ኣይትንፍዑ’ምበር ኣይትብዝሑስ መርገም ኣይኰነን!

asmarahutብቀለታ ኪዳነ (ብድምጺ ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቕ)

ቅድሚ ሎሚ ብዛዕብኡ ማለት ብዛዕባ መንፍዓት ድዩ ስንፍና ህዝቢ ኤርትራ ገለ ተናኺፍና ምንባርና እናጠቐስና እቲ ንዓና ንኤርትራውያን ሎሚ ኣዝዩ ከቢዱና ዘሎ ፖለቲካዊ ምቅርራብን ምትሕድዳግን እሞ ህዝቢ ኣብ ምድሓንን ምህናጽን ምምዕባልን ሓድነትና ኣብ ምድልዳልን ዘተኰረ ጕድለት ስለዝዀነ እንተደጋገምናዮ እውን ዘኽፍእ ኣይመስለናን።

ሓደ ሽዱሽተ ሕማቓት ደቁ ዝነበሩዎ ኣቦ ነቶም ሽዱሽቲኦም ሕማቓት ደቁን ነቲ ሓደ ጥራሕ ዝነበረ ንፉዕ ወዲ ሓዉን ኣብ ዓንጠረኛ (ሰራሕ ወርቂ) ሒዙዎም ብምኻድ ነቲ ሰራሕ ወቂ በጃኻንዶ ነዞም ሽዱሽቲኦም ደቀይ ኣፍሊሕካ ሓደ ንፉዕ ከምዚ ወዲ ሓወይ ስርሓለይ ከም ዝበሎን ንታሪኽ ዝኸውን ምስላ ከም ዝገደፈን ክዝረብ ይስማዕ ኢዩ። ሎሚ እቶም ህዝቢ ክመርሑን ክምህሩን ኣብነት ክዀኑን ትጽበዮም ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮታት ኣለዎም ዝበሃሉ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ህዝቢ መሪሖም ኣብ ክንዲ ንድሕነት ንጥፍኣት ገጾም ክጕዓዙ ክትርእዮም ከሎኻ ከኣ ነመጻኢ እዛ ሃገር እዚኣን እዚ ሓድሽ ወለዶን እንታይ ኮን ክኸውን ኢዩ ኢልካ ትስከፍ።

መሲልካ እንታይ ኣምጻእካ እንድዩ እሞ ኤርትራውያንከ ብኸመይ ኢና ንግለጽ? ኢልካ ምስ ትሓትት ገለ ኤርትራዊ ድኣ እንታይ ክትሓተሉ ጅግና ንሓያላት መንግስታት ዘሰክሔ ዘርዓደ ነቲ ብቕልጽሙን ብብዝሑን ዝምካሕ ዝነበረ ስርዓታት ኢትዮጵያ ሃይለስላሰ ኮነ መንግስቱ ዝሓምሸሸ ዝሰዓረ ዝሰጐጐ ክብሉ ከለዉ ገለ ከኣ ኤርትራዊ ፈራሕ ምሉኽ እዙዝ ጠላም ንነብሱን ንመሰሉን ዘይከላኸል ቀናእ ተበላጺ ነንብሰይ ጥራሕ ይጥዓመኒ ብሃሊ ስለዝብሉኻ ኣየናዩ እቲ ሓቂ ንምፍላዩ ኣዝዩ ዘጸግመካ ጊዜ ከም ዘጋጥም ኣሉ ዝበሃል ኣይኮነን። እቲ መብዛሕትኦም ዝሰማምዑሉ ግን ኤርትራውያን ናይ ኵናት እምበር ናይ ምሕደራ ክኢላታትን ምኩራትን ዘይምዃኖም ኢዩ።

