Skip to content

Posts from the ‘News Analysis’ Category

25
Feb

ፖሊሲታት መንግስቲ ኣብ መሬት፡ ቁጠባን መንበሪ ኣባይትን ኣይሰረሐን-ባይቶ ዞባ ማእከል

2121ብተወልደብርሃን ገብረ

ሀ) መእተዊ

ኣብ ኤርትራ ዋላ’ኳ ብዕድመ ዝኣረጉ ይኹኑ ባይቶ ዞባታት ኣለዉ። ዝኣረጉ ማለተይ ምርጫታት ባይቶ ካብ ዘይግበር ነዊሕ ዓመታት ተቖጺሩ ኣሎ። ክንደየኖት ኢዮም ካብቶም ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተመርጹ ኣባላት ባይቶ ሎሚ ብሂወት ዘለዉ ዝፍለጥ ነገር የሎን። ድምጺ እዞም ባይቶታት ክንደየናይ ተቐባልነት ኣሎዎ ካልእ ሕቶ ኾይኑ ለበዋታትን ምሕጽንታታትን ንዝምልከቶ ካብ ምሕላፍ ግን ዓዲ ዊዒሎም ኣይፈልጡን ኢዮም። ከም ግቡእ ኣብ ዘዞበኦም ዝለዓሉ ሓገግትን ተቖጻጸርትን ኣካላት ኢዮም። ኮይኑ ግን ኣብ ባይታ ክንዮ ሎበዋን ምሕጽንታን ዝኸይድ ስልጣን ይኹን ዓቕሚ (power) የብሎምን። ሰማዒ እንተ ተረኺቡ ዘሕልፍዎ ለባዋን ምሕጽንታን ግን ኣቃሊልካ ዝረኣ ኣይኮነን። ነቲ ዝሕልፍዎ ለበዋን ምሕጽንታን ሪኢኻ ብጉዳይ ህዝብን ናብርኡን ዘተሓሳስቦም ምዃኑ ምግማት ኣየጸግምን ኢዩ። ንሎሚ ባይቶ ዞባ ማእከል “ሓያል ቁጠባ፡ ብልዑል ኣፍራይነት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብጥሪ 17 2017 ንዘቃንዖ መበል 16 ስሩዕ ኣኼቡኡ ንጸብጻብ ጋዜጠኛ ዓንዶም ግርማይ ብምዉካስ ኣወንታዊ ጎኑታቱ ከቕርበልኩም መሪጸ ኣለኹ። Read more »

23
Feb

Notes of “Some Notes on Eritrea’s Economy”: A response to Dr. Fikreyesus

2121Teweldeberhan Gebre

On growth

In his recent article titled “Some Notes on Eritrea’s Economyposted by madote.com, Dr. Fikrejesus Amahazion tried to convince his readers that there is a functioning economy in Eritrea. In doing so, he used gross domestic products (GDP) estimates and projections of the Global Economic Prospects of the World Bank Group report issued in January 2017. In his article he compares Eritrea’s real GDP growth estimates for 2016 with the averages of global/world GDP growth rate.  In his own words: Read more »

22
Feb

ተማሃሮ ስነ-ኪነት ፍሉይ ወተሃደራዊ ስልጣና ወሲዶም ምባል’ሲ ኣይገርምን’ዶ?

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ብ18 የካቲት ተማሃሮ ስነ-ኪነት ሃገርና ካብቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ ዙሪያታት ሳዋ ብፍሉይ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ሰልጢኖም ከም ዝተመረቑ ኢሪ-ቲቪ ሓቢራ (ምሉእ ትሕዝቶ እቲ ዜና ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቕ)። እዞም ብፉሉይ ወትሃደራዊ ትምህርቲ ሰልጢኖም ዝባሃሉ ዘሎዉ መበል 30 ዙሪያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ሸውዓተ (7) ናይ ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ትካላት ዝመጹ ተማሃሮ ምዃኖም እቲ ዜና ይሕብር። “ብፍሉይ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ተመሪቖም እንታይ ማለት’ዩ?” – ንሲቪላዊ ስራሕ ብፉሉይ ሞያ ዘሰልጠንካዮም ደጊምካ ብፉሉይ ወተሃደራዊ ሞያ ምስልጣን ምናልባት’ዶ ንሓዋሩ ወተሃደራት ንምግባሮም ይኸውን? ኣይፈለጥኩን!! Read more »

18
Feb

ኣብ ኤርትራስ ዝሕሸሽ ካኣ ተረኺቡ?

