Skip to content

Posts from the ‘People and Culture’ Category

22
Feb

ተማሃሮ ስነ-ኪነት ፍሉይ ወተሃደራዊ ስልጣና ወሲዶም ምባል’ሲ ኣይገርምን’ዶ?

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ብ18 የካቲት ተማሃሮ ስነ-ኪነት ሃገርና ካብቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ ዙሪያታት ሳዋ ብፍሉይ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ሰልጢኖም ከም ዝተመረቑ ኢሪ-ቲቪ ሓቢራ (ምሉእ ትሕዝቶ እቲ ዜና ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቕ)። እዞም ብፉሉይ ወትሃደራዊ ትምህርቲ ሰልጢኖም ዝባሃሉ ዘሎዉ መበል 30 ዙሪያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ሸውዓተ (7) ናይ ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ትካላት ዝመጹ ተማሃሮ ምዃኖም እቲ ዜና ይሕብር። “ብፍሉይ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ተመሪቖም እንታይ ማለት’ዩ?” – ንሲቪላዊ ስራሕ ብፉሉይ ሞያ ዘሰልጠንካዮም ደጊምካ ብፉሉይ ወተሃደራዊ ሞያ ምስልጣን ምናልባት’ዶ ንሓዋሩ ወተሃደራት ንምግባሮም ይኸውን? ኣይፈለጥኩን!! Read more »

18
Feb

ኣብ ኤርትራስ ዝሕሸሽ ካኣ ተረኺቡ?

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

መእተዊ

መራሒ ሃገረ ኤርትራ ንህዝብን መንእሰያትን ብሓሻሽነት ክኸሰስ ሰሚዕና ኣሎና። ህዝቢ ኤርትራ ኮነ መንእሰያቱ ኣብዚ ሎሚ እዋን ብዝበልዕዎ እንዳ ተጸገሙ ብምሕሻሽ ክኽሰሱ ዓገብ ዘብል ኢዩ። ንምዃኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ባዕሉ ክሕሽሽ እንተ ዘየላጊሱ መንእሰያት ክሕሺሹ ኣበይ ኢዩ ሪእዩዎም? Read more »

14
Feb

መንግስቲ ትሕተ-ቅርጽታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሃኒጸ ይብል! ሓቂ’ዲዩ?

2121ብተወልደብርሃን ገብረ

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2017 ቃለ-መጠይቕ ከም ዝገበረ ዝፍለጥ እዩ። ከም ዝሓለፉ ቃለ-መጠይቓት ሓንሳብ ዳሓን ዝኾነ ትሕተ-ቅርጽታት ኣንጺፍና ኣሎና ። ኣብ ካልእ ጊዜ ካኣ ዋላ ሓንቲ ዝተሰርሐ ነገር የለን ወይ ዝተሰርሔ ዓኒዩ  ዝብሉ ንሓድ ሕዶም ዝገራጨዉ መልእኽትታት ንህዝቢ ከመሓላልፍ ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ ናይ ክቡር ፕረዚደንት መልእኽቲ ህዝቢ ይኹን ውልቀ-ሰባት በብመንገዶም ዝተፈላለየ ትጉም ክህብሉ ጸኒሖምን ኣለዉን። ከም ዝባሃል “ኣንባባይ ነዘንብቦ ይኹን ንዝባሃሎ ዝደለየ ትርጉም ናይ ምሃብ መሰል ኣለዎ”። ብወገነይ በዚ ኣባሃሃላ’ዚ ብዝተወሰነ ደረጃ  እሰማማዕ ኢየ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ግን ተራ ድርሰት ዘይኮነስ መልእኽቲ ሓደ መራሕ ሃገር ኢዩ። ዝገራጮ መልእኽቲ ንህዝቢ ምምሕላፍ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተረኽቦ ጥራሕ ኣይኮነን። ኩሎም ፖለቲከኛታት ሃገርና ይኹኑ ካለኦት ሃገራት ዝኽሰስሉ ሕማቅ ባህሪ ኢዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ዝሰራሕናዮ ነገር የለን ወይ “ኣይሰለጠናን” እንተ በለ ኣይተጋገየን። ጌጋ ዝኸውን ዘሎ ንሱ ነዚ ሓቂ’ዚ ከጋልጽ ከሎ  ማዕከናት ዜና ሃገርና ድማ ብተጋላብጦሽ ረሲዕካዮ እምበር ሃገርን ህዝብን ይለምዑ ኣለዉ ብምባል ንህዝቢ ሓቀኛ ዘይኮነ ሓበሬታ ይህባ ብምህላወን ኢዩ። Read more »