እሞ እቲ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንፉዕን ተረዳዳኡን ተላዚቡን ዘይሰርሕ እንተዝኸውን ብኸመይ ክዕወትን ሃገሩ ካብ ጸላኢ ናጻ ክገብርን ክኢሉ? ዝብል ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከኣ እዚ ህዝቢ’ዚ ስምምዕን ልዝብን እንተዝህልዎ ድሕሪ እቲ ሃገሩ ናጻ ምግባሩ ስለምንታይ ኣብ ምፍንጫላትን ምቅንጻላትን ወዲቑስ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዘለዎ ድኽነትን ስደትን ማእሰርትን ሞትን ብዘይ ቅዋምን ብዘይ ንቡር ትካላዊ ኣሰራርሓን ኣብዚ ኵሉ ዓለም ዘገረመ ጸገማት ወዲቑ ይርከብ ኣሎ? ዝብል ብምዃኑ እዚ ህዝቢ እዚ ሕማቕዩ ወይ ንፉዕዩ ኢልካ ፍርዲ ክትህበሉ ዘጸግም ኰይኑ ይርከብ ምህላዉ ዘትሓትት ኣይኮነን።

ኣብ ስሳታት ብረታዊ ሰውራ ኤርትራ ምስ ተፈጥረ ቅድሚ ብሓይልን ብብረትን ክድምስሶ ምፍታኑ ነቲ ሰውራ ብዕሸሉ ከሎ ንምቝጻይን ንምጥፋእን እሞ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንኸይዓቢን ከይሕይልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ማልት (ንጉስ ሃይለስላሰ) ብዙሕዩ ጽዒሩ። ካብቲ ዘካየዶ ጻዕርታት ሓደ ከኣ ንፕረሲደንት ጀማል ዓብደልናስር ናይ ምስሪ መራሒ ዝነበረ ነቲ ዝጅምር ዝነበረ ሰውራ ኤርትራ ንምቝጻይ ክትሓባብሮን ክሕግዞን ብዙሕዩ ለሚኑዎ።

ፕረሲደንት ጀማል ግን ንሓልዮትን ረብሓን ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ሰላምን ቅሳነትን እንድሕሪ ረኺባ ንፈልግ ኒል ብምትንኻፍን ኣብ ልምዓታዊ ስርሓት ሃገራ ብምውዓልን ማያት ከተጓድለልናን ረብሓ ሃገርናን ህዝብናን ክትተናኽፈልናን ትኽእል ኢያ ብማለት ረብሓ ሃገሩን ህዝቡን ብምቕዳም ዋላ ሓንቲ ክሕግዞ ከም ዘይክእል’ዩ ኣረጋጊጹሉ። ደጊሙ ደጋጊሙ ዝገበረሉ ልማኖታት ከኣ ኣቕቢጹዎ ኢዩ።

ቀጺሉ ኣብ ስሳታት ‘’ኣል ኣህራም’’ ዝተባህለ ናይ ምስሪ ጋዜጣ ኣብቲ እዋን’ቲ ከም ዝገለጾ ምኽርን ሓገዝን ንምርካብ ዝሓተቶም ንኽልተ ናይ እንግሊዝን እስራኤልን ዜጋታት ዝዀኑ ፈላጣትን ክኢላታትን እቲ ዞባ ኢዩ።

ኣብዚ ከኣ እቲ እንግሊዛዊ ክኢላ ዝሃቦ ምኽሪ ኤርትራውያን ምድርን ሰማይን እንተተጣበቐ ተሰማሚዖም ስልጣን ክማቐሉን ተረዳዲኦም ብሰላም ክሰርሑን ሃገር ዝኣክል ከካይዱን ኣይክእሉን ኢዮም። እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኵነታት ከኣ ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን ኮነ እንግሊዝ ዝተረጋገጸ ኢዩ። ስለዚ ሕራይ ዓድኹም ክገድፈልኩምሲ ተሰማሚዕኩም ተረከቡኒ በሎም ዝብል ኰይኑ ንሶም ብሓባር ተሰማሚዖም ንሃገሮም ከካይዱ ስለዘይክእሉ ከኣ ነንሓድሕዶም ክመናቖሱ ከለዉ ንስኻ ብሰላም ክትገዝኦም ትኽእል ኢኻ። ካብኡ ንሕና ስለዘይንሰማማዕ ንስኻ ግዝኣና ኢሎም ባዕሎም ክልምኑኻ ምዃኖም እውን ርግጸኛ ኢየ ዝብል ኢዩ።

እዚ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት ከም ዝነበሮ ከኣ ዋላ ሎሚ ድሕሪ ናጽነት እውን እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘይምትእምማን ነቲ ዝተባህለ ዘረጋግጽ’ዩ ኢሎም ዝኣምኑን ዝትንትኑን ደቂ ሃገር እውን ትሰምዕ ኢኻ።