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

መእተዊ

መራሒ ሃገረ ኤርትራ ንህዝብን መንእሰያትን ብሓሻሽነት ክኸሰስ ሰሚዕና ኣሎና። ህዝቢ ኤርትራ ኮነ መንእሰያቱ ኣብዚ ሎሚ እዋን ብዝበልዕዎ እንዳ ተጸገሙ ብምሕሻሽ ክኽሰሱ ዓገብ ዘብል ኢዩ። ንምዃኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ክሕሽሽ እንተ ዘየላጊሱ መንእሰያት ክሕሺሹ ኣበይ ኢዩ ሪእዩዎም? Read more »

14
Feb

መንግስቲ ትሕተ-ቅርጽታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሃኒጸ ይብል! ሓቂ’ዲዩ?

2121ብተወልደብርሃን ገብረ

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2017 ቃለ-መጠይቕ ከም ዝገበረ ዝፍለጥ እዩ። ከም ዝሓለፉ ቃለ-መጠይቓት ሓንሳብ ዳሓን ዝኾነ ትሕተ-ቅርጽታት ኣንጺፍና ኣሎና ። ኣብ ካልእ ጊዜ ካኣ ዋላ ሓንቲ ዝተሰርሐ ነገር የለን ወይ ዝተሰርሔ ዓኒዩ  ዝብሉ ንሓድ ሕዶም ዝገራጨዉ መልእኽትታት ንህዝቢ ከመሓላልፍ ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ ናይ ክቡር ፕረዚደንት መልእኽቲ ህዝቢ ይኹን ውልቀ-ሰባት በብመንገዶም ዝተፈላለየ ትጉም ክህብሉ ጸኒሖምን ኣለዉን። ከም ዝባሃል “ኣንባባይ ነዘንብቦ ይኹን ንዝባሃሎ ዝደለየ ትርጉም ናይ ምሃብ መሰል ኣለዎ”። ብወገነይ በዚ ኣባሃሃላ’ዚ ብዝተወሰነ ደረጃ  እሰማማዕ ኢየ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ግን ተራ ድርሰት ዘይኮነስ መልእኽቲ ሓደ መራሕ ሃገር ኢዩ። ዝገራጮ መልእኽቲ ንህዝቢ ምምሕላፍ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተረኽቦ ጥራሕ ኣይኮነን። ኩሎም ፖለቲከኛታት ሃገርና ይኹኑ ካለኦት ሃገራት ዝኽሰስሉ ሕማቅ ባህሪ ኢዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝሰራሕናዮ ነገር የለን ወይ “ኣይሰለጠናን” እንተ በለ ኣይተጋገየን። ጌጋ ዝኸውን ዘሎ ንሱ ነዚ ሓቂ’ዚ ከጋልጽ ከሎ  ማዕከናት ዜና ሃገርና ድማ ብተጋላብጦሽ ረሲዕካዮ እምበር ሃገርን ህዝብን ይለምዑ ኣለዉ ብምባል ንህዝቢ ሓቀኛ ዘይኮነ ሓበሬታ ይህባ ብምህላወን ኢዩ። Read more »

10
Feb

President Isaias’ Ghost Roadmap

2121By Teweldeberhan Gebre

Daniel Berhane has posted an article dated January 31, 2017 under the title “President Isaias Afwerki discloses a road map for Eritrea’s future direction”, lovable for its contradictions. “President Isaias Afwerki has outlined a roadmap for Eritrea, while addressing a question regarding the national constitution and strengthening of People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ) in an interview conducted with the Eritrean national media,” says Daniel. “The road map will guide the future direction of the country with broader participation of the Eritrean people-putting the reviews of the past and present situations of the country into consideration,” he added. Soon he contradicts when he says “President Isaias said that the process will require answering questions-where we were, where we are and where we are heading?” Of course, Daniel is not responsible for the contradictions. President Isaias does. Read more »

