ኤርትራ ኣትለታት’ምበር መንግስቲ የብላን! መልሲ ንመስከረም ዶት ነት

cropped-2121ብተወልደበርሃን ገብረ

መስከረም “ነዛ ፍትውቲ ሃገርና መን እዩ ዘመሓድራ ዘሎ?” ኢሉ ይሓትት ኣሎ። እዋናዊ ሕቶ ኢዩ። መስከረም ቀጺሉ፡-ሓላፍነተ ናይ ኩሉ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ኣሎ ንዝበሃል ናይ ምሕደራ ግሕምጥና፡ ዝሳዕረረ ብልሽውና፡ ሰብአዊ በደል፡ድኽነት፡ ናይ መንእሰያት ፍልሰት፡ ማእሰርቲ፡ ቅትለት፤ ብተቓውሞ”፡ ተበዲልና ብዝበሉ ዜጋታት፡ ብወያኔ፡ ብኣመሪካን፡ ኣመሪካ እተዋፍሮምን እትምውሎምን ዑሳባት ንፕረሲደንት ኢሰያስ ምስካም ልሙድ ኰይኑ ከም ዘሎ ይርኤ። ንፕረሲደንት ኣምሲልካ ንሃገረ ኤርትራን፡ ኤርትራውነትን ቅያዊ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራን ምድምሳስ ዝዓለመ ወፈራ ከም ዘሎ’ውን ግሁድ እዩ። ግን ፕረሲደንት ኢሰያስ ጥራይ ድዩ ንፍትውቲ ሃገርና ዘመሓድራ ዘሎን ሓላፍነት ዝስከምን ወይስ ዋላ ብደረጃኡ ኣይኹን እምበር ዝሐተቱ ሰብ መዝን ኣመሓደርትን መራሕቲ ሰራዊትን ኣለዉ ዲዮም? እዞም ኣመሓደርትን መራሕቲ ሰራዊትን ተላሒጎሞ ዘለዉ ስልጣን ምምሕዳራዊ ቅርጻን እንታይ ይመስል? ከምቲ ገባርና ትርር እንተ ኢላቶ “ተውሳኺትና ገባር፡ ገባር ደምባር” ኢሎም ነጸላኦም ገፍገፍ አንዳበ ዘልግሱ፡  እዞም ኣብ ትሕቲ ፕረሲደንት ኢሰያስ ዘለዉ ሰበ-ስልጣን ብ ሓላፍነት ክህደሙ/ከልግሱ ይኽእሉ ድዮም?

ብምባል ብዙሓት ኣገደስቲ ሕቶታት ይሓትት።

ኣነ ድማ ይብል ኣለኹ። ኤርትራ ስሩዓት ኣትለታት’ምበር ስሩዕ መንግስታዊ ኣሰራርሓ የብላን። ንሃገርና ከም ሃገር ዘፋልጥዋን ዘላልዩዋን ዘሎዉ ኣትለታት ዘርእሰናይ ታደሰ፡ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት፡ ናትናኤል ብርሃነ፡ መርሃዊ ቅዱስ፡ ግርማይ ገብረስላሰ፡ መኽሰብ ደበሳይ፡ ሜሮን ተሾመን ካለኦት ብዙሓት ኣትለታትን እምበር መንግስቲ ከም መንግስቲ ካብ ዝፈሽል 10ተታት ዓመታት ኮይኑ ኣሎ ኢዩ። መን የማሓድራ ኣሎ ንዝብል ሓጺር መልሰይ ህዝቢ ባዕሉ ይመሓደር ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ገና ካብ 90ታት ጀሚሩ መንግስቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ህዝቢ ከማሓድር ኣይኮነን ንገዛእ ርእሱ ክመሓደር ከም ዘይክእል ዓው ኢሉ ክዛረበሉ ጀሚሩ ኢዩ። እወ ስማዊ ዝኾነ ምምሕዳራት ይኹኑ ሚኒስትሪታት ኣሎዉ። ስማዊ ማለተይ ኣማሓዳሪ ተባሂሉ ኣብ ዞባ ይኹን ኣብ ንኡስ-ዞባ ይምደብ ግን ስልጣን ይኹን ዕጥቂ የብሉን። ባይቶ ዞባ ተባሂሉ ይዝረበሉ ኮይኑ ግን ብሕጊ ክንዮ ለበዋን ምሕጽንታታትን ምሕላፍ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የሎን። ሚኒስተር ተባሂሉ ኣብ ቦታ ሚኒስተር ኮፍ ይብል፡ እዚ’ውን ስልጣን ይኹን ዕጥቂ ዘይብሉ ሰብ ኢዩ/ያ።