ንንጉስ ሃይለስላሰ ብወገን እቲ እስራኤላዊ ክኢላ ዝቐረበሉ ምኽሪ ግን ህዝቢ ኩሉ ጊዜ ሓደ ጠባይ ጥራሕ ሒዙ ኣይነብርን ኢዩ። ወለዶ ክቕየር ከሎ ጠባይ ከኣ ይቕየር ኢዩ። ምናልባት እቶም ናይ ትማሊ ኤርትራውያን ዘይሰማምዑ እንተነበሩ እዞም ናይ ሎሚ ክሰማምዑ ይኽእሉ ኢዮም። ስለዚ እዚ ‘’ተሰማሚዕኩም እንተመጺእኩም’’ ዓድኹም ከረክበኩም እኽእልየ ምባል ባዕልኻ እንዳርኣኻ ኣብ ጌጋ ምውዳቕን ነቲ ዝደልዩዎ ዘለዉ ሕቶ ናጽነት ምቕባልን ኢዩ። እሞ ምናልባት እንተተሰማምዑኸ እንታይ ክግበር ኢዩ? ብማለት ነቲ ንጉስ መፈራርሒ ሓሳባት ኣቕረበሉ።

ቀጺሉ ብርእይቶይ እዚ ተጀሚሩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሸፋቱ ምንቅስቓስ (ገረብ ብሓኽላ) ማለት ካልኦት ብዙሕ ትምህርትን ምዕባሌን ዘይቀሰሙ ብሓይሎም ኮነ ብጕልበቶም ብቕዓት ዘለዎም ንመሬት ኤርትራ ኮነ ንጽምኡን ጥሜቱን ዝተለማመዱ ንዓኦም ነቶም ሸፋቱ ደቂ ሓወቦኦምን ኣሕዋቶምን ዝዀኑ ዓሊምካን ኣሰልጢንካን ክድምሰሱሉ ዘይከኣለሉ ምኽንያት የልቦን። ብኸምዚ ከኣ እቲኦም ይቕተሉ እቲኦም ይቀተሉ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ስለዝዀነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸስሮ ነገር የልቦን። ብማለት ብእስራኤላውያን ዝስልጥኑ ኮማንዶ ክፈጥር ዝሓሸ ምዃኑ ምኽሩ ለገሰሉ።

ንጉስ ሃይለስላሰ ከኣ ነቲ በቲ እስራኤላዊ ክኢላ ዝቕረበ ምኽሪ ተቐቢሉ ካብ ገጠራት ኤርትራ ኤርትራውያን ሓረስቶትን ጓሶትን ዝነበሩ ኣጓብዝ ኮማንዶ ብምኽታብን ብምዕላምን ኣብ ልዕሊ ሰውራ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኵናት ከም ዘካየደ ታሪኽ ዘይርስዖ ኢዩ። እንተዀነ ግን ካብ እዋን ናብ እዋን እቶም ኮማንዶ እውን ኵነታት ሃገሮምን ህዝቦምን ኣብ ልዕሊ ወገናቶም ዝወርድ ዝነበረ ግፍዕን እናተረድኦም ምስ ከደ ንገዛኢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምርሕራሕ በብቕሩብ ናብ ሰውራኦም ብምሕዋስ ኣብ ምምጻእ ናጽነት ኤርትራ ዓቢ ተራ ተጻዊቶም ኢዮም።

ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጥን ብደገን ብሓድነት ተቓሊሱ ከኣ ኣብ ልዕሊ ገዛእቱን ጸላእቱን ከም ዝተዓወተን ናጽነቱ ብሓይሉን ቅልጽሙን ከም ዝጨበጠን ከኣ ዝዝንጋዕ ኣይኰነን።