6
Feb

መልሲ ንመደናገሪ ኣዙራዊ መልስታት ስርዓት ኤርትራ

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ክቡራት ተኸታተልቲ ኣስመራ ኦንላይን ዕላማ ዌብ ሳይትና ንተኸታተልትና ንኤርትራውያንን ብኤርትራ ዝግደሱን ቅኑዕ ሓበሬታ ምሃብ እምበር ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ከነሕልፎ እንፍትን ፕሮፖጋንዳ ከም ዘይብልና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ንኣንበብትን ተኸታተልትን እዚ ዌብ ሳይት ጉጉይ ሓበሬታ ምሃብ ብስነ-ምግባር ኮነ ብረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ቅቡል ኣይኮነን። ንህዝብናን ሃገርናን ዝግባእ’ውን ኣይኮነን። ንዝተባህለ ብምጥምዛዝ ንህዝብን ሃገርን ምድንጋር ዝፍነዉ ሓበሬታታት ውሑዳት ከም ዘይኮኑ ኩላትና እንግንዘቦ ሓቂ ኢዩ። እዚ ምድንጋራት’ዚ ብዘይካ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ካልእ ዕላማ ዘለዎ ኣይኮነን። Read more »

4
Feb

መደብ ሓቅን ብጋህድን ካብ ስደት ቍ. 15 -ገምጋም ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳያስ

asmarahutኣዳላዊ ተወልደብርሃን ገብረ

ኣወሃሃድን  ኣንባብን ቀለታ ኪዳነ

ክቡራትን ክቡራንን ከመይ ቀኒኹም?

ኣብዚ  ዝሓለፍናዮ  ወርሒ መወዳእታ ማለት ጥሪ 27ተን 28ተን  2017 ፕረሲደንት ኢሳያስ  ንዅነታት ሃገርን ህዝብን ኣመልኪቱ ቃለ መጠይቕ ከም ዝገበረ ዝዝከር ኢዩ። ነዚ ብዝምልከት ርእይቶናን ጸብጻብናን ኣብ ዝሓለፈ መደብ ብጋህዲ ኣብ ስደት ቍ. 14 ከም ዝገለጽናዮ እውን ዘይርሳዕ ኢዩ። Read more »

27
Jan

Unfolding News from Home

asmarahutBy The Editor

The European Union Delegation in Asmara via its Facebook page announces that the Eritrean Ministry of Energy and Mines (MoEM) and a UK based SolarCentury Ltd. have signed a contract on 20 January 2017 to supply, install and commission a “solar PV generation system intended for the creation of a Mini Grids (2.25 MW)” for Maidma and Areza towns and surrounding villages. This undertaking “is a first step for a bigger project that will improve the livelihoods (increase income and access to social services: MDGs) of rural towns and villages not connected to the national grid,” the Union added. Read more »

26
Jan

“ዓዲ እገለ ጽሩይ ዝስተ ማይ ተጠቃሚት ኮይና፡ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሓ ቀረብ ጽሩይ ማይ ክጽገን መተሓሳሰቢ ቀሪቡ”

eritrea-solar-power-water-access-hlብተወልደብርሃን ገብረ

ካብ ዜናንታት መራኸቢ ኤርትራ

ወየዳኣ ነቐፌታ ከም ቁሪ ዝፍራሕ ኮይኑ’ምበር “ጽሩይ ዝስተ ማይ ንዓዲ እገለ ኣቲላ ኣብ ዓዲ እገለ ተደጊሙ” ዝብልን ኣብ ኣኼባታት ድማ ብኣንጻሩ “ካብ ጥቅሚ ወጻኢ ዝኾኑ ኣገልግሎት ጽሩይ ዝስተ ማይ ዓድታት ንኽጽገን ክሕሰበሉ” ዝብሉ ዜናታት ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ኤርትራ ዝተለምደ ድምጺ ኢዩ። እቲ ዘገረም “ክሕሰበሉ ኣለዎ” ዝብሉ ባዕሎም እቶም ኣማሓደርቲ ዝባሃሉ ኢዮም። ካብ ኣማሓደርቲ ሓሊፉ መን’ዩ ክሓስበሉ ዘለዎ ዘስደምም ጉዳይ ኢዩ። ኣብ ኣዋርሕ ዝግበር ኣኼባ ተጸቢኻ ነዚ ዘየላቡ ጉዳይ መፍትሒ ምጽባይ ክንዮ ብልሹው ምሕደራ እንታይ ምኽንያት ክዋሃቦ ከም ዝኽእል ኣይንፈልጥን። ማይ ኣይኮነን ንዓመታት ወይ ኣዋርሕ ንሳዓታት ወይ ደቓይቕ ምጽባይውን ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምኳኑ ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን። Read more »