ንኹሉ ምምሕዳራዊ በደላት ተሓታቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኢዩ። ኣብ ምምሕዳርዊ ይኹን ካልእ ክፍ ኢሎም ገበን ዝገብሩ ቅሉዓት ይኹኑ ስዉራት ሰበ-ስልጣናት ግን ብዉልቆም ተሓተቲ ኢዮም። ህዝቢ ምስ ዘማርር ንመረረ ህዝቢ ሰሚዑ መልሲ ክህብ ዝግበኦ እቲ ፕረዚደንት ጥራሕ ኢዩ። ምኽንያቱ ኩሎም’ቶም ኣብ ስልጣን ኣሎዉ ዝባሃሉ ህዝቢ ዝመረጾም ዘይኮኑስ ባዕሉ እቲ ፕረዚደንት ዘቐመጦም ሰባት ኢዮም። ንሶም ብግቡእ ሓላፍነቶም ዘይዋጽኡ እንተ ሃሊዮም ክኣልዮም ናይቲ ፕረዚደንት ጉዳይ ኢዩ። ንሶም ሓላፍነቶም ብግቡእ ስለ ዘይተዋጽኡ ኢዩ ህዝቢ ዘማርር ዘሎ እንተ ኾይኑ እቲ ሕቶ፡ ዘይሩ ዘይሩ ዝሕተት ሕጂውን እቲ ፕረዚደንት ጥራሕ ኢዩ። እቲ ሓቂ ግን እዚ ፕረዚደንት በዞም ንፈልጦም ኣማሓደርቲ ወይ ሚኒስተራት መንገዲ ኣቢሉ ኣይኮነን ሃገር ዘማሓድር ዘሎ።

ብመን ዳኣ? ብዉሑዳት ኣማኸርቲ፡ ዉሑዳት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣባላት ስለያን ኢዩ ሃገር ዘማሓድር ዘሎ። እዞም ኣካላት ቀንዲ ስረሖም ነቲ ፕረዚደንት ህልዉኑኡ ንምርግጋጽ እምበር ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ኣይንታዮምን ኢዩ። ነዚ ኢዩ ህዝብን ሃገርን ሓርቢቱዎም ዘሎ። ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ሚስስ ብሮውኒን ኣብቲ ንናይ ኣሜሪካ ንኡስ-ኮሚቴ ንኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ዓለማዊ ጥዕና፡ ሰብ-ኣዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ትካላትን ኣብ 14 መስከረም 2016 ዝሃበቶ ምስክርነት ጽቡቕ ገይራ ገሊጻቶ ኣላ። ኣብ ትርጉም ከየባላሽወልኩም ኣብ ገጽ 9 ናይ ምስክርነት ቃላ ከምዚ ዝስዕብ ኢላን ነይራ፡-

“Through my conversations with the Western diplomats serving in Asmara, I found that they unanimously agree that the Eritrean government is among the least corrupt in Africa, and they don’t doubt the government’s commitment to achieving economic development for Eritrea. They do agree, however, that the government’s capacity is alarmingly low. The arrest or defection of many senior members of the party over the years has left President Isaias dependent on a very small handful of trusted advisors to run the country. When one of them leaves the country, important affairs are put on hold. Migration has created a terrible problem of “brain drain” in Eritrea – so that there is a near-desperate lack of capacity in the middle and lower ranks of the bureaucracy. Eritrea has also been systematically starved of development funds and investment since the border war; so, despite its abundant natural resources, its lack of corruption, and its strategic location on the Red Sea, it is now one of the very poorest nations on earth.”

ንሳ ትብል ኩሎም ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ዲፕሎማትሰኛታት ብዘይ ኣፈላላይ ዝሰማምዕሉ ኣብ ኤርትራ ዘሰምብድ ትሑት ዓቕሚ መንግስቲ ምህላዉ ኢዩ። ድሕሪቲ ምእሳርን ምስዳድን ላዓለዎት ሓለፍቲ እቲ ግንባር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ፕረዚደንት ኢሳያስ በጻብዕቲ እሙናት ኣማኸርቲ ገይሩ ሃገር ይመርሕ ከም ዘሎ ኢያ ትሕብር ዘላ። ስለዚ ሃገርና ብኣማሓደርቲ ወይ ካብኔ ሚኒስተራት ኢያ ትማሓደር ዘላ ዝብል ፈጺሙ ጉጉይ መረዳእታ ኢዩ። ካብዞም ኣማኸርቲ ሓደ እንተ ገሹ ትብል ንሳ ኩሉ መንግስታዊ ስራሕ ደው ይብል። መን’ዮም እዞም ኣማኸርቲ? የማነ ገብረኣብ፡ የማነ ገብረመስቀል፡ ዘምህረት ዮሃንስ…?