ኣርእስትና ከም ዘመልክቶ ሎሚ እውን ፕረሲደንት ኢሳያስ ንሃገርናን ህዝብናን ብቕዋምን ብፍትሕን ብሰላምን ብሓድነትን ክመርሕ ስለዘይከኣለ ንዓና ወሲኽካ ብዙሓት ደቂ ሃገር ብጽሑፋትና ኮነ ብኻልእ ዜና ማዕከናትና ኣይፋልካን ይኣኽለካ፡ ክሳብ ሎሚ ዝተጋደልካዮ ኮነ ዘመሓደርካዮ ንታሪኽ ብምግዳፍ ቅዋም ኮነ ተመሳሳሊ ናይ ትካል ኣመሓዳድራ መንግስቲ ግበር፡ ታሪኽካን መወዳእታኻን ከይኽፋእካ ስልጣን ናይ ህዝቢ ስለዝዀነ ስልጣንካ ብሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ኣረክብ፡ ዝብል ጸዋዒት ከነስምዕ ንርከብ ኣሎና።

ፕረሲደንት ኢሳያስ ብሃገራዊ ቅዋም መሰረት ብህዝቢ ዝተመርጸ መራሒ ስለዘይኮነ እቲ ኣበሃህላና ብቑዕ ምኽንያትን ክበሃል ዘለዎ ሕቶን ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኰነን። ይኹን እምበር ንሱ ክሰምዓና ኣይተረኽበን። ንሕና’ውን ደኺምና ካብ ቃልሲ ኣየዕረፍናን። ኣይከነዕርፍን ኢና’ውን። ውጽኢቱ ግን ንሃገርናን ህዝብናን ጕድኣት ኰይኑ እቲ ግፍዕን መከራን ዝነውሖን ዘሰልከዮን ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ተቓውሞኡን ጽልኡን ብምርኣይ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ካብ ማእሰርትን መግረፍትን ዘምለጠ ፈንጂ እናረገጸን ብጥይት እናተሳሕተን ሃገር ኩቦ ደርብዩላ እግሩ ኣብ ዝመርሖን መህደሚ ኣብ ዝረኸበሉን ይስደድ ኣሎ።

ዝነብር ስለዘየልቦ ግን ዝጠፍኤ ጠፊኡ እቲ ለውጢ ይንዋሕ ይሕጸር ክመጽእ ምዃኑ ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን።

ሓቂ ንምዝራብ ከኣ እቶም ውረድ ሎምስ ይኣኽለካ ዝብል ሕቶ ዘቕርቡ ዘለዉ ዝበዝሑ ብዓል መንዮም? ዝብል ገዲፍና ሎሚ ኵሉ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ይሓትትን ሕጋዊ ኣመራርሓ ይጠልብን ምህላዉ ኣሉ ዝበሃል ኣይኮነን። እቲ ካልእ ሕቶ ግን እቲ ንሃገርን ህዝብን ክመርሕ ቀሪብናዮ ዘሎና መተካእታኸ መንዩ? ዝብል ኢዩ።

ኣብዚ እምነትናን ኣትሓሳስባናን ከም ዝፈላለ ርግጽ ኢዩ። ከይተሰማማዕካን መተካእታ ከይሓዝካን ውረድ ውረድ ኢልካ ምጭራሕ ከኣ ህዝቢ ኮነ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ክሰምዖን ክቕበሎን ኣይክእልን ኢዩ። ገና ኣብ ጥራሕ ጐልጐል ዘይተሰማማዕካን ዘይተላዘብካን ከኣ ኣብ ስልጣንን ረብሓን ምስ በጻሕካ ክትቀራረብን ክትሰማማዕን ከም ዘይትኽእል ርግጽ ኢዩ። እቲ መንግስቲ ይሰማማዕ ኣይሰማማዕ እቲ ናይ ሓባር ሃገራዊ ረብሓ ዘቐድም ህዝቢ ከሰማምዖ ዘይክእል እንታዩ? ብርእይቶና ለባማትን ረብሓኦም ዘይኮነ ረብሓ ሃገርን ህዝብን ዘቐድሙ ዉፉያትን ለባማትን መራሕቲ ምስኣን ኢዩ። ሓቂ ንምዝራብ ሃገርና ከምቶም ኣቦታትና ኣርሒቖም ዝሓስቡን ወራዙትን ለባማትን ክኢላታትን በቲኻ ኢያ።