6
Feb

መልሲ ንመደናገሪ ኣዙራዊ መልስታት ስርዓት ኤርትራ

2121ብተወልደበርሃን ገብረ

ክቡራት ተኸታተልቲ ኣስመራ ኦንላይን ዕላማ ዌብ ሳይትና ንተኸታተልትና ንኤርትራውያንን ብኤርትራ ዝግደሱን ቅኑዕ ሓበሬታ ምሃብ እምበር ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተባሂሉ ከነሕልፎ እንፍትን ፕሮፖጋንዳ ከም ዘይብልና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ንኣንበብትን ተኸታተልትን እዚ ዌብ ሳይት ጉጉይ ሓበሬታ ምሃብ ብስነ-ምግባር ኮነ ብረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ቅቡል ኣይኮነን። ንህዝብናን ሃገርናን ዝግባእ’ውን ኣይኮነን። ንዝተባህለ ብምጥምዛዝ ንህዝብን ሃገርን ምድንጋር ዝፍነዉ ሓበሬታታት ውሑዳት ከም ዘይኮኑ ኩላትና እንግንዘቦ ሓቂ ኢዩ። እዚ ምድንጋራት’ዚ ብዘይካ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ካልእ ዕላማ ዘለዎ ኣይኮነን። Read more »

27
Jan

Unfolding News from Home

asmarahutBy The Editor

The European Union Delegation in Asmara via its Facebook page announces that the Eritrean Ministry of Energy and Mines (MoEM) and a UK based SolarCentury Ltd. have signed a contract on 20 January 2017 to supply, install and commission a “solar PV generation system intended for the creation of a Mini Grids (2.25 MW)” for Maidma and Areza towns and surrounding villages. This undertaking “is a first step for a bigger project that will improve the livelihoods (increase income and access to social services: MDGs) of rural towns and villages not connected to the national grid,” the Union added. Read more »

21
Jan

Care International, Eritrea: Hungry and Out of reach

asmarahut

Another Martin Plaut (Flawed) Type Report by CARE Int’l

By Teweldeberhan Gebre

Recently, Care International (CARE) posted a so called report on hunger under the title “Suffering in Silence: The 10 most under-reported humanitarian crises of 2016”. Care International is a US based ‘humanitarian’ NGO. CARE in this report, ranked “the 10 most under-reported humanitarian crises for the year 2016” around the world. In doing so, CARE used the Meltwater Group monitoring data for ranking the countries included in this report according media coverage of their respective ‘least media attention’ on natural disasters or conflicts in 2016.  In their ranking below is their flawed methodology: Read more »

19
Jan

ወግዓውነት ቋንቋ ዓረብ ኣብ ኤርትራ

asmarahutብሃብቶም ነጸረ-ኣብ (ወዲ ጎዐይ)

ብመጀመርታ ንኣስመራ-ኦንላይን ብልቢ ከመስግን ይፈቱ፡ ምኽንያቱ ኣነ ክጽሕፍ ዝሕልን ሰብ ኢየ። ይኹን’ምበር ብዘይካ ቋንቋ ትግሪኛ ብኸፊል ካኣ ቋንቋ ትግረ ካልእ ዝመልኮ ቋንቋ የብለይን። ኣስመራ-ኦንላይን ብዘይ ናይ ቋንቋ ገደብ ክንጽሕፍ ስለ ዘፍቀዱ ንተበግሰኦም ምስጋና ይግበኦም እናበልኩ ናብ ኣርእስተይ ክምለስ። Read more »

14
Jan

Demographic Dividend, Human Capital and Accelerated Economic Growth: Lessons from Asian countries and its implications for Eritrea

asmarahutBy Teweldeberhan Gebre

Part III

6. Accelerated economic growth: East Asian and ‘Asian Tigers’ countries experience

As discussed elsewhere in part II there are two caveats of demographic dividend: first, its benefits are not automatic and second, it is time bounded and occurs once in the history of nations (Mason, 2002, Bloom, et al., 2003). Demographic dividend is greatly responsive to flexible labor markets and prudent macroeconomic policy environment. Read more »

8
Jan

Demographic Dividend, Human Capital and Accelerated Economic Growth: Lessons from Asian countries and its implications for Eritrea

asmarahutBy Teweldeberhan Gebre

Part II

2. The population vs. economic growth debates

For over a century and half, two positions were held by demographers and economists. The first is by Thomas Robert Malthus and almost two centuries later by Paul Ehrlich (1968) held that population growth similarly threatens economic growth due to the gap between population growth and limited agricultural resources. The second position maintains that population growth can accelerate economic growth provided new technology was introduced in a situation of demographic pressure (Nelson and Phelps, 1966). Read more »

17
Dec

Eritrea: Beyond the ‘No Forced Returns’ of Migrants Policy?

asmarahutBy Teweldeberhan Gebre

Introduction

Since the ‘no peace, no war’ situation has been set by the inept regime in Ethiopia and its sponsors in the State Department, Eritrea has faced major exodus of its youth. Unfortunately, many have lost their life in the Sahara Desert and the Mediterranean Sea in a bid to cross into Europe for better life, and many became victims of human traffickers in the Sinai Peninsula as well. It is well known that two factors play for the massive migration of Eritreans: the push and pull factors. Some of the push factors that force young Eritreans to flee the homeland include economic hardships, indefinite national service, and human rights violations such as freedom of movements and lack of occupational choices, etc.  There is no misgiving on the push factors that forced Eritreans to leave their homeland. The Eritrean government tried to curve illegal migration through tightening the borders but miserably failed. Other than that, the government did not try other means to stop or curve the mass and illegal migrations and deserves criticism for its fixation of tightened border surveillance for such a long time now.   Read more »