ሃገረ ሰብ ኢዩ ዓደይ፡ ዝበልኩም በሉኒ። ኣብ ኤርትራ መርዓ ኣሎ እዞም ዝስዕቡ ካኣ ዋናታት ዉራይ ኢዮም፡-

 1. ፕረዚደንት ኢሳያስ – ኣቦ ጓል
 2. የማነ ገብረኣብ – ኣኮኣ ንጓል
 3. ዘምህረት ዮሃን – ኣቦ ጓይላ
 4. የማነ ገብረመስቀል – ዋሓስ ጓል
 5. ኣብራሃ ካሳ – ሽም ዳስ
 6. ዕዱማት ኣጋይሽ – ሚኒስተራት፡ ኣማሓደርቲ ዞባታት፡ ሃማደአ፡ ሃማማተአ፡ ሃኮሰኣ፡ ወዘ ተረፈ

ንስኹም ከም መንግስቲ ጸዉዕዎም ንዓኹም ዝምልከት ኢዩ። ንዓይ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ንሚስ ብሩተንን ግን መንግስቲ ዘይኮነስ ተምሳል ዳስ ዓድና ኢዩ።  ስለዚ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን መንግስታዊ ኣሰራርሓ ኣይነበረን የሎን’ውን። ኣብ ሽንጥሮታት ኮይኑ ሃገር ዘማሓድር መንግስቲ’ኸ ኣሎ’ድዩ? ኣብ ዳስ ዓድና ጉዳይ እንተ ሃሊዩካ ምስ ኣቦ ጓልን ወድን ካብ ኡ ሓሊፍካ ካኣ ምስ ኣኮ ጓልን ወድን ወይ ድማ ምስ ኣቦ ጓይላ፡ ዋሓስን ሽም ዳስን ምዝራብ ኢዩ እምበር ምስ ዕዱማት ኣጋይሽ ዳኣ’ሞ ዘይተገብረ።

እሞ እዞም ዕዱማት ኣጋይሽ እንታይ ኢዩ ስረሖም? ስረሖም ዳኣ ኣብ ዝተፈቐደሎም መንበራት ኮፍ ምባልን ስዋ ምጭላጥን። ክሳብ መዓስ? ኣቦ ጓል ክሳብ ዘሎዎ ዝጭልጥ። ስዋ እንተ ተተባላሽዩ መን ይሕተት? ኣቦ ጓ’ምበር መን ዳኣ ክሕተት?

ወዳሓንኩም!

 • Mr/Miss, Daniel,
  Can you tell me what gets you to Juba? Juba is the worst unsecured place. But, you happened to be there. Why? Go back to your questions and tell us why you and other fellows fled from their country.

 • meron daniel

  i think you are roaming around the bush ,i read each and every article you have written they jump from diplomacy(pia visit egypt hhhhhhh),answer to dr fkrijesus(economic),and now (eritrea do not government ,management)from this to that,then to that .Let me ask you some thing first my friend1 what is your mission and objectives,2 who r ur target readers,3 what kind of system of governance u r expecting to be in eritrea (means specially ,),can you those things according to your idea then we can also compare your idea with the reality in eritrea then we can understand properly ur articles but as if now we can not understand what u exacley want to say than u,from MD juba

 • Anonymous

  I personally have found this writing to be of very little value if not worse – no value at all. The main reason is that the writer cannot stay focused on the message and has an urge to attack anyone and everyone that holds an opinion different from himself. This is obviously uncivilized, rude and immature.
  For example look at the article this writer posted: “Notes of “Some Notes on Eritrea’s Economy”: “A response to Dr. Fikreyesus”
  In this writing, I was hoping to see a deliberate, focused, and thoughtful and most of all a respectful intellectual explanation why this writer disagrees with the content of the article author by Dr. Fikreyesus. I was disappointed and taken back by the level arrogance and disrespect this writer displayed. This writer obviously has no skills and understanding of the art of engagement with others. The evidence is right on your face – Dr. Fikreyesus did not respond to you yet.
  The final point that I would like to drive is that the writer needs to be more careful as to how he conducts himself when addressing Eritrea if he honestly is trying to help bring improvement or change on the Eritrean economy.
  This faceless and nameless writer attacks Eritrea viciously and treats it as if Eritrea is not a legitimate country. The insults, accusations and belittlements are more pointed on Eritrea as a country not just the administration or government. The writer could not hide the undertone in his articles. Although not required the writer could come to the fore with real face and name if he wants to debate issues with intellectuals like the Dr. Fikreyesus.

  • Mr. Anonymous, who are you?

   “This faceless and nameless writer attacks Eritrea viciously and treats it as if Eritrea is not a legitimate country. The insults, accusations and belittlements are more pointed on Eritrea as a country not just the administration or government. The writer could not hide the undertone in his articles. Although not required the writer could come to the fore with real face and name if he wants to debate issues with intellectuals like the Dr. Fikreyesus.”

   If one has no point to debate he exposes himself for contradictions. Friend, I am not faceless and nameless person. But, you are!