ልዕሊ ኩሉ ግን ውረድ ውረድ ተባሂሉ ዝወርድ መንግስቲ የልቦን። ይኹን እምበር ብዝዀነ እንቶ ብኣምላኽ እንቶ ባዕሉ እንቶ ብሰብ ከኣ ወሪዱ ንበል። ብድሕሪኡኸ? እቶም ኵሎም ከይተሰማምዑን መሰጋገሪ መንግስቶም ከይሓንጸጹን

መራሕቶም ዘውደቑን ዝገምጠሉን ሃገራት ኣብ ምንታይ ኵነታት ኣለዉ? ንሕና ካብ ሊብያ፡ ዒራቕ፡ የመን፡ ሶርያ፡ ወዘተ ብዝያዳ ዝነፋዕናን ዝለበምናን ህዝቢ ኢና። ኣባና ናይ ስልጣን ውድድርን ባእስን ኵናት ሓድሕድን ክርከብ ማለት ዘይሕሰብዩ ኢልካ ንነብስኻ ምዕባይን ምጅሃርንከ ከዓውተና ዝኽእል ሓቂ ድዩ? ጥይት ኣይረኸብናን እምበር ሎሚኸ ንዋጋእ ኣየሎናን ዲና?

ብርእይቶና ጽባሕ ክንሰማማዕ ንኽእል እንተንኸውን ሎሚ ክንሰማምዓሉ ዘይንኽእል ኣይምሃለወን። ስለዚ ከኣዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ትም መሪጹ ኣብ ጸሎት ጥራሕ ኣሚኑ ዝነብር ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዘይምንምማዕናን ዘይምጥርናፍናን መዝሚዙ ሃገርን ህዝብን ለኪሙ ከምዚ ዝኸዶ ዘሎ ብዘይ ሕግን ብዘይ ትሓታትነትን ክነብር ግን ንማንም ንዕኡ ከይተረፈ ዘየርብሕ ዓገብ ኢዩ።

ከምዚ ዘሎናዮ ብዘይ ቅዋምን ብዘይ ፍትሕን ህዝቢ ብዛዕባ ናይ መጻኢ ሂወቱን ሂወት ደቁን ከይፈለጠ ክነብር ከኣ ዓቢ መርገም ኢዩ። እዚ ማለት ግን ይሕመቕ ይንፋዕ መንግስቲ ክቕየር ከሎ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤናት ቀሊል ስለዘይኮነ ነቲ ምቕያር መንግስቲ እውን ስምምዕን ጥበብን ብልሓትን ክእለትን ከም ዘድልዮ ንምዝኽኻር ጥራሕ ኢዩ።

ብርእይቶና ከኣ ብህጹጽ መንግስቲ ክወርደልና ምሕታትን ምቅዋምን ጥራሕ ዘይኮነ ብኸመይ ንትክኦን ንህዝብናን ሃገርናን ዘድሕን ንሓድነትና ዘረጋግጽ መብዛሕትኡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ዝኣምኖን ዝቕበሎን መሰጋገሪ መሪሕነት ብኸመይ ንፈጥር ኣብ ዝብል ጊዜና እንተነጥፍኦ ምሓሸ ነሩ ዝብል ኢዩ።

ኵላትና ከም ንፈልጦ ዘይተወደበን ዘይተጠርነፈን ህዝቢ ኣብ ቃልሲ ኮነ ኣብ ምምራሕን ምርግጋእን ሃገር ከዓውትን ከድምዕን ከም ዘይክእል ርዱእ ኢዩ። ብኣዝዩ ጥንቁቕ ዝዀነ ኣዘራርባ ክገልጽ እንተዀይነ ከኣ እቶም ኣለዉና ዝበሃሉ መራሕቲ ውድባትን ጥርኑፋትን መብዛሕትኦም እቶም ንፈልጦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮነ ኣብ ስደት መደበሮም ብምግባር ዳርጋ መብዛሕትኡ እዋን ካብ ሃገርናን ህዝብናን ካብ ጕዳይናን ተፈልዮም ነንሓድሕዶም ክመናጨቱ ዝነብሩ ዘለዉ ዘይንፈልጦምን ዘይፈልጡናን መራሕቲ ውድባት ዝበሃሉ ኢዮም። እሞ እዚኦም ኵሎም ነንሓድሕዶም ርክብ ዘለዎምን ብዛዕባ መጻኢት ሃገርናን ህዝብናን ንዝግበር ህጹጽ ስራሕን ምርድዳእን ልዝባትን ምይይጣትን ከም ዘይብሎም ከኣ ኣዳዕዲዕና ንፈልጦ ኢዩ።

