ናብ መስከረም ዶት ነት ኣብ ዘሎኻዮ

ካብ ኣዳለውቲ መደብ ሓቅን ብጋህድን

ሕቶስ ምሓተትና መልሲኸ ክርከብ ድዩ?

ካብ መልሲ ዘይርከቦ ሕቶታት ንፕረሲደንት ምቕራብ ብወገንና ብመስከረም መልሲ ክወሃቦም ንጽበዮም ሕቶታት ክንሓትት መሪጽና ኣሎና።”

ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝመጽእ ሳምንታት ቃለ-ምሓትት ከካይድ ምዃኑ” ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ናይ ሰሉስ 3 ጥሪ 2017 ሕታማ ሓቢራ ኣላ። ዋላ’ኳ ብቐጥታ ናብ ሓዳስ ኤርትራ ወይ ቲቪ-ኤረ ሕቶታት ክቐርብ ዝኽእል እንተኾነ። ክቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ፡ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ዜጋታቱ አንታይ ዓይነት ሕቶታት ከም ዘለዎም ንኸፈልጥን ንኽምልስን፡ ዜጋታት፡ ሕቶታቶም ናብ መስከረም ክልኣኹ እሞ ኣብ መስከረም ክንልጥፎ ንዕድም ተባሂሉ ኣሎ። (መስከረም)

መስከረም ነት እቲ ካብ መጀመርያ ዕለት ጀሚርና መልእኽትና ንህዝብና ነትሓላልፈሉን ናይ ቀረባ መሳርሕትናን መርበብ ሓበሬታ ምዃኑ ማንም ክስሕቶ ዘይክእል ሓቂ ኢዩ። ተበግሶ ዕላማና ነቲ ሓቂ ኣብ ዝሃሎ ይሃሉ ምውጽኡን ነቲ ጌጋ እውን ኣብ ዝተቐብረ ይቀበር ምቅልዑን ስለዝዀነ ግን ዋላኳ መስከረም መሳርሕትናን ብጻይናን ይኹን ነቲ ሓቂ ካብ ነብስናን ካብ ገዛናን ካብ ፈተውትናን ክንጅምሮ ኣድላዪ ምዃኑ ንኣምን።

መልእኽትና ብቕሉዕ ክኸውን ዝደለናዮ ከኣ ህዝብና ካብኡ ገለ ሓቅታት ክፈልጥን ክርዳእን ስለንጽበ እምበር ምስ መስከረም ካልእ መዛረብን መራኸብን መንገዲ ስለዘይብልና ኣይኮነን።

ኣቐዲምና ዕዙዝ ሰላምታና እናቕረብና ከኣ መስከረም ነቲ በብእዋኑ ነትሓላልፎ መልእኽትና ንደገፍቲ ኮነ ንተቓውምቲ ብሓፈሻ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ብዘይ ፍልልይን ብዘይ ንሓፍነትን ብግሉጽ ነትሓላልፈሉ መርበብ ሓበሬታ ብምዃኑ በቲ ዝግበረልና ሓገዝን ምትሕብባርን ኵልና ኣዳለውቲ ኮነ ኣቕረብቲ ብጠቕላላ መደብ ሓቅን ብጋህድን ኣብ ስደት ልዑል ምስጋናና ነቕርብ።

ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ንምእታው ግን ንሕና ዘሎና ንፕረሲደንት ዝቐርብ ሕቶ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ እቲ ጕዳይ ዘሎና ርእይቶን ንመስከረም እውን ሕቶታት ንምቕራብን ኢና መሪጽና።

ቅድሚ ገለ ዓመታት ፕረሲደንት ኢሳያስ ብመንገዲ ምኒስትሪ ዜና ኣቢሉ ሕቶታትን ርእይቶታትን ህዝቢ ብቕጥታ ብኣካል ይቕበልን ይምልስን ከም ዝነበረ ዝዝከር ኢዩ። ብድሕሪ ምእሳር ጂ 15 ኮነ ኣብ መሪሕነት ምፍንጫላትን ምትእስሳራትን ምስ ጀመረ ግን ፕረሲደንት ምስ ህዝቢ ዝዛረበሉ መንገዲ በቲ ንሱ ዝደልዮን ዝተቐረበሉን ኣርእስቲ ብጋዜጠኛታት ከም ዝሕተት ብምግባር ጥራሕ እምበር ሕቶታት ህዝቢ ክምልስ ኣይተሰምዔን። እዚ ኣገባብ እዚ ከኣ ንናይ ህዝቢ ሕቶ ምምላስ ዘይኮነ ርእይቶን ትእዛዛትን መንግስቲ ንህዝቢ ምትሕልላፍ ኢዩ። ንሓቂ ብግሉጽ ክንዛረበሉ እንተዀይኑ ከኣ ፕረሲደንት ምስ ህዝቡ ክራኽብን ሕቶታቶም ክምልስን ጸገማቶም ክሰምዕን ዘይኮነ ርክቡ ብመንገዲ ቃለመጠይቕ ጥራሕ ኰይኑ ጸኒሑን ኣሎን።

