ሃገር ንዜጋኣ ኮስኲሳ እንተ ዘይ ሓዘቶ ካብዚ ዝዓቢ ሃገራዊ ሓደጋ ኢንታይ ኣሎ?

 • Anonymous

  The solotion of eri is only God.

 • kibrom

  why is that most of the time Eritreans attack the contributor of the article with harsh words , for conveying his opinion .you can be a supporter of the Government , and don’t forget he is a concerned Eritrean too !!

 • Raena

  I don’t have any hope on the current government to expect a change to be made it is a dream I don’t think they are healthy their brain is full of negative thoughts everybody else is their enemy always paranoid so I gaveup to put trust on them may God have mercy to our people that’s all I can say

 • Teame

  ኣብዚ ሓጺር ዕድመ ናይ Asmara online ገለ ጽሑፋት ብ ተወልደብርሃን ገብረ ዝተዳለወ ኣንቢበ ኣለኹ። ካብቶም ኣብ ዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታታት ዝጽሕፉ ዝነበሩን ዘለዉን ፍልዩነት የብሉን። ብውሕሉል ቃላት ዝወቀበ ተርባጽ ዝዓብለሎ ድንቂ ድርሰት። ብሓሳብ ምሳኻ ንዘይተሰማምዑ፡ “ብጀካይ ካልእ ቅኑዕ ሰብ የለን” ብዘስምዕ ዘዝመረጽካዮ ኣስማት እናጠመቕካ ትኹንኖም። እንተድኣ ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና ኣስተምህሮ ክትህበና ኮይኑ ዕላማኻ፡ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ይኹን ኣብ ወጻኢ፡ ኣብ ሃገርና እንታይ ይግበር ከምዘሎን፡ እንታይ ከምዘይተገብረን፡ ጽቡቕ ጌሩ ስለዝፈልጥ፡ ናይ ሳይበር ኣናብር መማህራን ዘድልዮ ኣይኮነን። ኣብዚ ዝሓለፉ ነዊሕ ዓመታት፡ ብዙሓት ምሁራን በሃልቲ፡ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እናምጽኡ ክዓፍሩ ጸኒሖዮም ኣለውን። ዕምሪ ዓፍራ ግን ሓጺርዩ። ቁሩብ ንፋስ ምስሃረሞ የብቅዕ።

 • rezin

  Noh are chasing away the young generation they are crude dismantling Eritrean pride Who on his right mind supports these monsters.

 • Anonymous

  Too much froth, perhaps sedet is taking its toll on your mental capacity, at your age honourable thing to do is gather all Eritreans for the love for their country not running after a man who is doing good by denying you to obliterate the Eritrea!!looser.
  b’af tsef b’ed ka dergef,

 • Anonymous

  you are xxxxxx

 • Micael D.Solomon

  we pay 2% but we do not have beggar government.I do not think Shabiya beggar western wheat.

 • Paulos Ghebru

  Anes hade neger kinegreka mifeteku kab kumnegerka nab kalat kunjina zedhabka eka timesil . tewesaki
  bi Jeganu Eritrean and eritrean businessmen halay koinka keribka weha zebele zereba natka giber. tiray natka giber abta sidet zelekaya adika keytemeleska hilfet ewin alo.
  ab dege koinka bi megedi internet mitshaf kumneger terekibley eritrea zedlya zelo siraha bi tegbar non kemzi natka
  bi zereba ane ymesleni shigrka eka tizareb zeleka ember etom eritrean jeganu wetru ab nefsiwekef libi eritrean tekebirom kinebru eyom weyleka kedae ,and eritrean business mens ab zikedwo bota Afrikan Amerikans eyom
  tebahilom zinebru bi sirhom dima ewitat eyom

 • Nathan

  Entay koynkum ekum qechewchew ziblokum eti haqi entexehafe Tewelde??? Atsebiqkum dihrit terifkum alekum ”bzeben wube zixememes wube endabele nebere kem zibehal ”tewelde timali Kemzi tibl nerka eka lomi kemzi elka kab mibal Ane entay ele eye zixhf zeleku elkum temeliskum anbubwo wushtukum haqi endafelete eti melhaskum yhsu. Biabeu endo gida eti seytanawi emnet zelewo merahikum Abza kereba mealtat zigebera interview lieli 80 gizie aygebernan ember kikewin neyruwo aybelekumn.kabti nifelto wexae Katie entelekum xehafu.nezen mesakin adetat ab dege zelewa lieli 60 ziedmien zikewin entelekum gezageza endakedkum Nigeruwen ember abzi aytixhafu.

 • binyam

  wayyyyyyy hatew qetew dehan ajoka tesfa qoritska gele lewehat kitimalae aytidley :: n tseyqi gn hade kabtom egeda nieritrea giberula tibl tikewn :: nay eritrea teqawemti andinet yikonu woldegeba yikonu hji kaa mesti dobna weriru zelo koynom netom yehwaton serawit eritrea kisieru hik yiblu :: nifalet ena nimen keteeshu ::

 • How do you know tewelde?bilions or trillions? Did you visit eritrea in recent? Or did you have information about the complete eritrean economy? If you are not let me remind you! The people you are moking.do you think they have knowledge like you? Do you know they are getting old? Did you know they Need respect for what they have done. Do you know they have the right to do mistake during free service for almost their entire life? So don’t tell us only the mistakes they have done. Tewelde I am sure you done so many mistakes in your life.ya! Believe me.you seems to help those people want to invest in eritrea? How about those working for free in side Eritrea? You run away to exail and want to manage the economyin side Eritrea? Are you helping to those suffering people in side Eritrea by any means? If you do then you have the right to speak and write what ever you feel. But if you are not ! Don’t add to their suffering. Put both of your hands to help them not by internat but at the ground.

  • Anonymous

   እዚ ትብሉ ዘለኮ አየነይቲ ሃገር ?

 • HAGERAWI

  HOW COME YESTERDAY YOU WERE DEMONIZING PEOPLE FOR SAYING THEY CAN INVEST IN THEIR COUNTRY. YOU WERE SAYING 100 OR 200 IS THE CAPACITY OF ERITREAN TO REMIT TO THEIR HOME COUNTRY AND NOW FROM WHERE DO YOU BRING THESE BILLIONS.
  PLEASE LET’S BE CAREFULL FROM SWEET WORDS FULL OF VENOM. THIS IS THE WAY HE IS MISLEADING PEOPLE.

  • ሃገራዊ,
   ኣብ መንጎ ክልቲኡ ጽሑፋት ዘሎ ፍልልይ እንተ ዘይተረዲኢካ ግደፎ ኣይተንብብ። ምኽንያቱ ንዓካ ክርዳኣካ ኣይክእልን ኢዩ። ኣብ መንጎ ሓዋላን ኣመንጎ ወፍርን ዘሎ ፍልልይ ካብ ዘይተረዳኣካ እዚ ዌብ ሳይት ንዓካ ኣይኮነን ማለት ኢዩ።

   • Anonymous

    Can you mention any Eritrean millionaire or Billionaire who been rejected by Eritrean government? Again question to the author why is that you and your likes failed to organize Eritreans abroad to invest in any business. Just forget about homeland, can you do it in where you live. I will give a year if you can organize Eritreans abroad then I will be with you about blaming the government not allowing his own citizens to invest in the country.

    • kibrom

     we are talking reality ! what are you talking about ?

 • ዚኸበራ ኣቶ ተዎልደብርሃን ገብረ

 • yonas

  awferti nay hagerna zneberu etiom 4 werar hzbi zbelom diyom?