ንሓደ ጕዳይ በበይንኻ ሰሪሕካ ዝመጽእ ዓወት ስለዘየልቦ ከኣ ርክባትን ሓቢርካ ኣብ ሓደ መደብ ናይ ድሕነት ምብጻሕን ተጋቢእካ ንጊዜኡ ነቲ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ህዝቢ ክመርሑ ዝኽእሉ ዉፉያት መራሕቲ ምልላይን ከኣ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ኣይመስለናን። እቲ ሽግር ኵልኻ መራሕቲ ክትከውን፡ ኵልኻ ረብሓ ክህልወካ፡ ኵልኻ ስልጣን ክትሕዝ ብምድላይ፡ ረብሓኻን ጠቕምኻን ቅድሚ ረብሓ ሃገርን ረብሓ ህዝብን ክትሰርዖ ከሎኻ ጥራሕ ኢዩ።

እቲ ለውጥን መፍትሕን ዝርከብ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ኰይኖም ንሃገሮም ዝከላኸሉን በቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኰይኑ ብግፍዕን ብጭቆናን ዝሳቐ ዘሎ ዝበዝሔ ህዝቢን ምዃኑ ብዙሕ ጊዜ ከም ዝተዘራረብናሉን ዝተአማመንናሉን ኣሉ ዝበሃል ኣይኰነን። ንሱ ብጽኑዕ ሓለዋን ጭቆናን ስለያን ተታሒዙ ስለዘሎ ግን ክሳብ ናብ ውሽጢ ሃገር ምእታው ዝከኣል ምስቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ውድባት ምግባእን ምልዛብን ምውዳብን ምጥርናፍን እንታይ ይኽልክል?

ብርእይቶና ምስዚ ገለ ብሃይማኖት ገለ ብብሔር፡ ገለ ብኣውራጃ ገለ ከኣ ብጽልዋ ጐረቤት ተመሪዙ ንኣንድነት ክጭርሕን ክጕስጕስን ገሊኡ’ውን ንቓልስን መስዋእትን ዘይኣምን ንሃገሩን ንህዝቡን ክሒዱ ናይ ጸላኣጢ መሳርሒ ኰይኑ ዝውዕል ዘሎ ውድባት ክትሰርሕን ክትጥርነፍን ክትትኣማመንን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኢዩ ዝብሉ ውሑዳት ኣይኮኑን።

እሞ እንታይ ድኣ ይገበር?

እቲ ጸገም ንሳቶም ባዕላቶም ንህዝብና ብዝውክልን መሰጋገሪ ክኸውን ብዝኽእልን ንህዝቢ ብዘተኣማምንን መንገዲ ብሓደ ሕንጻጽ ተሰማሚዖም ሓቢሮም ክሰርሑን ብሓደ ጊዜዊ መሪሕነት ክጥርነፉን ኣብ ውሳኔ ስለዘይበጽሑን ህዝቢ ክጽምበሮምን ክስዕቦምን ጸዋዒት ስለዘይገበሩን ንህዝቢ ከተኣማመኑዎ ስለዘይከኣሉን ጥራሕ ኢዩ ብሃልቲ ኢና።

ብዛዕባ ሃገር ንዛረብ ካብ ሃሎና ብርእይቶይ ኣይኰነዶ እቶም ንለውጥን ንፍትሕን ንድሕነትን ሃገር ንቃለስ ኣሎና ንብል ዋላ እቶም ምስቲ መንግስቲ ክሳብ ሎሚ ዘይበተኹ ለባማት ኣርሒቖም ክርእዩ ዝኽእሉ እንተልዮም እውን ነዚ ቅዱስ ሓድነትን ሓቢርካ ንሓልዮት ናይ መጻኢት ሓንቲ ሃገርን ህዝብን ጥራሕ ምስራሕን ክሕወሱዎ ክዕደሙን ክተባብዑን ኣለዎም ብሃልቲ ኢና። ኣቐዲምካ ግን ንG13 ኣብዩዎም፡ ንG 15 ኣሲሩዎም ኢልካ ተስፋ ምቝራጽ ዘይኮነ ነቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መራሒ ፕረሲደንት ኢሳያስ እንደገና ደጊምካ ደጋጊምካ ኣይፋልካን ይኣኽለካ ሎሚኸ እንታይ ክትውስኽ ተባሂሉ ብሰላም ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብ ክስማዕ ብዝኽእል ድምጺ ህዝቢ ደጋጊምካ ክሕተት ኣለዎ።