ብፍላይ ከኣ ብዛዕባተን ህዝቢ በተደጋጋሚ ዝሓተን ሕቶታት፡’

  1. ብዛዕባ ቅዋምን ሕጋዊ ምሕደራን
  2. ብዛዕባ ብዘይ ፍርዲ ዝተኣስሩ እሱራትን፡ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ማእሰርቶም፡
  3. ብዛዕባ ሃገርን መጻኢ ዕላማታታን፡
  4. ብዛዕባ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ስደት መንእሰያትን ወዘተ

መንግስቲ ብንጹር ኣበሃህላ ከኣ ፕረሲደንት ኢሳያስ ብዙሕ ጊዜ ትሓቲቱ ክልዓሉን ክዝረበሎምን ከም ዘይደለየ መስከረም ኣዳዕዲዑ ይፍልጥዩ ዝብል እምነት ኣሎና።

ገለ ገለ ሰባት ንመስከረም ነት ክጸልኡዎን ከምርሩዎን ክዛረቡሉን ዝስምዑ ከኣ ሓደ ሓደ ጊዜ ናይ ህዝቢ ረብሓ ኣብ ክንዲ ምጥማት እሞ ሚዛናዊ ዝዀነ ርእይቶ መረበብ ወይ ጋዜጠኝነት ኣብ ክንዲ ምቕራብ ካብቲ መንግስቲ ንላዕሊ ሓላዪ መንግስቲ ኰይኑ ንህዝቢ ዝጸቅጥን ዝዕምጽን ውሳኔታትን ርእይቶታትን የቕርብን ትዓሚቱ ጸግዒ መንግስቲ ይኸውንን ዝብል ኢዩ። መስከረም ብዛዕባዚ መግለጺ እንተዝህበሉ ህዝቢ ብዛዕባኡ ንጹር ኣፍልጦ ምሃለዎ ነሩ ዝብል እምነት ኣሎና።

ንሎሚ ከኣ ካብ መልሲ ዘይርከቦ ሕቶታት ንፕረሲደንት ኢሳያስ ምቕራብ ብወገንና ብመስከረም መልሲ ክወሃቦም ንጽበዮም ሕቶታት ክንሓትት መሪጽና ኣሎና።

ሕቶታትና ንመስከረም

  1. 1ይ. ከም ምኩርን ገዲም ተጋዳላይን ኣዳላዊ መርበብ ሓበሬታን ጋዜጠኛን መሰረት ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኵነታት ህዝብን ምሕደራኡን ብፍላይ ከኣ ኣብቲ መንግስቲ ዘሎካ ሚዛን እንታዩ?
  2. ሎሚ ህዝቢ ንፕረሲደንት ሕቶታቱ ከቕርብ ክትዕድም ከሎኻ ሓተትቲ መልሲ ክረኽቡ ምዃኖም ዝረኸብካዮ ተስፋ ኣሎ ድዩ? ስለምንታይከ ነቲ ምኒስትሪ ዜና ከካይዶ ዝጸንሔ ስራሕ ኣቲኻዮ?
  3. ቅድሚ ሎሚ ብተደጋጋሚ ትሓቲቶም መልሲ ዘይተዋህቦም ሕቶታት ሎሚ እንደገና ምሕታት ንህዝቢ ጠቕሙ እንታዩ?
  4. ካብዚ ዘሎናዮ ከቢድ ሽግራት ንኽንወጽእ መንግስቲ ምሁራትን ክኢላታትን ክዕድምን ኮንፈረንስ ብምግባር ህሉው ኵነታት ሃገርን ህዝብን ክግምግምን ኵነታትና ክንፈልጥን መንገድና ከነዓርንከ ኣይምተገብኦንዶ ትብል?
  5. ብሓጺሩ እዚ ንኸዶ ዘሎና ኣገባብን መንግስቲ ብዘይ ዝኾነ ሓታትን ተቖጻጻርን ዝኸዶ ዘሎ ጕዕዞኸ ትድግፎዶ?

ንመስከረም ዘቕረብናዮም ሕቶታት ብቕንዕና ክምለሱ ከለዉ ንዅልና ንዓና ከም ህዝቢ ኮነ ነቲ መርበብ ሓበሬታ ጠቓሚ’ዩ ኢልና ስለንኣምን መልሲ ክውሃቦም ንጽበ።

ርሑስ ብዓል ልደተ (ግእዝ)