ካልእ ከምቲ ኣብ ኣርእስትና ጠቒስናዮ ዘሎና ፕረሲደንት ኢሳያስ እውን ኣይለበመን እምበር ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ‘ኣነውን ኵርሲ ሓርኵኹኒ ኣሎ’’ ዝበሎ ካብዚ ሎሚ ኣጋጢሙዎ ዘሎ ናይ ህዝቢ ክስን ጽልእን እንታይ ከይተርፎ ኢዩ ነታ ተሪፋቶ ዘላ ንእሽቶ ዕድሚኡ ብሰላምን ብቕሳነትን ምስ ስድራኡ ከሕልፋ ስልጣኑ ብሰላም ንህዝቢ እንተረከበ? ንዝብል ሕቶ ካብቶም ተሪፎም ዘለዉ ውሑዳት ስዓብቱ ትረኽቦ መልሲ ነየናይ ኣበይ ዘሎ ዝተጠርነፈ ህዝቢ እሞ ኣሎና’ዩ? ዝብልዩ። እቲ ሓቂ ግን ዋላ እቲ ህግደፍ ጠርኒፉዎ ኣሎ ዝበሃል ህዝቢኸ ሕጋውን ፍትሓውን ምምሕዳር ክምስርት መንዶ ዝዓገቶን ዝኸልኮሎን ኣሎዩ?

እቲ ዝገደደ ከኣ ገለ ገለ ሰባት ፕረሲደንት ኢሳያስ ስልጣኑ ብሰላም ንኽገድፍ ዋላ እንተደለዮ ዘይከኣል ኢዩ ክብሉ ይስምዑ’ዮም። ምኽንያቱ ክትንትኑ ከለዉ ከኣ ኣብዚ ዝሓለፈ መሪሕነቱ ብዙሕ ዝተሓላልኸን ዘሕትትን ገበናት ስለዝፈጸመ ብዝገበረ ገሩ ክሳብ ዝመውት ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕን ከም ዝዀነ ይእምቱ። ብሓይሊ ስልጣን ዘልቅቖ ክሳብ ዝረክብ ንሂወቱን ስልጣኑን እናተኸላኸለ ክነብር እንተዘይኰይኑ ባዕሉ ስልጣን ክገድፍ ኣየወጻጽኦን’ዩ እውን ይብሉ። ብርእይቶና ግን ብኸምዚ ዘለዎ ክቕጽል እንተዀይኑስ እንታይ ናብራዩ ክነብር? ሓቂ ንምዝራብ ኵላትና ዘሎናዮ ናብራ ሕማቕ ኢዩ። ንሱ ኣይጥዓሞ፡ ሕዝቢ ኣይጥዓሞ ተለኻኺምካ መፍቶ ጸላእቲ ምዃን ኢዩ።

ሰብ ኣብ ዓለም ዝፍጠር ንሓደ ጊዜ ጥራሕ ኢዩ። እሞ ብኸምዚ ዘለዎ እንተቐጸለኸ ፕረሲደንት ኢሳያስ ገበናት እንተልይዎ ገበናቱ ክስረዘሉን ሕድገታት ክግበረሉን እሞ ብድሕሪ ሕጂ ኣብ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ኣንጊሱ ከም መራሒ መጠን ብኽብረትን ብምስጋናን ክሳብ ዓዲ ዝውዕል ክቕጽልን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተማሳጊኑ ክመውትን ማለት ድዩ?

እሞ ኣስከ ናቱስ ባዕሉ ኣለዎ ናትና ንግበር። ከምቲ እንግሊዛዊ ንንጉስ ሃይለስላሰ ዝመኸሮ እቶም ተቓወምተይ ኰንኩም ዘሎኹም ደቂ ሃገር ካብ ጸላእኩምኒ በሉ ሕራይ ስልጣን ክገድፈልኩምሲ ተሰማሚዕኩም ንዑ ሎሚ ተረከቡኒ እንተዝብለናስ ኣብታ ሃገር መንግስቲ ኮነ ህዝቢ ዝመሓደረሉ ቅዋም ኮነ ባይቶ ከምኡ’ውን ናይ ምስግጋር መስርሕ ዝፈቅድ ሕጊ ስለዘየልቦ እንታይ ኮን ምገበርና? ብኸመይኮን ምተሰማማዕና? ወይሲ ከምቲ እንግሊዛዊ ዝበሎ ምተጣፋእና? ንኵላትና ዝተሓሳስብን ዘሰክፍን ጕዳይ ኢዩ። እዚ ክንብል ከሎና ግን ንዑ ስልጣን ተረከቡኒ ኢሉ ክዕድመናን ስልጣን ብሰላም ንህዝቢ ከረክበናን ትጽቢት ዘሎና ከይመስል ተስፋ ንገብር። እንታይ ድኣ ሰብ ስለዝዀነ ፈትዩ ጸሊኡ ብመዓልቱ ክኸይድ ኢዩ። ነቲ ጕዳይ ‘’እንተ’’ ኢልና ምልዓልና ግን ነቲ ብድሕሪኡ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤን ክንገልጽን ንህዝቢ ከነጠንቅቕን ስለዝደለና ጥራሕ ኢዩ።

ኣብ ኤርትራ ከም ሎሚ ኣቢሉ ሰብ ብዝሰርሖ በደል ንህዝብና ዝኸፍኤ እዋን ብታሪኽ ኮነ ኣብ ዘርከብናሉ ኣጋጢሙ ኣይፈልጥን’ዩ። ኵሎም ሃገርናን ህዝብናን ንፈቱ ኢና ዝብሉ ደገፍቲ ኮነ ተቓወምቲ ኣብ ውሽጢ ይሃልዉ ኣብ ደገ ሎሚ ዘይለበሙን ብሃገሮምን ህዝቦምን ዘይተገደሱን ዘይሓዘኑን ኤርትራውያን ከኣ ኣምላኽ ፈጢሩዎም ከብቅዕ ሕልና ከይሃቦም ዝተረስዑ ጥራሕ ኢዮም እንተበልና ዘኽፍኣልና ኣይመስለናን።

ሃገር እምበር ህዝቢ ሓልፊ ከም ምዃኑ መጠን ከኣ ነዛ ብብዙሕ ስቓይን መስዋእትን ዝረኸብናያ ሃገር ከይትመልቆናን ህዝብና ከምዚ ዝስደዶን ዝጠፍኦን ዘሎ ፈጺምና ከይንጸንትን ከኣ ኵልና በብዘሎናዮ ክንሰርሕን ንድሕነትን ሓድነትን ህዝብናን ንሰላም ሃገርናን ክንሰርሕ ይግብኣና።

ኣብ መደምደምታ ከኣ ፕረሲደንት ኢሳያስ ሎሚ እውን እቲ ጕዳይ ንዓኡ ኮነ ንህዝቡ ካብዚ ዘለዎ ኣብ ዝገደደ ደረጃ ከይደየበ ከሎ መፍትሕ ሽግር ሃገሩን ህዝቡን ባዕሉ ምስ ዜጋታቱ ተመያይጡ ክፈትሖ ምሓሸ ዝብል ምኽርና ንልግሰሉ። በዚ ኰይኑ በቲ ግን ከምቲ ኤርትራውያን ኣብ ምድረበዳ ሲናይ ኰላሊቶም ተጠቢሑ ክሽየጥ ከሎ ‘’እዝውን ክሓልፍ ኢዩ።’’ ዝበሉዎ ዕድመን ጥዕናን ንዝሃቦ ዘይሓልፍ ነገራት የልቦን እሞ እዚ’ውን ክሓልፍ ኢዩ።

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም በበጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝሓለፉ ጀጋኑ